Omdat zijn biotoop verdwijnt, gaat de steenuil in Nederland sterk achteruit.

Grensovergang Altena-Hettsteeg

(stand van zaken 2 september 2015)
Update uilenkwestie
De RVO zal binnenkort een beslissing op bezwaar nemen, nadat zowel gemeente Groesbeek als WMG bezwaar hebben ingediend tegen het nieuwe dwangsombesluit dat de RVO op 30 juni 2015 bekend heeft gemaakt. Op 28 augustus heeft hierover een hoorzitting plaatsgevonden.

In de tussentijd was er op 20 juli ook een zitting bij de rechtbank Arnhem, waarin het verzoek van de gemeente om voorlopige schorsing van het dwangsombesluit werd besproken. Vooruitlopend op deze zitting was dit verzoek al toegekend door de rechtbank, met de bepaling dat de schorsing in ieder geval tot 1 augustus zou duren. De rechtbank heeft het dwangsombesluit nu geschorst tot de termijn van 6 weken na bekendmaking van de beslissing op bezwaar die de RVO binnenkort moet nemen. In deze voorlopige voorziening overwoog de rechtbank dat er weliswaar sprake is van overtreding van de Flora- en faunawet, maar ook dat er mediationtraject (bemiddeling) is opgestart. Volgens de rechtbank bestaat er "derhalve nog een kans dat alle betrokken partijen overeenstemming zullen bereiken over de te nemen maatregelen teneinde te voldoen aan de bepalingen van de Ffw". Een belangrijk punt is dat nog lang niet alle door de gemeente toegezegde beschermingsmaatregelen voor uilen zijn uitgevoerd, terwijl men al wel de grensovergang heeft opengesteld voor autoverkeer.

(8 juli 2015)
Uilenkwestie opnieuw voor rechtbank
De rechtbank Arnhem heeft in een voorlopige voorziening het nieuwe dwangsombesluit van de RVO (handhavingsautoriteit Flora- en faunawet) m.b.t. openstelling van de grensovergang geschorst tot 1 augustus.
Het nieuwe dwangsombesluit van de RVO volgde op de recente uitspraak van de rechtbank d.d. 16 juni 2015 (zie hieronder). Daarin werd weliswaar een eerder dwangsombesluit door de rechter vernietigd, maar dit betekent klaarblijkelijk volgens de RVO niet dat de grensovergang op dit moment zonder ontheffing mag worden opengesteld voor autoverkeer. De gemeente maakte meteen bezwaar en vroeg een voorlopige voorziening aan (= schorsing van het besluit). De rechter vond de ingangsdatum van de dwangsom (5 juli) te kort dag om de zaak zonder zitting te kunnen beoordelen en heeft daarom het besluit geschorst tot 1 augustus. Voor die datum zal een zitting plaatsvinden waarin betrokken partijen zullen worden gehoord.

(22 juni 2015)
Uitspraak rechtbank in uilenkwestie
Op 16 juni heeft de rechtbank Arnhem uitspraak gedaan in de beroepsprocedure die door gemeente en WMG was aangespannen tegen het besluit d.d. 5 juni 2014 van de RVO (handhavingsautoriteit Flora- en faunawet) om de gemeente een dwangsom op te leggen indien men de grensovergang zou openstellen voor autoverkeer. Dit vanwege overtreding van artikel 9 (doden/verwonden van beschermde diersoorten) van de Flora- en faunawet.
Zowel de gemeente als WMG werden (deels) in het gelijk gesteld door de rechtbank. De RVO had advies gevraagd aan Dienst Landelijk Gebied die van mening was dat onvoldoende vaststaat dat de Flora- en faunawet niet zal worden overtreden, wanneer de grens wordt opengesteld na uitvoering van de door de gemeente voorgestelde maatregelen ter bescherming van uilen. De rechter formuleerde zijn oordeel als volgt: "Naar het oordeel van de rechtbank kan gezien het voorgaande niet op voorhand geheel worden uitgesloten dat ten gevolge van de wegopenstelling verkeersslachtoffers onder de plaatselijke uilenpopulatie kunnen vallen. De beschikbare rapportages maken echter onvoldoende aannemelijk dat na uitvoering van de door de gemeente voorgestane maatregelen de kans dat uilen ter plaatse zullen worden gedood zodanig is dat daarmee een preventieve last onder dwangsom valt te rechtvaardigen. Niet is voldaan aan de in artikel 5:7 van de Awb neergelegde eis voor preventief optreden dat sprake moet zijn van een klaarblijkelijke dreiging van het gevaar voor overtreding." Het dwangsombesluit werd vernietigd.

Het beroep van de WMG spitste zich toe op artikel 11 (aantasting functionaliteit van vaste rust- en verblijfplaats) van de Flora- en faunawet. Wij vinden dat de RVO haar besluit ten onrechte niet mede op artikel 11 heeft gebaseerd. De rechtbank gaf de WMG daarin gelijk, wat betreft de verbreding van de Cranenburgsestraat. De RVO had de dwangsom op dit punt laten vallen, indien de werkzaamheden buiten het broedseizoen zouden plaatsvinden. De rechtbank oordeelde dat de RVO heeft verzuimd om te bezien of de dwangsom op grond van artikel 11 wel in stand had kunnen blijven. De RVO met hierin nu een nieuw besluit nemen.

De WMG beraadt zich over het vervolg. De uitspraak betekent in ieder geval niet dat de gemeente de grensovergang nu zonder meer open kan stellen voor autoverkeer. De voorgestelde beschermingsmaatregelen voor uilen zijn immers nog niet uitgevoerd.

(2 april 2015)
WMG maakt bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek bestemmingsplan
De WMG heeft bezwaar gemaakt tegen de afwijzing door de gemeente van het handhavingsverzoek bestemmingsplan buitengebied dat we hadden ingediend m.b.t. de verbreding van de Cranenburgsestraat vanaf de Boersteeg tot aan de grensovergang Altena-Hettsteeg. We zijn het niet eens met de uitleg die de gemeente in haar afwijzing geeft aan de bepalingen van het bestemmingsplan buitengebied. We leggen de zaak daarom voor aan de Commissie bezwaar en beroep.

(21 februari 2015)
Zoals te verwachten viel, heeft de gemeente het door de WMG ingediende handhavingsverzoek inzake bestemmingsplan buitengebied afgewezen. Binnen de bestemming 'verkeer' is het o.a. verboden om zonder omgevingsvergunning wegen te verharden of andere oppervlakteverhardingen van meer dan 200 m2 aan te brengen. In haar reactie stelt de gemeente dat de wegverbreding van de Cranenburgsestraat niet valt onder de aanlegvergunningsplichtige bepalingen, omdat onder 'andere oppervlakteverhardingen' de aanleg van pleinen en perrons zou moeten worden verstaan. Wegverbreding zou uitgesloten zijn van deze bepalingen. Ook het verplaatsen van leidingen en kabels zou volgens de gemeente in dit geval niet aanlegvergunningplichtig zijn. Tenslotte betoogt men dat het hier om een kennelijke 'omissie' gaat, oftewel een voor iedereen duidelijke vergissing in het bestemmingsplan. De WMG beraadt zich over een reactie op dit besluit.

Hoorzitting over snelheidsbeperking Cranenburgsestraat
En dan is er nog een lopende kwestie, namelijk het verkeersbesluit dat de gemeente eind oktober 2014 heeft gepubliceerd. Strekking ervan is het verlagen van de maximumsnelheid op een deel van de Cranenburgsestraat tot 30 km/uur (ter bescherming van de uilen). WMG en aanwonenden hebben hiertegen bezwaar ingediend, zij verzetten zich tegen openstelling van de grensovergang voor autoverkeer. Op 9 februari jl. vond de hoorzitting plaats van de bezwarencommissie. De gemeente deed in haar verweerschrift weer eens een poging om de WMG niet ontvankelijk te verklaren. Wordt vervolgd.

(14 januari 2015)
Uilenkwestie Altena-Hettsteeg voor de rechter
De uitgestelde zitting bij de rechtbank Arnhem staat gepland op 5 maart 2015. De zitting van 11 december moest worden uitgesteld, toen bleek dat de rechtbank per abuis niet alle stukken naar partijen had gestuurd. Aan de orde is het beroep dat de gemeente Groesbeek heeft ingesteld tegen het handhavingsbesluit FLora- en Faunawet van de RVO die de voorgestelde beschermingsmaatregelen voor steen- en kerkuilen als onvoldoende heeft afgewezen. De gemeente besteedt haar geld blijkbaar liever aan advocaten dan aan natuurbescherming. De gemeente betoogt o.a. dat een dwangsom alleen mag worden opgelegd wanneer er voldoende zekerheid is dat een overtreding van de Flora- en faunawet gaat plaatsvinden. In dat geval zou daar geen sprake van zijn, aldus de advocaat, ook is het niet de gemeente die de uilen doodrijdt.
Ook de WMG is partij in deze kwestie. Wij vragen de rechtbank het beroep van de gemeente ongegrond te verklaren. Ook willen we de mogelijke overtreding van artikel 11 van de Flora- en faunawet opgenomen zien in het handhavingsbesluit.

(18 november 2014)
Behoud de groene grensovergang
Graag wil de WMG nog eens uitleggen waarom wij tegen openstelling van de groene grensovergang voor autoverkeer zijn:
De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek WMG) heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente Groesbeek tegen verbreding van de Cranenburgsestraat tussen de Boersteeg en de grensovergang Altena-Hettsteeg. De gemeente heeft ons inziens verzuimd om een verplichte omgevingsvergunning voor de wegverbreding aan te vragen. De WMG is tegenstander van het verbreden van dit deel van de Cranenburgsestraat. Verbreding is noodzakelijk om de grensovergang Altena-Hettsteeg te kunnen openen voor autoverkeer. Momenteel is deze grensovergang opengesteld voor fietser en wandelaar. De WMG wil dat graag zo houden. Het belangrijkste argument is dat deze hoek van Groesbeek nog betrekkelijk stil, rustig en groen is. Het gebied ten oosten van De Horst is de enige plek in Groesbeek waar het bestand van de steenuil niet teruggelopen is, terwijl elders in Groesbeek de populatie bijna is gehalveerd, wat in de rest van het land ook het geval is. Er zijn hier nog moerasruigtes te vinden en de spoorlijn met zijn bloem- en struweelrijke bermen. In tegenstelling tot de rest van Groesbeek, is in dit gebied de afgelopen tien jaar heel hard gewerkt om de natuur te versterken. Het waterschap heeft de Leigraaf een natuurlijk karakter gegeven. Er zijn natuurperceeltjes aangelegd: het Kaalbroek, het Slumke, het Schildbroek en het Ketelbroek zijn pareltjes in het landschap. Afgelopen jaar heeft de beek De Groesbeek een natuurlijk karakter gekregen. De gevolgen van al deze inspanningen zijn niet uitgebleven. Rond de beken fladderen weidebeekjuffers met hun zwarte vleugels; tien jaar geleden nog een zeldzaamheid. In de bloemrijke graslanden wemelt het van de kikkers, libellen en muizen. Daar profiteren ook andere dieren van. Ooievaars, reigers en buizerds voelen zich hier thuis, evenals de kleurrijke ijsvogel. Er wordt veel gewandeld langs de beken en op mooie dagen is het druk met fietsers op de Cranenburgsestraat. De discussie gaat dus niet alleen over steenuilen, maar ook over natuur- en landschapskwaliteit. Openstelling van Altena-Hettsteeg zou een ernstige verstoring teweeg brengen. Vanwege de nabijheid van Kranenburg zal het gedaan zijn met de rust. In de praktijk zal openstelling dus niet alleen leiden tot een toenemend aantal verkeersslachtoffers onder de dieren, maar ook de rustzoekende toerist zal deze ontwikkeling een doorn in het oog zijn. Openstelling zal een negatieve uitwerking hebben op het toeristische imago van Groesbeek, terwijl we juist zo hard gewerkt hebben om dit gebied aantrekkelijker te maken voor mens en natuur.
[Bovenstaande tekst is ook als ingezonden brief in De Gelderlander gepubliceerd.]

(4 november 2014)
Handhavingsverzoek ivm wegverbreding Cranenburgsestraat
Zoals aangekondigd in de media is de gemeente begonnen met de werkzaamheden t.b.v. verbreding van de Cranenburgsestraat vanaf de Boersteeg tot aan de grensovergang Altena-Hettsteeg. Echter, men heeft hiervoor nog geen omgevingsvergunning aangevraagd. Daarom heeft de WMG een handhavingsverzoek op grond van het bestemmingsplan buitengebied ingediend. Binnen de bestemming 'verkeer' is het o.a. verboden om zonder omgevingsvergunning oppervlakteverhardingen van meer dan 200 m2 aan te brengen. De geplande verbreding van de Cranenburgsestraat komt neer op een toevoeging van verhard oppervlak van naar schatting 2.2.50 m2. Ook een gemeente dient zich gewoon aan haar eigen regels te houden en dus een omgevingsvergunning aan te vragen.

Lees hier het artikel over Groesbeekse steenuilen dat in juni 2014 in het Groesbeeks Milieujournaal is gepubliceerd. Ten opzichte van 1975 is de uilenstand in Groesbeek met 45% achteruitgegaan (landelijk gemiddeld 40%).

(13 juni 2014)
Bezwaar gemeente afgewezen tegen dwangsombesluit Altena-Hettsteeg
Het Ministerie van Economische Zaken heeft het bezwaar van de gemeente Groesbeek tegen haar dwangsombesluit afgewezen. EZ blijft van mening dat er onvoldoende garanties zijn dat de kwetsbare steenuilenpopulatie langs de Cranenburgsestraat niet wordt aangetast door openstelling van de grensovergang voor autoverkeer. De grensovergang mag dus voorlopig niet open. Wel gaf EZ toe aan het bezwaar van de gemeente dat uitvoering van de benodigde werkzaamheden (o.a. verbreding Cranenburgsestraat) buiten het dwangsombesluit dient te vallen. Lees hier het afwijzingsbesluit

(10 maart 2014)
Op 19 maart 2014 hoorzitting in Den Haag
De gemeente Groesbeek heeft formeel bezwaar gemaakt tegen het dwangsombesluit dat het Ministerie van Economische Zaken eind november vorig jaar heeft genomen. De gemeente werd daarin op last van een dwangsom opgedragen om voorafgaand aan openstelling van de grensovergang voor autoverkeer afdoende maatregelen te nemen teneinde de aanwezige steenuilenpopulatie te beschermen. Op 19 maart vindt in Den Haag een hoorzitting n.a.v. het bezwaar plaats, waarbij de WMG uiteraard aanwezig zal zijn.

Aanvankelijk heeft de gemeente ook een verzoek om een voorlopige voorziening gedaan, dat wil zeggen dat aan de rechtbank wordt gevraagd het dwangsombesluit voorlopig te schorsen (er kan dus geen dwangsom worden opgelegd), voorzover het de werkzaamheden tot wegverbreding betreft, totdat uitspraak is gedaan in de bodemprocedure. Daarna heeft overleg tussen gemeente en ministerie plaatsgevonden, en heeft het ministerie toegestaan dat de gemeente met de wegwerkzaamheden gaat beginnen. De grensovergang mag echter nog niet worden opengesteld voor autoverkeer, want zo benadrukt het ministerie: deze toestemming betekent niet dat er een wijziging is in haar standpunt dat openstelling van de weg voor autoverkeer ernstige schade kan toebrengen aan de ter plaatse foeragerende uilen.

Lees hier het achtergrondartikel dat in december 2013 in het Groesbeeks Milieujournaal is gepubliceerd. Met een overzicht van de gang van zaken en de stand van zaken per 1 december 2013.

Dwangsom bij uitblijven beschermingsmaatregelen uilen
Om te voorkomen dat de gemeente de Flora- en Faunawet gaat overtreden, heeft Dienst Regelingen (Min. EZ) op 29 november jl. een last onder dwangsom opgelegd. De gemeente is namelijk voornemens op korte termijn te starten met de uitvoering van de verkeersmaatregelen die nodig zijn voor openstelling van de grensovergang voor autoverkeer. Het betreft o.a. verbreding van de Cranenburgsestraat. Het besluit volgt op een eerdere aankondiging in 2010 waarin Dienst Regelingen stelt handhavend te zullen optreden als de gemeente doorgaat op de ingeslagen weg d.w.z. onvoldoende rekening houdt met de gevolgen voor beschermde diersoorten zoals uilen die in de omgeving verblijven en voedsel zoeken. De gemeente was toen nog van mening dat het doodrijden van de uilen gebeurt door onvoorzichtig rijdende automobilisten en niet door de gemeente die slechts de grensovergang faciliteert. Inmiddels is er wel enigszins voortschrijdend inzicht gekomen, want de gemeente heeft een rapport op laten stellen over de vraag hoe voorkomen kan worden dat de uilen het slachtoffer worden van het sterk toenemende autoverkeer. Dienst Regelingen oordeelt nu op basis van dit rapport dat de door de gemeente voorgestelde maatregelen onvoldoende zijn om te kunnen voldoen aan de Flora- en Faunawet.

(14 december 2012)
Hoger beroep ongegrond verklaard
De Raad van State heeft op 12 december helaas het hoger beroep van o.a. de WMG tegen de openstelling van de Altena-Hettsteeg voor autoverkeer ongegrond verklaard. De Raad van State oordeelde dat de rechtbank Arnhem terecht het beroep ongegrond had verklaard. Uitspraak.
De WMG betreurt het dat dit rustige deel van Groesbeek opgeofferd wordt aan het autoverkeer. Voor het geschikt maken van de grensovergang voor autoverkeer (5.000 tot 6.000 auto's per dag) moet o.a. de Cranenburgsestraat vanaf de kruising Boersteeg tot aan de grens worden verbreed naar 4,50 meter. Of de bomen langs de weg kunnen blijven staan, is de vraag.


[Foto: Hier gaan straks dagelijks duizenden auto's rijden.]

(28 november 2011)
Hoger beroep tegen openstelling Altena Hettsteeg
Samen met andere natuur- en milieuorganisaties heeft de WMG hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Arnhem inzake de openstelling van de grensovergang Altena Hettstteeg. Wij vinden o.a. dat de rechtbank in haar oordeel onvoldoende oog heeft gehad voor de natuurwaarden van het grensgebied. Zo neemt de rechtbank bijv. aan dat er geen uilen in het gebied voorkomen omdat dat zou blijken uit een onderzoek van Arcadis. Arcadis heeft echter maar 1 dag (!) veldonderzoek langs het trace gedaan. Dat is natuurlijk onvoldoende om vast te kunnen stellen of er uilen in het gebied verblijven. Ook zijn wij het bijv. niet eens met de stelling van de rechtbank dat de gemeente veel beleidsvrijheid toekomt bij het nemen van verkeersbesluiten en dat de rechter daarom terughoudend moet toetsen. In de eerdere juridische procedures over de Altena Hettsteeg (de gemeente besloot toen de grensovergang te sluiten voor autoverkeer) werd juist door de rechtbank gesteld dat die vrijheid in dit geval beperkt is door standpunten die de gemeente in het verleden heeft ingenomen. Alleen met een deugdelijke motivering mag men van standpunt wisselen.

(9 september 2011)
Rechtbank geeft gemeente groen licht
Helaas heeft de rechtbank het beroep van aanwonenden en natuur- en milieuorganisaties tegen het gemeentebesluit tot openstelling voor autoverkeer van de grensovergang Altena Hettsteeg ongegrond verklaard. Uitspraak. De WMG en anderen hadden betoogd dat openstelling niet nodig is, omdat er al een goede verbinding naar Kranenburg ligt, namelijk de Wylerbaan die enkele jaren geleden tegen hoge kosten is opgewaardeerd door o.a. de aanleg van een vrijliggend fietspad. De rechtbank oordeelde dat de gemeente in het kader van een verkeersbesluit niet hoeft aan te tonen dat openstelling noodzakelijk is voor een goede verkeersafwikkeling in het gebied. Wel blijft vooralsnog onduidelijk of t.z.t. bij ingebruikname van de weg (geschat op max 3800 auto's per etmaal) de Flora- en faunawet wordt overtreden.

(23 oktober 2010)
WMG in beroep tegen tegenstelling Altena-Hettsteeg voor autoverkeer
Mede namens vijf andere natuur- en milieuorganisaties heeft de WMG bij de rechtbank beroep ingesteld tegen het besluit van de gemeente om de grensovergang voor autoverkeer open te stellen. Volgens ons is de openstelling schadelijk voor langzaam verkeer (o.a. veiligheid fietsers), natuur, milieu en recreatie en is er geen enkele inhoudelijke of verkeerstechnische reden waarom deze grensovergang nu open zou moeten voor autoverkeer. We hebben de rechtbank daarom gevraagd het besluit te vernietigen.

(16 september 2010)
Gemeente besluit tot openstelling Altena-Hettsteeg voor autoverkeer
Op 20 juli 2010 heeft het College van B&W besloten de grensovergang Altena-Hettsteeg open te stellen voor autoverkeer. Tegen dit besluit kan tot 19 oktober beroep worden aangetekend bij de rechtbank. De WMG zal dat zeker doen. Als reden voor de openstelling noemt de gemeente het toegenomen aantal verplaatsingen per auto tussen Groesbeek en Kranenburg. Als de openstelling doorgaat, krijgt dit weggetje in de toekomst naar schatting zeker 3.000 auto's per dag te verstouwen. En dat terwijl er een prima route naar Kranenburg is: over de Wylerbaan. Een veilige route ook, dankzij het gescheiden fietspad.
De WMG pleit voor het autovrij houden van de grensovergang Altena-Hettsteeg. Dan blijft het gebied rustig, ten gunste van natuur en recreatie.

In haar antwoord op de hieronder genoemde brief van de WMG e.a. stelt de gemeente dat zij niet van plan is ontheffing van de Flora- en Faunawet aan te vragen voor steen- en kerkuilen. Zo'n ontheffing zou namelijk niet nodig zijn voor de door de gemeente uit te voeren werkzaamheden (verbreding Cranenburgsestraat, verwijderen verkeersborden en carterrammer). Dat de uilen het slachtoffer dreigen te worden van het sterk toenemende autoverkeer, is volgens de gemeente de verantwoordelijkheid van de automobilisten.

(19 mei 2010)
Openstelling Altena-Hettsteeg ten koste van steen- en kerkuilen
In een gezamenlijke brief hebben WMG, Uilenwerkgroep Betuwe-oost, Gelderse Milieufederatie en Milieudefensie Nijmegen bij het gemeentebestuur van Groesbeek aangedrongen op het afzien van het voornemen de grensovergang Altena Hettsteeg open te stellen voor autoverkeer. Zo niet, dan zullen zij bij het Ministerie van LNV een handhavingsverzoek in het kader van de Flora- en Faunawet indienen, wegens verstoring van de aanwezige broedparen steen- en kerkuil. De gemeente heeft voor deze vogelsoorten geen ontheffing aangevraagd.

In 2007 heeft de gemeente een ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet aangevraagd voor de aanwezige dassen in het gebied. Het Ministerie van LNV heeft daarop om aanvullende informatie gevraagd over de aanwezigheid van steen- en kerkuilen. De gemeente heeft dit nader onderzoek niet willen uitvoeren. En formeel hoeft dat ook niet, want de aanvraag had alleen betrekking op de das. Voor dassen komen er dassentunnels, met geleidend raster. Daarmee wordt voorkomen dat ze ten prooi vallen aan het sterk toenemende autoverkeer (van 300 tot 3.500 en max. zelfs 6.000 auto's per etmaal). LNV heeft nu een besluit genomen: het verzoek om ontheffing is afgewezen, omdat er geen sprake is van overtreding van de verbodsbepalingen van de Flora- en Faunawet (lees: de te nemen maatregelen voor de das zijn voldoende). Wel maakt LNV in dezelfde brief kenbaar dat er geen ontheffing is aangevraagd ten aanzien van niet alleen steen- en kerkuilen, maar ook vleermuizen, hazelworm, zandhagedis en amfibieƫn. Als bij de uitvoering van het plan blijkt dat de verbodsbepalingen ten aanzien van deze dieren worden overtreden, zal LNV handhavend optreden en het werk stilleggen.

(19 november 2008)
Gemeente wil autoverkeer toelaten op grensovergang Altena Hettsteeg
Al in 1994 is de grensovergang Altena Hettsteeg gesloten verklaard voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee wielen (m.u.v. landbouwverkeer). Omdat het verbod massaal werd genegeerd, is dit besluit, na tussenkomst van de rechter, in 2003 kracht bijgezet door het plaatsen van een carterrammer die het auto's en vrachtwagens fysiek onmogelijk maakt om deze grensovergang te passeren.

Op aandringen van de gemeenteraad heeft het College van B & W in oktober 2005 het voorstel gedaan om de grensovergang open te stellen voor alle verkeer. De raad heeft daarmee ingestemd, waarna het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Daarop is gereageerd, o.a. door een grote groep omwonenden, maar ook door de WMG in samenwerking met andere belangenorganisaties (lees hier). Er zijn volgens ons geen nieuwe argumenten die pleiten voor openstelling. Het zou uitsluitend gaan om de wens van een aantal mensen om de voor hen kortere autoroute te kunnen nemen. Maar er is al een goede, veilige en snelle route naar Duitsland/Kranenburg: over de Wylerbaan (met gescheiden fietspad) via Wyler.

De stand van zaken (november 2008) rond de opheffing van de geslotenverklaring leest u in deze notitie van de gemeente.