Melkfabriek in het buitengebied


(stand van zaken 14 november 2017)
Intentieovereenkomst gevraagd
Via de media (bron: deGroesbeek.nl) vernemen we dat de initiatiefnemer voor de melkfabriek het plan eerst wil voorleggen aan de raad voordat het verder wordt uitgewerkt. De reden daarvoor zou zijn dat een verdere uitwerking van de plannen behoorlijk wat kosten met zich mee gaat brengen. Omdat de raad besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan, wil Dutch Dairy Products (lees: Kees Koolen) eerst weten hoe de raad denkt over de plannen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een intentieovereenkomst waar de raad zich op 14 december over uit gaat spreken. Die intentieovereenkomst legt afspraken over onderzoek naar de haalbaarheid van het plan vast. Het gaat dan onder ander om de ruimtelijke, maatschappelijke en financiƫle haalbaarheid. Als de partijen tot de conclusie komen dat het plan haalbaar is, wordt bij voorbaat afgesproken om deze in procedure te brengen. Daarmee raken DDP en de gemeente Berg en Dal steeds meer gebonden aan het plan. De vrijblijvendheid loopt stapsgewijs af, aldus de berichtgeving op de groesbeek.nl.

(25 mei 2017)
Een melkfabriek in plaats van kippen?
Op de informatieavond van 13 april hebben gemeente en initiatiefnemer Kees Koolen het plan toegelicht om in plaats van legkippen melk te gaan verwerken in het stallencomplex. De presentaties kunt u hier nog eens nalezen, inclusief info over de landschappelijke inpassing waar op de avond zelf geen tijd meer voor was. Van de gemeente ontvingen wij ook een verslag van de informatieavond.

In aansluiting op deze bijeenkomst heeft de WMG een aantal vragen aan de gemeente gesteld. Ook anderen hebben gereageerd. Van de gemeente ontvingen we vervolgens een beantwoording op deze vragen en reacties.

U kunt hier ook het artikel lezen dat is gepubliceerd in het Groesbeeks Milieujournaal 167/168 (mei 2017).

Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft op 16 mei antwoord gegeven op vragen die vanuit Provinciale Staten waren gesteld over de eventuele komst van de melkfabriek.

(7 april 2017)
Nieuwe eigenaar, nieuwe plannen
We hebben uit het nieuws kunnen vernemen dat de nieuwe eigenaar van het (voormalig) kippenbedrijf plannen heeft om op deze locatie in het buitengebied een melkfabriek te beginnen. Op 13 april houdt de gemeente hierover een informatieavond. Een goed moment om de stand van zaken op te maken. In april 2016 is het bedrijf van Van Deurzen via een openbare veiling in handen gekomen van Dutch Dairy Genetics BV uit Vorden. Deze bv is eigendom van booking.com-miljonair Kees Koolen die zoals bekend plannen heeft verkondigd om het grootste melkveebedrijf ter wereld in Brazilie te beginnen. In Nederland heeft hij inmiddels veel commotie veroorzaakt met zijn plan voor een megastal met 1445 stuks rundvee in Wichmond, gemeente Bronckhorst. En nu is hij eigenaar van wat ooit de grootste legbatterij van Nederland was. De vraag is natuurlijk of ons dorp en het milieu iets opschiet met deze grootheidswaan(zin). Melkverwerking (en daarmee bedoelen we niet de zelfkazende boer) is een industriƫle activiteit die thuishoort op een bedrijventerrein en niet in het agrarisch buitengebied. De WMG wil eerst meer informatie, voordat zij een standpunt bepaalt.

Relevant is ook wat de huidige stand van zaken is m.b.t. de benodigde vergunningen voor een kippenbedrijf. In mei 2010 is er een milieuvergunning voor 232.000 legkippen (in traditionale kooihuisvesting/legbatterij, inmiddels verboden) verleend en onherroepelijk geworden. Er konden echter geen kippen worden gehouden, omdat er geen geldige Natuurbeschermingswetvergunning aanwezig was. Die is in 2015 verleend door de provincie; deze vergunning gaat over de ammoniakuitstoot en de gevolgen daarvan voor Natura2000-gebieden. Waar het voorheen niet mogelijk was om een vergunning te krijgen voor nieuwe activiteiten, omdat er al sprake was van flinke overbelasting van de natuur, kwamen er door de invoering van het salderingsprincipe wel mogelijkheden. Van Deurzen heeft daarvan gebruik gemaakt en 'ammoniak' gekocht van twee andere Groesbeekse bedrijven. Een van deze bedrijven was niet meer actief, maar de milieuvergunning was nog niet ingetrokken (de gemeente voert daarin helaas geen actief beleid). Het beroep dat tegen deze vergunningverlening is ingesteld bij de Raad van State, werd helaas afgewezen. Het rechtscollege oordeelde in haar uitspraak dat voldaan is aan de regels voor externe saldering.

Voor meer informatie over de voormalige kippenstal van Van Deurzen en alle perikelen die zich daar sinds 1996 hebben afgespeeld, verwijzen we naar de pagina Van Deurzen op deze website.