Gierzwaluwen en huiszwaluwen

Groesbeekse gierzwaluwen in het nieuws (9 augustus 2012)
Op vrijdag 3 augustus jl. stond er een groot artikel in de Gelderlander over de gezenderde gierzwaluwen van Henk Klaassen. Aan de zenders is af te lezen waar de vogels gedurende de winterperiode verblijven. Ook in de radio-uitzending van Vroege Vogels (via de link nog te beluisteren) van 22 juli jl. deden Henk en zijn zoon Raymond verslag van hun bevindingen bij de gierzwaluw.
Dit jaar zijn voor het eerst gierzwaluwen waargenomen in de neststenen van De Weem. Door het matige zomerweer zijn de Groesbeekse gierzwaluwen al weer gevlogen, naar warmere streken. Rond Koninginnedag zijn ze hopelijk weer terug.

De Weem is bewoond (mei 2012)
De gierzwaluwen hebben de weg gevonden naar de nieuwe neststenen in appartementengebouw De Weem tegenover het gemeentehuis. Onlangs zijn binnenvliegende vogels waargenomen. In 2009 zijn er op initiatief van de WMG bij de bouw van het appartementengebouw tegenover het gemeentehuis 19 neststenen voor de gierzwaluw ingemetseld. Door renovatie en isolatie van woningen verdwijnt steeds meer nestgelegenheid van deze vogel die in dit deel van de wereld, bij gebrek aan rotsen, volledig afhankelijk is van menselijke bebouwing.

Tentoonstelling in gemeentehuis (oktober 2011)
Tot eind november 2011 was er in het gemeentehuis een tentoonstelling te zien over vogels in Groesbeek, in het bijzonder zwaluwen. Met o.a. informatie over de broedsuccessen van de huiszwaluw en boerenzwaluw en hoe bewoners deze vogels hun handje kunnen helpen met het bieden van huisvesting. Verder was er te zien welke reis de gierzwaluw jaarlijks aflegt tussen Groesbeek en Afrika. Ook de huismus werd belicht. De tentoonstelling was samengesteld onder leiding van Henk Klaassen van Landschapsbeheer Groesbeek.

Actie voor gierzwaluwneststenen in Groesbeekse nieuwbouw (2008)
Medio 2008 heeft de WMG het initiatief genomen om iets te doen voor de gierzwaluw in Groesbeek. Deze vogel is voor het vinden van een geschikte broedplaats volledig afhankelijk van bebouwing: onder dakpannen en daklijsten en in spleten in muren. Door renovatie van gebouwen verdwijnen steeds meer broedplaatsen. Door in nieuwbouw speciale neststenen in te metselen kan op eenvoudige wijze tegemoet worden gekomen aan de nestbehoefte van de gierzwaluw. Ons initiatief heeft ertoe geleid dat de gemeente een informatiebrochure heeft laten maken die onder aannemers en projectontwikkelaars wordt verspreid. Het eerste concrete resultaat is er inmiddels: in De Weem op het Dorpsplein worden 19 neststenen ingebouwd. Wethouders Giesbers heeft een daarvan op 4 juni 2009 in aanwezigheid van vertegenwoordigers van WMG en Vogelbescherming Nederland ingemetseld. Hopelijk kunnen we binnen enkele jaren de eerste gierzwaluwen begroeten.

Actie voor huiszwaluwen in de Lage Horst (vanaf 2009)
Dankzij de gastvrijheid van buurtbewoners hebben er in 2009 23 paartjes huiszwaluwen gebroed in wijk De Lage Horst in Groesbeek. Op twee woningen zaten zelfs 4 nesten! Ook bij schilderwerk is rekening gehouden met een nest. Begin april 2009 heeft de WMG een flyer verspreid onder inwoners van de wijk. Daarin werd opgeroepen de bewoonde nesten niet te verstoren en oude nesten te laten zitten. Het gaat namelijk niet zo goed met de huiszwaluw in ons land. Gebrek aan nestgelegenheid, voedsel (insecten) en modder zijn oorzaken van de achteruitgang. De herinrichting van de Leigraaf tussen De Bruuk en Vortse brug heeft daarom ook bijgedragen aan het succes. Door het natuurlijker verloop van de watergang is er langs de oevers voldoende modder te vinden die de huiszwaluwen nodig hebben voor de bouw van hun nest.

Update: Afgelopen seizoen (2012) hebben er 24 paartjes huiszwaluw gebroed in wijk De Lage Horst. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling die Wilfried de Jong heeft gehouden. In 2011 waren het er ook 24, daarvoor 21 (2010) en 23 (2009).