Nieuws

(7 november 2018)
Europees Hof: Nederlands stikstofbeleid voldoet niet
Op 7 november 2018 heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan over de aanvaardbaarheid van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) in relatie tot de Europese Habitatrichtlijn (bescherming natuurgebieden). De Raad van State had hierom verzocht en een aantal vragen voorgelegd aan het Hof. In haar uitspraak zet het Hof een dikke streep door een belangrijk uitgangspunt van de PAS: nu stikstofruimte uitdelen in de verwachting dat er in de toekomst stikstof wordt ingeleverd, terwijl er thans al sprake is van forse overbelasting van de natuurgebieden.

(5 november 2018)
Landelijke Natuurwerkdag 2018 op de Galgenhei
Op zaterdag 3 november vond de jaarlijkse Landelijke Natuurwerkdag 2018 plaats. Landschapsbeheer Groesbeek organiseerde een werkochtend op de Galgenhei (Nieuweweg). Er kwamen maar liefst 70 personen (volwassenen en jeugd) meehelpen met onderhoudswerkzaamheden in dit fraaie natuurgebiedje.

(12 oktober 2018)
Nieuw Milieujournaal nr. 173
In het nieuwste Milieujournaal o.a. een gesprek met Nettie Westhoff-de Joncheere, o.a. over haar leven met haar man de ecoloog en hoogleraar Victor Westhoff (1916-2001). Daarnaast een recensie van het boek Natuurbescherming als hartstocht, over de betekenis van het werk van Westhoff voor de natuurbescherming in Nederland. Verder zijn er artikelen over de nog aanwezige restanten van grenzen rondom de Sint-Jansberg, over mais in de serie Ons voedsel en over de (aanstaande) energietransitie in de gemeente Berg en Dal.

(28 september 2018)
Kippenfarm: wat gaat de ondernemer doen?
Nadat de raad bij (krappe) meerderheid zich in december 2017 niet wilde committeren aan het voorstel van het college om de leegstaande kippenfarm om te katten naar een melkfabriek, was er op 27 september jl. wel een (krappe) meerderheid die de voorkeur uitsprak voor de optie melkfabriek. Dit komt door de draai van de PvdA-fractie die eerst tegen stemde en nu voor is, zij het onder voorwaarden. De vraag is wat de ondernemer hiermee gaat doen.

(25 september 2018)
Nieuwe coordinator LBG-werkochtenden
Mede om gezondheidsredenen heeft Henk Klaassen terug moeten treden als coordinator van de werkochtenden van het vrijwillig landschapsbeheer; hij heeft deze functie acht jaar tot ieders genoegen vervuld. Zijn taak is sinds september 2018 overgenomen door Gijs Looijen, die daarbij geassisteerd zal worden door Ferdinand ter Schure en Nel van den Bergh. Henk blijft actief als deelnemer aan de werkochtenden en zal ook het onderhoud van het gereedschap blijven verzorgen.

(29 augustus 2018)
Meedoen met de Aardhommels
Het nieuwe seizoen van de jeugdnatuurclubs van de WMG is weer begonnen. Op 1 september komen de Aardhommels (jeugd 8 t/m 12 jaar) voor het eerst na de vakantie weer bij elkaar. Elke twee weken trekken ze er op zaterdagochtend op uit: in de natuur is altijd iets te ontdekken en te beleven. Bij de Aardhommels is plek voor nieuwe deelnemers. Heb je belangstelling om meer te leren over de natuur, meld je dan snel aan.

(7 juli 2018)
Milieujournaal 171/172 nu online te lezen
Het nieuwste nummer van het Groesbeeks Milieujournaal met als thema 'Over de grenzen heen' is nu online te lezen op onze website. Ook eerder verschenen nummers zijn hier te downloaden.

(27 juni 2018)
Stallen van Van Deurzen blijven hoofdpijndossier
Op 5 juli a.s. staat de toekomst van de kippenfarm opnieuw op de agenda van de gemeenteraad [Update: onderwerp is van de agenda gehaald]. Nadat de gemeenteraad in december 2017 niet is meegegaan in het plan van eigenaar en college om een melkfabriek te vestigen in de voormalige kippenstallen, heeft de eigenaar DDG (Dutch Dairy Genetics) aangekondigd verder te zullen gaan met de pluimveehouderij. Eind mei vond een bijeenkomst plaats over een mogelijke alternatieve invulling van de locatie.

(26 juni 2018)
WMG wijzigt naam en werkgebied
Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 juni jl. hebben de leden van de WMG ingestemd met de voorgestelde wijziging van de statuten. De naam is gewijzigd in Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal; vanwege de naamsbekendheid van de afkorting WMG blijven we onszelf WMG noemen. Het werkgebied van de vereniging wordt het gehele grondgebied van de gemeente Berg en Dal.

(4 juni 2018)
Natuurwandeling rond de Cenakelkerk
Op zondag 1 juli a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een excursie in Heilig Landstichting, een van de twaalf kerkdorpen van de gemeente Berg en Dal. Onder leiding van een deskundige gids wandelt u rond de Cenakelkerk en door het monumentale begraaf- en gedenkpark waar veel bijzondere bomen te zien zijn.

(22 mei 2018)
Nieuw Milieujournaal
Eind mei verschijnt dubbelnummer 171/172 van het Groesbeeks Milieujournaal met als thema 'Over de grenzen heen'. Met een uitgebreid achtergrondartikel over de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Dichter bij huis is het Reichswald: Paul Thissen verhaalt over de grote branden die daar in 1946-1948 hebben gewoed. Willemijn van Oijen ging op bezoek bij Johan Bekhuis. In de serie over ons voedsel is de haring het onderwerp. Tenslotte een artikel over glyfosaat, beter bekend als Roundup, 's werelds meest gebruikte bestrijdingsmiddel.

(22 mei 2018)
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van de WMG stelt voor om het werkgebied uit te breiden van voorheen gemeente Groesbeek naar de gemeente Berg en Dal. Daarvoor moeten de statuten worden gewijzigd. Op woensdag 30 mei a.s. vindt een bijzondere Algemene Ledenvergadering plaats om de gewijzigde statuten vast te stellen. Op woensdag 20 juni a.s. houden we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

(8 mei 2018)
Praat op 22 mei mee over locaties voor energieopwekking
De gemeente Berg en Dal is zoals veel gemeenten bezig met de vraag hoe men in 2050 energieneutraal kan worden. Naast stimuleren van energiebesparing wil men inzetten op (groene) energieopwekking binnen de gemeentegrenzen. Dan gaat het bijv. om windturbines, zonnepanelen op bouwwerken, zonneparken en biomassa, en vooral ook over de vraag waar die kunnen komen en onder welke voorwaarden. Er is inmiddels een drietal bijeenkomsten gehouden waar bewoners konden meepraten. Op dinsdagavond 22 mei staat een extra bijeenkomst gepland die speciaal gaat over het grondgebied van de voormalige gemeente Groesbeek. We roepen iedereen met hart voor het landschap op om hieraan deel te nemen.

(18 april 2018)
Wat gaat er gebeuren met de stallen van Van Deurzen?
Nadat de gemeenteraad in december niet is meegegaan in het plan van eigenaar en college om een melkfabriek te vestigen in de voormalige kippenstallen, heeft de eigenaar DDG (Dutch Dairy Genetics) aangekondigd verder te zullen gaan met de pluimveehouderij. In januari is daartoe een bouwaanvraag ingediend die inmiddels buiten behandeling is gesteld, vanwege het niet aanleveren van ontbrekende gegevens. Begin maart werd ook bekend dat het gemeentebestuur heeft overwogen de locatie op te kopen.

(12 april 2018)
Fietspad spoorkuil: aanvullende beschermende maatregelen nodig
Het actieve reptielenseizoen gaat beginnen, er zijn al dieren uit winterrust gezien. Helaas is het nog niet gelukt om met de gemeente aanvullende beschermende maatregelen in de spoorkuil af te spreken. In 2017 zijn er meer dan 40 zandhagedissen en ook 4 hazelwormen gesneuveld op het fietspad door de spoorkuil. In het Maatregelenplan fietspad spoorkuil (medio 2016 overeengekomen tussen gemeente, WMG en Ravon) dat een einde maakte aan het slepende conflict met de RVO, is afgesproken dat er bij meer dan 15 doodgereden zandhagedissen in een seizoen overleg komt over aanvullende maatregelen ter voorkoming van meer slachtoffers.

(29 maart 2018)
Verzoek aan EU om geen nieuwe derogatie te verlenen
Op initiatief van de Coöperatie Mobilisation for the Environment is er op 28 maart door 11 natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek, een brief gestuurd aan de Europese Commissie, met het verzoek om aan Nederland geen nieuwe derogatie van de Nitraatrichtlijn toe te kennen. Wij vinden het hoog tijd dat Nederland na 20 jaar eens serieus werk gaat maken van het terugdringen van het grote mestoverschot dat ons land kent en grote problemen voor o.a. natuur en water veroorzaakt.

(23 februari 2018)
NLdoet 2018: we gaan nestkasten maken!
Op zaterdag 10 maart vindt de jaarlijkse vrijwilligersactie NLdoet van het Oranjefonds plaats. De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek organiseert dan, zoals inmiddels traditie is, een speciale werkochtend voor kinderen t/m 12 jaar. Op het programma staan dit keer nestkasten voor vogels. Ieder kind mag een nestkast in elkaar zetten. Na afloop mag de kast mee naar huis om in de tuin te worden opgehangen.

(26 januari 2018)
Aanbevelingen Rekenkamercommissie
Op 8 februari a.s. staan de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie inzake het dossier fietspad spoorkuil op de agenda van de gemeenteraad. Het is een vervolg op het kritische rapport dat op 14 december 2017 in de raad is besproken. Een van de aanbevelingen heeft betrekking op het benodigde herstel van vertrouwen in de gemeente.

(15 januari 2018)
IJstijdwandeling met LBG op 28 januari 2018
Op zondagmiddag 28 januari a.s. vindt de eerste LBG-excursie van dit jaar plaats. Het thema is de ijstijd. Wat die heeft teweeggebracht in het landschap rondom Groesbeek, komt u te weten tijdens deze wandeling die begint en eindigt net over de grens in Wyler.

(11 januari 2018)
Natuurtekenen met de Aardsterren
In september 2017 van het afgelopen jaar is er bij natuurclub De Aardsterren een start gemaakt met Natuurtekenen voor kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar. Afhankelijk van het weer/seizoen wordt er binnen of op locatie getekend. De kinderen die meedoen, vinden het leuk om te tekenen en zijn graag bezig in of met de natuur. De groep is niet zo groot waardoor ieder kind de aandacht krijgt om aan de slag te kunnen en te blijven. Er is nog plaats voor nieuwe aanmeldingen.

(4 januari 2018)
Milieujournaal 170
Eind december is Groesbeeks Milieujournaal 170 bij onze leden en abonnees bezorgd. Nu al online te lezen! Dit keer is het thema natuurherstel. Met o.a. artikelen over de terugkeer van de boommarter en raaf in het Rijk van Nijmegen. Ook een uitgebreid artikel over de vegetatieontwikkeling op de natte natuurpercelen Kaalbroek, Slumke en Schildbroek. De wolf staat centraal in de boekbespreking en in de serie over ons voedsel is de kokosnoot het onderwerp.

(3 januari 2018)
Excursieprogramma LBG in 2018
Het excursieprogramma van 2018 is vastgesteld: er staan vijf mooie wandelingen in en rond Groesbeek gepland. Een leuke manier om kennis te maken met of meer te weten te komen over de natuur in onze woonomgeving.

(20 december 2017)
Eerste LBG-werkochtend van 2018 in de spoorkuil
Op zaterdag 6 januari a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek de eerste werkochtend van het nieuwe jaar. Dit jaar doen we dat langs de spoorlijn/fietspad in het Groesbeeks bos. Er wordt gewerkt vanaf de plek waar we de vorige keren (4 november en 16 december) zijn geëindigd. De werkzaamheden bestaan uit zaagwerk, o.a. met inzet van enkele kettingzagers, en het opruimen/opstapelen van het hout zodat dit door de gemeente kan worden opgehaald (met dank aan de afdeling openbaar groen).

(15 december 2017)
Rapport Rekenkamercommissie: lering trekken
Op 14 december is het kritische rapport van de Rekenkamercommissie over de gang van zaken rond de aanleg van het fietspad door de spoorkuil besproken in de gemeenteraad. Mede door de weigering van een aantal partijen om serieus in te gaan op de geconstateerde tekortkomingen van de door het gemeentebestuur gevolgde werkwijze kwam er niet veel terecht van de controlerende taak van de raad.

(15 december 2017)
Meerderheid raad gaat niet mee met plan melkfabriek
De gemeenteraad heeft op 14 december 2017 niet ingestemd met het voorstel van het college om zich te committeren aan het plan voor vestiging van een melkfabriek in de sinds 2008 leegstaande kippenstallen van Van Deurzen. Het was de bedoeling van het college een intentieovereenkomst met initiatiefnemer Kees Koolen te sluiten en daarna samen met hem het plan uit te werken. In dat stadium zou het voor de raad moeilijker worden om nog tegen te stemmen. De WMG is tevreden met de uitkomst van de raadsvergadering. Wij vinden dat een dergelijk plan eerst door de initiatiefnemer moet worden uitgewerkt, zonder verplichtingen voor de gemeente(raad).

(12 december 2017)
Rapport Rekenkamercommissie: wat gaat de raad doen?
Op 14 december wordt het kritische rapport van de Rekenkamercommissie over de gang van zaken rond de aanleg van het fietspad door de spoorkuil officieel aangeboden en besproken in de gemeenteraad. Van het feitenrelaas en de conclusies kan niemand met hart voor de publieke zaak vrolijk worden. Nog erger wordt het door de keiharde reactie van het (huidige!) college van B&W dat vol blijft houden dat er professioneel is gehandeld. Hoe de gemeenteraad daarover denkt en hoe zij haar controlerende taak in deze kwestie verder invult, gaan we donderdag zien in het gemeentehuis.

(12 december 2017)
Extra werkochtend in de spoorkuil
Op zaterdag 16 december a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een extra werkochtend (9-12 u) langs de spoorlijn/fietspad in het Groesbeeks bos. Er wordt gewerkt vanaf de plek waar we de vorige keer tijdens de Natuurwerkdag zijn geëindigd. De werkzaamheden bestaan uit zaagwerk, o.a. met inzet van enkele kettingzagers, en het opruimen/opstapelen van het hout zodat dit door de gemeente kan worden opgehaald (met dank aan de afdeling openbaar groen).

(7 december 2017)
Fietspad spoorkuil: kritisch rapport van Rekenkamercommissie
Het is niet fraai, het oordeel van de Rekenkamercommissie over het handelen van het gemeentebestuur m.b.t. de aanleg van het fietspad door de spoorkuil. Het op 7 december gepubliceerde rapport zal op 14 december officieel worden aangeboden aan de raad en aldaar worden besproken.

(1 december 2017)
Te weinig info voor besluit over plan melkfabriek
De WMG heeft in een brief aan de raadsleden gevraagd om voorlopig niet in te stemmen met de intentieovereenkomst die het gemeentebestuur ter goedkeuring aan de raadsvergadering van 14 december heeft voorgelegd. Er is nog te veel onduidelijk, volgens ons zouden er eerst veel meer zaken uitgezocht moeten worden, voordat de gemeente samen met de ondernemer het plan voor de melkfabriek gaat uitwerken met als doel de fabriek te realiseren. Het risico is anders te groot dat de gemeente een nieuw probleem creeert bij het oplossen van een oud maar nog steeds actueel probleem, namelijk het pluimveebedrijf van voorheen Van Deurzen.

(14 november 2017)
Melkfabriek in het buitengebied: een goed idee?
Het plan voor vestiging van een melkfabriek in het buitengebied, in de leegstaande kippenstallen van Van Deurzen, lijkt weer een stapje verder uitgewerkt. De initiatiefnemer en het gemeentebestuur willen in december 2017 de gemeenteraad vragen zich te committeren aan het plan, door het onderschrijven van een intentieovereenkomst. Daarmee dreigt de raad een nieuw probleem 'ingerommeld' te worden.

(6 november 2017)
Vrijwilligers, bedankt!
De WMG en Landschapsbeheer Groesbeek bedanken de vrijwilligers die tijdens de Landelijke Natuurwerkdag op 4 november jl. hebben meegewerkt in Groesbeek. Het was een mooie werkochtend. Met 65 deelnemers (volwassenen en jeugd) hebben we langs de spoorlijn/fietspad in het Groesbeeks bos over een lengte van enkele honderden meters opslag van o.a. berk en vogelkers verwijderd. Dit is een belangrijk leefgebied van reptielen zoals de zandhagedis en de hazelworm. Door het onderhoud blijft hun leefgebied in stand.

(20 oktober 2017)
Reptielenseizoen 2017 in de spoorkuil: balans opmaken
Er zijn dit jaar al meer dan 40 zandhagedissen gesneuveld op het fietspad door de spoorkuil. Het actieve seizoen zit er voor de reptielen op, ze gaan in winterrust. Tijd dus om de balans op te maken, zoals afgesproken in het Maatregelenplan fietspad spoorkuil. Daarin is ook afgesproken dat er bij meer dan 15 doodgereden zandhagedissen in een seizoen overleg komt over aanvullende maatregelen ter voorkoming van meer slachtoffers.

(16 oktober 2017)
Terugkijken: Fietspad spoorkuil onderwerp van De Monitor
Op de website van het bekende onderzoeksjournalistieke programma De Monitor van KRO-NCRV kunt u de uitzending van 15 oktober terugkijken. Teun van de Keuken fietste met Henny Brinkhof door de spoorkuil en zij bespraken hoe het fietspad daar illegaal is aangelegd door de gemeente.

(10 oktober 2017)
Groesbeeks Milieujournaal 169
Het nieuwste Milieujournaal heeft als thema 'Landbouw en natuur'. Beide zijn op gespannen voet met elkaar komen te staan, de vraag is of het ook anders kan. Naast een hoofdredactioneel artikel is er een gesprek met Wouter van Eck over zijn Voedselbos Ketelbroek waarin voedselproductie en natuur wel samengaan. De resultaten van meer dan 15 jaar weidevogelbescherming in Groesbeek stemmen niet vrolijk, zo valt te lezen in het artikel van Johan Thissen, Kees Schreven en Youri van der Horst. Het boek Wilde apen, van Frank Berendse, staat centraal in de boekbespreking van Gijs Looijen. Peter Pouwels en Paul Thissen verdiepten zich in de geschiedenis van de Holthurnsche Hof. En Niek Willems dook voor zijn serie over ons voedsel in de avocado.

(10 oktober 2017)
Aan de slag in de Bissael
Op zaterdag 21 oktober gaat Landschapsbeheer Groesbeek samen met de buurt aan het werk in de Bissael, op de grens van Gelderland en Limburg. Aan de Gelderse kant in het bos ligt de leemkuil en aan de andere kant van de Biesseltsebaan, op Limburgse grond, bevindt zich de poel met het omringende graslandje. Om de bijzondere begroeiing van het natuurgebiedje in stand te houden wordt er jaarlijks gemaaid. Op 21 oktober gaan vrijwilligers het maaisel opruimen. Belangstellenden zijn van harte welkom om een handje mee te helpen.

(10 oktober 2017)
Doe mee met de Landelijke Natuurwerkdag
Op zaterdag 4 november vindt de jaarlijkse Landelijke Natuurwerkdag plaats. Ook LBG doet natuurlijk mee en we hopen er ook dit keer een druk bezochte, gezellige activiteit van te maken. Als werkplek is de spoorkuil weer aan de beurt. We gaan daar het noodzakelijke onderhoud doen en o.a. opslag van berk en vogelkers verwijderen op en langs de oude spoorlijn. Dit is een belangrijk leefgebied van reptielen zoals de zandhagedis en de hazelworm. Door het onderhoud blijft hun leefgebied in stand.

(10 oktober 2017)
Herfstwandeling in Berg en Dal
Op zondagmiddag 5 november organiseert LBG een herfstwandeling in de Watermeerwijk bij Berg en Dal. We gaan genieten van de herfstkleuren in het bos dat in de negentiende eeuw een gebied was met mooie hoeven en buitenplaatsen die deels verdwenen zijn, maar wel hun sporen hebben nagelaten.

(18 september 2017)
LBG-infoavond: Voedselbossen
Op vrijdagavond 3 november organiseert LBG een infoavond over het Voedselbos Ketelbroek dat initiatiefnemer Wouter van Eck vanaf 2009 heeft aangelegd aan de Plakseweg in Groesbeek. Aan bod komen o.a. de uitgangspunten van een voedselbos en de natuurwaarden ervan. Vorig jaar is een onderzoek uitgevoerd waarin de biodiversiteit van een aantal diergroepen is vergeleken met die in De Bruuk.

(6 september 2017)
ABO Wind geeft op: geen windturbines in het Reichswald
Op 6 september jl. heeft ABO Wind laten weten dat het bedrijf haar plannen voor windturbines in het Reichswald heeft uitgesteld. Het beroep tegen het afwijzigingsbesluit van de Kreis Kleve voor de bouw van de windturbines heeft men ingetrokken. Daarmee is het windpark in het Reichswald (voorlopig) van de baan. De Regionalrat Dusseldorf heeft namelijk op 6 juli 2017 in het kader van de herziening van het zgn. Regionalplan de eerder aangewezen voorkeurzones voor windenergie in het Reichswald geschrapt. Aan het eind van het jaar wordt het Regionalplan definitief vastgesteld. Er staan nog wel twee kleinere voorkeurszones net buiten het bos op de kaart, bij Nierswalde en Reichswalde (ten oosten van het Reichswald). Het is nog afwachten of hiervoor initiatiefnemers zijn. Meer info op www.gegenwindreichswald.eu

(2 september 2017)
De WMG op de Landschapsparade 2017
Op zondag 10 september a.s. vindt bij Camping De Zoete Aagt op de Grafwegen de Landschapsparade 2017 plaats. De WMG is daar de hele dag (vanaf 11 uur) aanwezig met een activiteit speciaal voor kinderen: alles over uilen o.a. braakballen uitpluizen. Meer info op www.landschapsparade.nl

(23 augustus 2017)
Fietspad spoorkuil onderwerp van De Monitor
Nadat eerder dit jaar de rekenkamercommissie van de gemeenteraad onderzoek besloot te gaan doen, heeft het bekende onderzoeksjournalistieke programma De Monitor van de KRO-NCRV nu ook de gang van zaken rond de aanleg van het fietspad door de spoorkuil onder de loep genomen. Een redacteur ging op onderzoek uit. In het dossier Dier en Bouw vindt u de resultaten.

(7 augustus 2017)
LBG-wandeling op de Sint-Jansberg
Op zondagmiddag 27 augustus a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een wandeling op de Sint-Jansberg. Centraal thema is het water: de waterlopen, bronnen en vijvers die o.a. de Bovenste Plasmolen voeden. De deelnemers kunnen in hun eigen tempo de uitgezette route volgen, waarbij op zes plaatsen LBG-gidsen staan om uitleg te geven over de bijzonderheden die men onderweg tegenkomt.

(10 juli 2017)
Zones voor windenergie in Reichswald geschrapt
De Regionalrat Dusseldorf heeft op 6 juli jl. in het kader van de herziening van het zgn. Regionalplan de eerder aangewezen voorkeurzones voor windenergie in het Reichswald geschrapt. Daarmee lijken de geplande twaalf mega-windmolens aan de Kartenspielerweg van de baan. Dat is een grote opsteker voor de Duits-Nederlandse actiegroep Gegenwind im Reichswald (of: Tegenwind) die zich zeer actief heeft verzet tegen de komst van windturbines in het bos. Aan het eind van het jaar wordt het Regionalplan definitief vastgesteld. Er staan nog wel twee kleinere voorkeurszones net buiten het bos op de kaart, bij Nierswalde en Reichswalde (ten oosten van het Reichswald). Het is nog afwachten of de initiatiefnemer ABO-Wind hiervoor belangstelling heeft. Meer info op www.gegenwindreichswald.eu

(10 juli 2017)
Gezocht: nieuwe Aardhommels
Met een stoer kamp in de natuur hebben de Aardhommels vorige week hun jaar afgesloten. De Aardhommels is de Groesbeekse natuurclub voor kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar. Iedere twee weken trekt de groep er op zaterdagmorgen op uit, soms lopend vanaf de Tullekesbôm, maar meestal op de fiets naar een plek in de omgeving zoals het Reichswald, Mookerhei en Groesbeeks bos. Buiten is altijd wel iets te beleven. Na de zomervakantie starten de Aardhommels weer op. Er is weer plaats voor nieuwe aanmeldingen. Heb je zin om mee te doen, meld je dan aan per email naar bestuur@wmg-groesbeek.nl of neem voor meer informatie contact op met Henny Brinkhof (tel. 024 3974221).

(28 mei 2017)
Rekenkamercommissie onderzoekt aanleg fietspad spoorkuil
De WMG juicht het toe dat de rekenkamercommissie van de gemeenteraad van Berg en Dal in vervolg op een vooronderzoek besloten heeft onderzoek te doen naar de besluitvorming rond de tracékeuze en aanleg van het fietspad door de spoorkuil. Het eindrapport wordt half oktober verwacht. Al eerder heeft de WMG geprobeerd duidelijkheid te krijgen. Een WOB-verzoek begin 2015 leverde echter niets op, want volgens de betrokken ambtenaar stond er niets op papier over de interne besluitvorming.

(24 mei 2017)
Nieuw milieujournaal
Eind mei 2017 valt het dikke dubbelnummer 167/168 bij de leden/abonnees in de bus. Onder het thema 'Water in het Bekken van Groesbeek' verschijnen twee uitgebreide stukken. Het eerste gaat over de natuurontwikkeling langs de Leigraaf anno 2017. Het tweede duikt juist in het verleden, van de voormalige watermolen op de Kreuzfurth en hoe die gevoed werd door water uit Groesbeek. Willemijn van Oijen ging in gesprek met Henk Eikholt en Niek Willems verdiepte zich voor zijn serie over ons voedsel in de achtergronden van kool. De boekbespreking van Gijs Looijen gaat over het bekroonde boek 'De Grutto' van Albert Beintema. Verder een overzichtsartikel over het plan om in de kippenstallen van Van Deurzen een melkfabriek te beginnen.

(9 mei 2017)
Een melkfabriek in plaats van kippen?
Op de informatieavond van 13 april hebben gemeente en initiatiefnemer het plan toegelicht om in plaats van legkippen melk te gaan verwerken in het stallencomplex. De presentaties kunt u op onze website nog eens nalezen, inclusief info over de landschappelijke inpassing waar op de avond zelf geen tijd meer voor was. In aansluiting op deze bijeenkomst heeft de WMG een aantal vragen aan de gemeente gesteld.

(27 april 2017)
Lintje voor Henk Klaassen
De WMG feliciteert Henk Klaassen met de koninklijke onderscheiding die tijdens Lintjesregen 2017 aan hem is uitgereikt voor zijn grote inzet voor de natuur, in het bijzonder voor vogels. Al tientallen jaren is Henk actief in de bescherming van vogels bijv. weidevogelbescherming en uitvoeren ringonderzoek en heeft daarmee bijgedragen aan het werk van o.a. SOVON, Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen, het Vogeltrekstation (onderdeel van het NIOO-KNAW) en de WMG. Daarnaast kennen we Henk als coordinator vrijwilligerswerk bij LBG, SLOG en St. Avonturenbos Stekkenberg waar hij tevens in samenwerking met Staatsbosbeheer vrijwillig (avonturen)boswachter is. Ook voor natuureducatie heeft hij veel gedaan. Dit lintje is welverdiend!

(21 april 2017)
Erfgoedprijs 2017 voor Ketelwaldproject
Tijdens de bijeenkomst van de Stichting Monument en Landschap op 19 april is tot onze grote verrassing de Erfgoedprijs 2017 in de categorie Cultuurlandschap en ruimtelijk beleid uitgereikt aan de WMG voor het Ketelwaldproject. We lezen in het juryrapport: 'De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek zet zich al vele jaren in voor het behoud en de beleving van het waardevolle Groesbeekse landschap in al zijn aspecten. Veel van deze initiatieven zijn genomen of mede gedragen door Henny Brinkhof. Strijdbaar, ook als dat tegen gemeentelijk beleid ingaat, tot het uiterste.'

(7 april 2017)
Megakippenfarm: nieuwe eigenaar, nieuwe plannen
We hebben uit het nieuws kunnen vernemen dat de nieuwe eigenaar van het (voormalig) kippenbedrijf van Van Deurzen plannen heeft om op deze locatie in het buitengebied een melkfabriek te beginnen. Op 13 april houdt de gemeente hierover een informatieavond. Melkverwerking (en daarmee bedoelen we niet de zelfkazende boer) is een industriële activiteit die thuishoort op een bedrijventerrein en niet in het agrarisch buitengebied. De WMG wil eerst meer informatie, voordat zij een standpunt bepaalt.

(6 maart 2017)
Hidden hedge aangelegd
Op 4 maart jl. hebben de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek samen met de firma Van Kesteren een zgn. 'hidden hedge' (verborgen heg) aangelegd in de Ecologische Verbindingszone Nederrijk-Reichswald. Vanaf de dassentunnel onder de Wylerbaan is een 60 m lange greppel gegraven. Onderin is door de aanwezige jeugd een heg geplant. De combinatie van droge sloot en struikjes biedt dekking aan kleine zoogdieren die gebruik maken van de faunapassage onder de Wylerbaan. De aanleg van dit landschapselement is een pilot van het landelijk project Force4Nature, georganiseerd door Floron, De Vlinderstichting en RAVON.

(24 februari 2017)
Voederhuisjes maken met NLdoet 2017
Op zaterdag 11 maart 2017 is het NLdoet, de jaarlijkse vrijwilligersactie van het Oranjefonds. De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek organiseert dan in de Tullekesbom weer een speciale activiteit voor kinderen. In 2015 hebben de jonge deelnemers nestkasten in elkaar gezet, en vorig jaar zijn insectenhotels gemaakt. Ook dit jaar is er weer een leuke en nuttige activiteit bedacht: het maken van voederhuisjes voor de vogels in de tuin. Voor ieder kind ligt een voorgezaagd pakketje hout klaar dat hij of zij ter plekke zelf in elkaar mag zetten.

(19 februari 2017)
LBG-infoavond over de zwarte specht
Op vrijdag 10 maart houdt Landschapsbeheer Groesbeek een infoavond waarin (na o.a. de vos, bever, ijsvogel en vleermuizen) opnieuw een diersoort centraal staat: dit keer de zwarte specht. Spreker is Henny Brinkhof die jarenlang het gedrag van deze vogels in het Groesbeeks bos heeft bestudeerd. Aan de hand van prachtig beeldmateriaal zal hij een jaar uit het leven van de zwarte specht belichten. In het bijzonder zal hij aandacht besteden aan de paarvorming en het broedgedrag van deze bijzondere vogel.

(17 januari 2017)
LBG-wandeling rond Jachtslot Mookerheide
Op zondagmiddag 19 februari vindt de eerste natuurexcursie van Landschapsbeheer Groesbeek van 2017 plaats. We gaan wandelen in de omgeving van het Jachtslot Mookerheide, door het parkachtige landschap waar de oude kas is hersteld, in het Twee Schansen gebied en ook gaan we kijken waar Natuurmonumenten een natuurbegraafplaats wil aanleggen.

Oudere berichten (van voor 1 januari 2017) vindt u in het nieuwsarchief