Heiderijk: heideherstel op de stuwwal

Deze webpagina wordt niet meer bijgewerkt.

Wandelroute over de heide op de stuwwal
Voor wie meer wil weten en zien over het heideherstel (Heiderijk) en de ontwikkelingen met eigen ogen wil volgen, is er een leuke wandelroute beschikbaar. De wandeling 'Over de heide bij Nijmegen' begint bij station Mook-Molenhoek en voert over de Heumense schans, via Jachtslot Mookerheide en Mulderskop, langs het Maldens Vlak naar Heumensoord, en eindigt bij station Nijmegen Heyendaal. De route is uitgezet door Nel van den Bergh en is (met routebeschrijving, gps-track en app) te downloaden van de website www.wandeleningroesbeek.nl. Daarop staat een overzicht van tal van wandelroutes in en om Groesbeek.

[Foto: Een jaar na het kappen en plaggen ziet het er al heel anders uit tussen de Mulderskop en Heumensebaan, september 2011]

[Foto: Bloeiende struikheide op de Mulderskop in augustus 2011. Op de gekapte en geplagde gronden (links op de foto) zijn deze zomer spontaan heideplantjes uit zaad opgekomen. ]

Klankbordgroep
(1 april 2011)
Namens de WMG neemt bioloog Jo de Valk deel aan de klankbordgroep die door de Heiderijkorganisaties is ingesteld. De klankbordgroep zal actief worden betrokken bij het volgen van de ontwikkelingen, het beheer en de uit te voeren boscompensatie in het gebied. De eerste fase van het Heiderijkproject is afgerond. Rond 2015 zal worden beoordeeld of daarmee voldoende leefgebied is ontstaan voor de soorten waarop het heideherstelproject is gericht.

De WMG is sterk voorstander van het heideherstelproject dat op de stuwwal tussen Nijmegen en Mook wordt uitgevoerd. Het is dringend noodzakelijk voor een duurzaam behoud van de aan heide gebonden planten en dieren die hier nog voorkomen. Bomenkap is daarbij niet te vermijden. Helaas wordt er door tegenstanders van het project misleidende en onjuiste informatie verspreid, die onrust veroorzaakt bij niet goed geinformeerde burgers. Om uitleg te geven over het nut en de noodzaak van heideherstel heeft de WMG op 2 juni 2010 een informatieavond georganiseerd. Ook zijn er regelmatig excursies van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Groesbeek en IVN Rijk van Nijmegen in het gebied, zodat belangstellenden zich ter plekke op de hoogte kunnen stellen van de ontwikkelingen.

Meer info: Achtergrondartikel over heideherstel in het Groesbeeks Milieujournaal nr. 139 (juni 2010)

Heideherstel op de stuwwal
Sinds winter 2009/2010 wordt er onder de naam Heiderijk gewerkt aan heideherstel op de stuwwal tussen Nijmegen en Mook. Doel van het project is het verbeteren van het leefgebied van aan heide gebonden soorten. De terreineigenaren (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Nijmegen en Prorail) doen dit o.a. door de nog aanwezige heiderestanten te verbeteren, te vergroten en met elkaar te verbinden en door meer en betere overgangszones tussen heide en bos tot stand te brengen. Er worden dunningen uitgevoerd, hakhoutbeheer hersteld, bospaden verruimd en geleidelijke overgangen gecreƫerd. Open bos en bosranden trekken veel vogels aan. Het bos als geheel wordt daardoor gevarieerder en rijker aan soorten.

De WMG vindt dat het heideherstelproject dringend noodzakelijk is. Het gaat niet best met de bijzondere planten- en diersoorten die op of rond heide leven. Ze komen hier nog wel voor, maar hun leefgebied is in de loop van de tijd door verbossing te klein en versnipperd geraakt. Er hoeft maar iets van tegenslag te komen en ze zijn weg. Er moet dus wel worden ingegrepen. Sterker nog, als je niks doet, verdwijnt de heide en wordt alles bos. Het kappen van bomen valt dus niet te vermijden, wanneer we het leefgebied van aan heide gebonden soorten willen verbeteren.

Meer info:

AID-rapport n.a.v. handhavingsverzoek Flora- en Faunawet d.d. 18 januari 2011

Komende jaren geen bomenkap (persbericht d.d. 8 oktober 2010)

WMG-standpunt in het Groesbeeks Weekblad d.d. 27 april 2010

Nieuwsbrief van Milieudefensie Nijmegen d.d. 10 mei 2010

Beantwoording statenvragen provincie Gelderland

De feiten over het Heiderijkproject fase 1

Kaart van het Heiderijkproject fase 1