Melkfabriek in de kippenstallen Van Deurzen?

Deze pagina gaat over de ontwikkelingen sinds april 2017. Voor meer informatie over de megastallen van de voormalige eigenaar Van Deurzen en alle perikelen die zich daar sinds 1996 tot april 2017 hebben afgespeeld, verwijzen we naar de pagina Van Deurzen op deze website.


(stand van zaken 18 april 2018)
Wat gaat er gebeuren met het stallencomplex?
[Update: Op dinsdag 29 mei a.s. houdt de gemeenteraad een openbare informatieavond over de toekomst van de kippenfarm.]
Nadat de gemeenteraad in december niet is meegegaan in het plan van eigenaar en college om een melkfabriek te vestigen in de voormalige kippenstallen, heeft de eigenaar DDG (Dutch Dairy Genetics) aangekondigd verder te zullen gaan met de pluimveehouderij. In januari is daartoe een bouwaanvraag voor een buitenpandige luchtwasser en een lichtstraat ingediend bij de ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen die namens de gemeente vergunningen afhandelt). Op 8 maart 2018 heeft de gemeente bekend gemaakt deze aanvraag buiten behandeling te hebben gesteld, vanwege het niet aanleveren van ontbrekende gegevens.

Begin maart werd ook bekend dat het gemeentebestuur heeft overwogen de locatie op te kopen. In totaal gaat het om ca. 4 hectare waarvan ca. 1 ha stallen. Daarbij was het idee om de carnavalsverenigingen uit de nissenhutten bij de voormalige waterzuivering te laten verhuizen naar de stallen en op de vrijgekomen plek van de nissenhutten woningen te bouwen. Conclusie van het college was dat dit nu financieel niet haalbaar is; de kosten van aankoop van de locatie wegen bij lange na niet op tegen de mogelijke opbrengsten van woningbouw. Het is opvallend dat het college deze informatie naar buiten brengt; je zou toch enige discretie verwachten wanneer men serieus overweegt om onroerend goed op te kopen.

Op 9 maart heeft DDP (Dutch Dairy Products, een andere BV die kennelijk de exploitant gaat worden) een brief aan het college gestuurd, met afschrift aan de raad, met daarbij een zgn. Locatiecheck voor legkippen in volièrehuisvesting.
Bij het presidium (voorzitters raadsfracties) dat op 19 april bijeenkomt, ligt nu het voorstel om een (openbare) themaavond over de kippenfarm te houden.

(15 december 2017)
Meerderheid raad gaat niet mee met plan melkfabriek
De gemeenteraad heeft op 14 december 2017 niet ingestemd met het voorstel van het college om zich te committeren aan het plan voor vestiging van een melkfabriek in de sinds 2008 leegstaande kippenstallen van Van Deurzen. Het was de bedoeling van het college een intentieovereenkomst met initiatiefnemer Kees Koolen te sluiten en daarna samen met hem het plan uit te werken. In dat stadium zou het voor de raad moeilijker worden om nog tegen te stemmen. Ter onderbouwing van het voorstel waren er een ambtelijke notitie, een memo van DDP en een rapport van een adviesbureau waaruit zou moeten blijken dat er geen alternatieve locatie voor deze melkfabriek (wenselijk) is.
De tegenstemmers in de raad spraken zich vooral principieel uit tegen het omzetten van agrarische bestemming in bedrijventerrein. Een melkfabriek hoort thuis op een industrieterrein. Ook werd de toename van het vrachtverkeer als een groot probleem gezien.
De WMG is tevreden met de uitkomst van de raadsvergadering. Wij vinden dat een dergelijk ingrijpend plan eerst door de initiatiefnemer moet worden uitgewerkt, zonder verplichtingen voor de gemeente(raad).

Het is nu aan de eigenaar van het stallencomplex om zijn plannen wel of niet bij te stellen. Er is een kans op heropening van de intensieve veehouderij die volgens het bestemmingsplan is toegestaan. Het gemeentebestuur toonde zich het afgelopen jaar geen voorstander van het kippenbedrijf en zag hier veel liever een melkfabriek. Gerefereerd werd o.a. aan de overlast uit het verleden met Van Deurzen. Het is winst dat het college de kippenstal nu als een probleem benoemt. Een kritische benadering m.b.t toekomstige vergunningverlening, rekening houdend met de belangen van omwonenden en het milieu, zou dan ook consequent zijn.

Terzijde: na de brief van de WMG voelde de lokale ZLTO-afdeling zich kennelijk geprikkeld om een reactie te geven. De opmerking over soja verbaast ons. Het is een mythe dat soja slechts in het veevoer terechtkomt als restproduct van de voedingsindustrie. Sterker nog, de groei van het sojateeltareaal in Zuid-Amerika is met name te danken aan de toenemende vraag uit de veehouderij (varkens, kippen, rundvee). Naast ontbossing speelt daarbij ook nog dat voor het overgrote deel een genetisch gemodificeerde sojaboon wordt geteeld die resistent is tegen het herbicide Roundup, dit is de zgn. Roundup Ready soja. De grootschalige teelt gaat dus ook nog gepaard met veelvuldig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. In Europa zijn deze sojarassen niet toegelaten, maar de sojabonen zelf zitten wel in ons veevoer. De Nederlandse zuivelsector verplicht sinds 2015 weliswaar de afname van zgn. verantwoorde soja, maar dit is een systeem dat geheel op certificatenhandel is gebaseerd. Het is fysiek dezelfde soja. Niet duurzaam dus.

(1 december 2017)
Te weinig info voor besluit over plan melkfabriek
De WMG heeft in een brief aan de raadsleden gevraagd om voorlopig niet in te stemmen met de intentieovereenkomst die het gemeentebestuur ter goedkeuring aan de raadsvergadering van 14 december heeft voorgelegd. Er is nog te veel onduidelijk, volgens ons zouden er eerst veel meer zaken uitgezocht moeten worden, voordat de gemeente samen met de ondernemer het plan voor de melkfabriek gaat uitwerken met als doel de fabriek te realiseren. Het risico is anders te groot dat de gemeente een nieuw probleem creeert bij het oplossen van een oud maar nog steeds actueel probleem, namelijk het pluimveebedrijf van voorheen Van Deurzen. In de carrouselvergadering (voorbereiding op raadsvergadering) van 30 november is het voorstel van het gemeentebestuur besproken. Een groot deel van de carrouselleden (goed voor bijna de helft van de raadszetels) gaf aan niet mee te gaan met het plan van gemeentebestuur en ondernemer. Een belangrijke reden daarvoor is de omzetting van agrarische grond in bedrijventerrein. Ook werden twijfels geuit over een goede verkeersafwikkeling. Wordt vervolgd in de raad van 14 december.
Het omkatten van agrarische grond naar industrieterrein is een kwestie die de hele regio Arnhem/Nijmegen aangaat, en ook de provincie Gelderland. Ook als men het eens is dat de omzetting nodig is om een lokaal probleem op te lossen, dan nog zal de ladder van duurzame verstedelijking moeten worden toegepast.

(14 november 2017)
Intentieovereenkomst gevraagd
Via de media (bron: deGroesbeek.nl) vernemen we dat de initiatiefnemer voor de melkfabriek het plan eerst wil voorleggen aan de raad voordat het verder wordt uitgewerkt. De reden daarvoor zou zijn dat een verdere uitwerking van de plannen behoorlijk wat kosten met zich mee gaat brengen. Omdat de raad besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan, wil Dutch Dairy Products (lees: Kees Koolen) eerst weten hoe de raad denkt over de plannen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een intentieovereenkomst waar de raad zich op 14 december over uit gaat spreken. Die intentieovereenkomst legt afspraken over onderzoek naar de haalbaarheid van het plan vast. Het gaat dan onder ander om de ruimtelijke, maatschappelijke en financiële haalbaarheid. Als de partijen tot de conclusie komen dat het plan haalbaar is, wordt bij voorbaat afgesproken om deze in procedure te brengen. Daarmee raken DDP en de gemeente Berg en Dal steeds meer gebonden aan het plan. De vrijblijvendheid loopt stapsgewijs af, aldus de berichtgeving op de groesbeek.nl.

(25 mei 2017)
Een melkfabriek in plaats van kippen?
Op de informatieavond van 13 april hebben gemeente en initiatiefnemer Kees Koolen het plan toegelicht om in plaats van legkippen melk te gaan verwerken in het stallencomplex. De presentaties kunt u hier nog eens nalezen, inclusief info over de landschappelijke inpassing waar op de avond zelf geen tijd meer voor was. Van de gemeente ontvingen wij ook een verslag van de informatieavond.

In aansluiting op deze bijeenkomst heeft de WMG een aantal vragen aan de gemeente gesteld. Ook anderen hebben gereageerd. Van de gemeente ontvingen we vervolgens een beantwoording op deze vragen en reacties.

U kunt hier ook het artikel lezen dat is gepubliceerd in het Groesbeeks Milieujournaal 167/168 (mei 2017).

Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft op 16 mei antwoord gegeven op vragen die vanuit Provinciale Staten waren gesteld over de eventuele komst van de melkfabriek.

(7 april 2017)
Nieuwe eigenaar, nieuwe plannen
We hebben uit het nieuws kunnen vernemen dat de nieuwe eigenaar van het (voormalig) kippenbedrijf plannen heeft om op deze locatie in het buitengebied een melkfabriek te beginnen. Op 13 april houdt de gemeente hierover een informatieavond. Een goed moment om de stand van zaken op te maken. In april 2016 is het bedrijf van Van Deurzen via een openbare veiling in handen gekomen van Dutch Dairy Genetics BV uit Vorden. Deze bv is eigendom van booking.com-miljonair Kees Koolen die zoals bekend plannen heeft verkondigd om het grootste melkveebedrijf ter wereld in Brazilie te beginnen. In Nederland heeft hij inmiddels veel commotie veroorzaakt met zijn plan voor een megastal met 1445 stuks rundvee in Wichmond, gemeente Bronckhorst. En nu is hij eigenaar van wat ooit de grootste legbatterij van Nederland was. De vraag is natuurlijk of ons dorp en het milieu iets opschiet met deze grootheidswaan(zin). Melkverwerking (en daarmee bedoelen we niet de zelfkazende boer) is een industriële activiteit die thuishoort op een bedrijventerrein en niet in het agrarisch buitengebied. De WMG wil eerst meer informatie, voordat zij een standpunt bepaalt.

Relevant is ook wat de huidige stand van zaken is m.b.t. de benodigde vergunningen voor een kippenbedrijf. In mei 2010 is er een milieuvergunning voor 232.000 legkippen (in traditionale kooihuisvesting/legbatterij, inmiddels verboden) verleend en onherroepelijk geworden. Er konden echter geen kippen worden gehouden, omdat er geen geldige Natuurbeschermingswetvergunning aanwezig was. Die is in 2015 verleend door de provincie; deze vergunning gaat over de ammoniakuitstoot en de gevolgen daarvan voor Natura2000-gebieden. Waar het voorheen niet mogelijk was om een vergunning te krijgen voor nieuwe activiteiten, omdat er al sprake was van flinke overbelasting van de natuur, kwamen er door de invoering van het salderingsprincipe wel mogelijkheden. Van Deurzen heeft daarvan gebruik gemaakt en 'ammoniak' gekocht van twee andere Groesbeekse bedrijven. Een van deze bedrijven was niet meer actief, maar de milieuvergunning was nog niet ingetrokken (de gemeente voert daarin helaas geen actief beleid). Het beroep dat tegen deze vergunningverlening is ingesteld bij de Raad van State, werd helaas afgewezen. Het rechtscollege oordeelde in haar uitspraak dat voldaan is aan de regels voor externe saldering.