Spaanse ruiter

Heidekartelblad

De Bruuk

De Bruuk geniet als Natura2000-gebied de hoogste beschermingsstatus. Niet zonder reden, want hier vinden we nog de zeldzame blauwgraslanden, een vegetatietype dat ooit algemeen was in ons land, maar nu nog maar in enkele beschermde gebieden voorkomt.

(19 januari 2021)
Kweldruk van levensbelang voor De Bruuk
Helaas heeft ons pleidooi voor de aanleg van graften in het hellinggebied, in het kader van het project Aanpak wateroverlast Breedeweg, nog niet veel weerklank gevonden. Tijdens een zgn. toelichtingsmoment op 17 december 2020, met gemeente en waterschap, over de plannen voor de Breedeweg, werd ons te verstaan gegeven dat de eerste fase van het project al min of meer vast ligt en niet meer gewijzigd kan worden. Een gemiste kans. Jammer voor De Bruuk, want inzijging van regenwater op - en niet beneden aan - de stuwwal kan bijdragen aan de noodzakelijke instandhouding van de kweldruk op het Natura2000-gebied. Helaas zien we eerder het tegendeel gebeuren, nu er steeds meer grondwaterputten op de stuwwal worden geslagen om landbouwgewassen tijdens droge perioden te beregenen.

(23 oktober 2020)
Relatie met plan Aanpak wateroverlast Breedeweg
Het instandhouden van de kweldruk is van levensbelang voor het natuurgebied. Dit ondergrondse water is afkomstig van de stuwwal. We moeten er dus voor zorgen dat zoveel mogelijk neerslag kan inzijgen in de stuwwal. Daarom pleit de WMG in het kader van het project Aanpak wateroverlast Breedeweg voor de aanleg van graften in het hellinggebied. Zie onze inspraakreacties in de carrouselvergaderingen van 15 september en 15 oktober 2020. Ook hebben wij waterschap en provincie benaderd om te kiezen voor een integrale aanpak die zowel de wateroverlast bestrijdt als zo gunstig mogelijk is voor De Bruuk.

Actueel: stop verdroging van De Bruuk
Na drie droge zomers beginnen de gevolgen daarvan zichtbaar te worden in de natte schraallandvegetatie van De Bruuk. Pijpenstrootje rukt op ten koste van de zeldzame veldrusgemeenschap, en op verdroogde plekken schieten berken en elzen op. Zie dit recente artikel in het Groesbeeks Milieujournaal 180/181 (oktober 2020).

Een van de maatregelen die voortkomen uit het beheerplan dat in 2016 voor dit Natura2000-gebied is opgesteld, betreft verhoging van de grondwaterstand. Daartoe worden vanaf september 2020 o.a. stuwtjes geplaatst, watergangen en greppels verondiept en beleemd en ook wordt de Ashorstersloot verlegd. Meer details hierover staan op de website van de provincie Gelderland.

De Bruuk
In De Bruuk zijn bijzondere soorten planten te vinden zoals de Spaanse ruiter, klokjesgentiaan, heidekartelblad, kleine valeriaan en stijve waterweegbree. Ook orchideeën, zoals de welriekende nachtorchis en de vleeskleurige orchis komen hier in groten getale voor. Minder opvallend zijn de vlozegge en de blonde en blauwe zegge. De beeldbepalende bossen en struwelen dragen in belangrijke mate bij aan de soortenrijkdom van De Bruuk. Bijzondere soorten hierin zijn de wegedoorn, gagel, boshavikskruid, bosanemoon en adderwortel. Naast gras- en hooilanden zijn in De Bruuk ook rietruigten, wilgenstruwelen en eiken-berkenbosjes aanwezig. Door deze afwisseling zijn er niet alleen talrijke planten, maar ook veel insecten, vlinders, amfibieën en reptielen, zoals de ringslang, te ontdekken. Zij vinden hier een uitstekende omgeving om te schuilen, te broeden en voedsel te vinden. In het gebied leven ook reeën en dassen.

Achtergrondinformatie
Met De Bruuk heeft Groesbeek een zeer waardevol natuurgebied binnen haar grenzen. Dit gebied werd als eerste graslandreservaat in 1940 door de Nederlandse Staat aangekocht en is een van de oudste en belangrijkste natuurreservaten van ons land. In De Bruuk en op nog enkele andere plaatsen komen nog blauwgraslanden voor. Blauwgraslanden waren vroeger tamelijk algemeen in ons land, ze ontstonden op natte graslanden die te nat waren voor beweiding en alleen gehooid konden worden. Met het hooi werden de mineralen uit de bodem afgevoerd en zo ontstonden in de loop van eeuwen zeer voedselarme bodems waarop een zeer soortenrijke vegetatie tot ontwikkeling kwam. In blauwgraslanden staan plantensoorten die bij bemesting onmiddellijk het onderspit delven. Ook verdroging is funest. Alleen met zorgvuldig beheer kan dit halfnatuurlijke vegetatietype in stand worden gehouden.

Uit ecologisch onderzoek in De Bruuk is gebleken dat vele factoren leiden tot verzuring, verdroging en vermesting van de bodem in dit gebied. Wie hier meer over wil weten, en over de soorten planten en dieren die er voorkomen, verwijzen wij graag naar deze website van de Radboud Universiteit Nijmegen

Natura2000-gebied
De Bruuk is aangewezen als Natura 2000-gebied. Op de website www.natura2000.nl staan alle documenten betreffende aanwijzing, doelstelling, begrenzing etc. Deze Europese natuurbeschermingsstatus betekent dat er een beheerplan moet worden gemaakt. Daarin staat welke natuurwaarden in het gebied behouden of hersteld moeten worden, de zogenaamde 'instandhoudingsdoelen' van het gebied, en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Het beheerplan staat op de website van www.bij12.nl.

(22 november 2017)
Wilde bijen en wespen in De Bruuk
Van Stijn Schreven (oud-Aardhommel, inmiddels bioloog en PhD student) ontvingen we een recente publicatie van de resultaten van het inventarisatieonderzoek naar (wilde) bijen en wespen dat hij tussen 2008 en 2016 in De Bruuk heeft uitgevoerd. Hij vond een grote soortenrijkdom. In totaal telde hij 79 soorten bijen en 44 soorten wespen.

(22 mei 2013)
Zeldzame hommelsoort in De Bruuk
Tijdens opnamen van TV Gelderland / Buitengewoon op 21 mei in De Bruuk heeft Stijn Schreven de heidehommel waargenomen. Het is voor het eerst dat deze zeldzame hommel is aangetroffen in De Bruuk. In Gelderland is de soort al lange tijd niet meer gezien. De zeldzame hommel staat op de rode lijst.

(2 februari 2010)
Extern auditrapport over De Bruuk
Op verzoek van Staatsbosbeheer hebben de Groesbeekse biologen Johan Thissen en Henny Brinkhof een kwaliteitsbeoordeling van het beheer van natuurreservaat De Bruuk uitgevoerd. Hun algemene conclusie is dat het goed gaat met het beheer en de kwaliteit van het gebied. Verder doen ze een aantal aanbevelingen waaronder enkele practische zoals het aanleggen van laarzenpaden voor bezoekers en herstel van struweel ten behoeve van de nachtegaal.
Lees meer in: Externe audit 2009 De Bruuk