Centrumplannen: Kerkstraatlocatie

(stand van zaken d.d. 11 december 2009)

Gemeente trekt besluit bouwvergunning in
Op verzoek van de Rabobank heeft de gemeente het besluit tot verlening van vrijstelling en een bouwvergunning voor de realisatie van een bankgebouw aan de Kerkstraat ingetrokken. Tegen dit besluit had de WMG beroep ingesteld. Daags voor de geplande zitting van de rechtbank op 10 december 2009 heeft de gemeente dit aan de rechtbank meegedeeld. Wij gaan ervan uit dat de hele aanvraag is teruggetrokken en dat daarmee ook de nieuwe vrijstellingsprocedure die de gemeente medio 2009 heeft opgestart, is beeindigd.

Volgens het geldende bestemmingsplan heeft de locatie de bestemming openbaar groen (volgens de toelichting bij het bestemmingsplan gaat het om 'structureel groen: grotere, aaneengesloten groen ingerichte gronden die als zodanig beschermd dienen te worden'). De wijzigingsbevoegdheid die het oprichten van een gebouw op deze locatie mogelijk maakte, is op 19 augustus 2009 door de Raad van State vernietigd in het beroep dat de WMG tegen het nieuwe bestemmingsplan had ingesteld.

(12 november 2009)
Rabobank ziet af van nieuwbouw Kerkstraat
De WMG heeft met instemming gereageerd op het besluit van de Rabobank om af te zien van de geplande nieuwbouw op de TPG-locatie in de Kerkstraat. Het besluit is op 11 november bekendgemaakt. Als belangrijkste reden noemt de bank de gewijzigde opvattingen over hoe men de klant het beste kan bedienen (lees: door de komst van internet en andere digitale hulpmiddelen is er in de toekomst geen behoefte meer aan een groot bankkantoor). Zoals bekend heeft de WMG zich van begin af aan verzet tegen het plan van de gemeente om nieuwbouw van de bank op deze locatie toe te staan.

De WMG is voorstander van een groene inrichting van de locatie van het voormalige postkantoor, tegenover de monumentale protestantse kerk. De huidige bestemming is openbaar groen. In de oorspronkelijke centrumplannen is hier een dorpsparkje voorzien, met eventueel een paviljoentje met horecafunctie.

Wat het besluit van de Rabobank voor gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de locatie Dorpsstraat/Mariendaal, zal nog blijken. De bank heeft aangegeven voorlopig op de huidige locatie te blijven zitten, maar geen sta-in-de-weg te willen zijn voor de realisatie van de centrumplannen. Op deze plek is grootschalige nieuwbouw voorzien, bestaande uit een groot vloeroppervlak aan winkels, met daarboven meer lagen met appartementen. De WMG vindt dat plan veel te grootschalig.

(2 september 2009)
WMG voorstel: Rabo naar Zomaterrein
Door de nieuwbouw van de Rabobank te verplaatsen naar het Zomaterrein kan de groene ruimte in de Kerkstraat behouden blijven. Dat voorstel doet de WMG in het Groesbeeks Weekblad van 1 september 2009. Door de ingestorte woningmarkt is de geplande woningbouw op het Zomaterrein voor onbepaalde tijd uitgesteld. Daarmee ontstaat een nieuwe kans om het probleem van de verplaatsing van de Rabobank op te lossen.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald: het huidige bouwplan voor het bankgebouw in de Kerkstraat heeft niet de voorkeur van de Rabobank, omdat het smalle, langgerekte gebouw (een pijpenla) niet erg practisch is voor een kantoorfunctie. De bank heeft ook aangegeven geen bezwaar tegen een andere locatie te hebben, mits de gemaakte kosten worden vergoed. Het Zomaterrein ligt er ondertussen verlaten en verwaarloosd bij. Omdat de woningbouwplannen daar voorlopig (voor onbepaalde tijd) van de baan zijn, zou een nieuw bankgebouw op die plek juist een goede oplossing kunnen bieden, zowel voor het Zomaterrein als voor de Kerkstraatlocatie.

(8 juli 2009)
Rechtbank vernietigt besluiten inzake nieuwbouw Rabobank
De rechtbank Arnhem heeft, zonder zitting te houden, op 7 juli 2009 uitspraak gedaan in het beroep dat de WMG heeft ingesteld tegen twee opeenvolgende besluiten van de gemeente waarin we eerst niet ontvankelijk werden verklaard en daarna weer wel, maar ons bezwaar ongegrond werd verklaard. De rechter heeft geoordeeld dat de gemeente een procedurefout heeft gemaakt. Men had geen beslissing op bezwaar mogen nemen (inclusief procedure bij de bezwarencommissie). In plaats daarvan had de gemeente ons bezwaar tegen de verleende vrijstelling en bouwvergunning direct naar de rechtbank moeten doorsturen. Ons bezwaar zal nu inhoudelijk door de rechter in behandeling worden genomen.

(6 juli 2009)
Gemeente start nieuwe vrijstellingsprocedure
Van 25 juni tot en met 5 augustus 2009 ligt er een nieuw ontwerpbesluit voor de vrijstelling van het bestemmingsplan en bouwvergunning 1e fase ter inzage op het gemeentehuis. Iedereen kan hier een zienswijze op geven. Daarmee gaat de gemeente opnieuw de vrijstellingsprocedure doorlopen. De reden daarvoor is dat men voornemens is een nieuw besluit op de bouwvergunningaanvraag te nemen. Al eerder oordeelde de bezwarencommissie dat de gemeente een fout had gemaakt door vrijstelling te verlenen van het oude, op dat moment niet meer geldende bestemmingsplan. Het gemeentebestuur schoof dat oordeel toen ter zijde en besloot toch de vrijstelling te verlenen. Tegen dat besluit is de WMG in beroep gegaan. Wat de nieuwe procedure betekent voor het eerdere besluit waartegen beroep is ingesteld, is momenteel onduidelijk. Dit besluit is namelijk nog niet ingetrokken. Ook is onzeker of er straks wel vrijstelling van het nieuwe bestemmingsplan kan worden verleend, omdat er binnenkort een uitspraak van de Raad van State komt over het beroep dat de WMG tegen dit bestemmingsplan is ingesteld (zie Bestemmingsplan Centrum Groesbeek-dorp).

WMG handhaaft beroep tegen herzien besluit
Het bestuur van de WMG heeft besloten het beroep tegen de verleende vrijstelling en bouwvergunning te handhaven, nadat de gemeente ons weliswaar ontvankelijk heeft verklaard maar ons bezwaar als ongegrond heeft beoordeeld. Dit terwijl de bezwarencommissie het bezwaar wel gegrond achtte, omdat de gemeente heeft verzuimd de artikel 19 WRO vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan. In plaats daarvan is vrijstelling verleend van de bepalingen van het oude bestemmingsplan. In ons bezwaar zijn we oa ingegaan op de relatie met dat bestemmingsplan. We zijn het niet eens met de gemeente die zich nu beroept op redactionele slordigheden en stelt dat er toch geen andere uitkomst uit een nieuwe procedure kan komen. Het is volgens ons het beste als de rechter een oordeel velt over de juistheid van de gevolgde procedure.

Gemeente verklaart WMG nu opeens wel ontvankelijk in bezwaar tegen bankgebouw Kerkstraat
Nadat de WMG op 2 april jl. bij de rechtbank beroep heeft ingesteld tegen het besluit van het gemeentebestuur om ons niet-ontvankelijk te verklaren in het bezwaar tegen de nieuwbouw van de Rabobank, is men nu opeens 180 graden van mening veranderd. Het College van B & W heeft een herziene beslissing op bezwaar genomen waarin de WMG nu wel ontvankelijk wordt verklaard. Ons bezwaar, dat door de bezwarencommissie gegrond is verklaard, wordt echter nog steeds afgewezen. Of deze gang van zaken juridisch is toegestaan, zal nog moeten blijken.

Over de kwestie en onze handelwijze daarin hebben wij op 8 april jl. ter informatie een brief aan de gemeenteraad gestuurd,

WMG stelt na lang wikken en wegen beroep in bij rechtbank
Op 2 april 2009 heeft de WMG na langdurig beraad beroep ingesteld tegen de beslissing op bezwaar van het College van B & W om ons niet-ontvankelijk te verklaren in het bezwaar dat wij tegen het bouwplan hebben ingediend.

Door het advies van de bezwarencommissie niet over te nemen, maar in plaats daarvan de WMG als bezwaarmaker niet-ontvankelijk te verklaren, heeft het gemeentebestuur de WMG voor een moeilijk dilemma geplaatst. Wanneer de WMG bij de rechtbank beroep aantekent tegen het besluit van de gemeente om de WMG niet-ontvankelijk te verklaren, loopt het bouwplan, en daarmee mogelijk ook een deel van de andere centrumplannen, in ieder geval vertraging op. Het duurt namelijk enige tijd (in de praktijk minstens een half jaar), voordat de rechtbank het beroep behandelt en uitspraak doet. Wij gaan ervan uit dat een dergelijk beroep gegrond zal worden verklaard. In dat geval moet de gemeente een nieuwe beslissing op bezwaar nemen. Wanneer de WMG afziet van beroep, wordt de verleende bouwvergunning definitief, ook al heeft de gemeente een procedurefout gemaakt.

Het is niet goed te begrijpen waarom het gemeentebestuur niet gewoon zelf de verantwoordelijkheid neemt voor de door haar gemaakte procedurefout. Het feit dat de gemeente ons niet-ontvankelijk verklaart, is een heel zwaar punt voor het bestuur van de WMG.

De Commissie voor bezwaar en beroep is van mening dat de gemeente een fout heeft gemaakt. De vrijstelling conform art 19 WRO is verleend onder het oude bestemmingsplan uit 1985, terwijl sinds 4 juli 2008 het nieuwe bestemmingsplan vigerend is (maar nog niet onherroepelijk, zie Bestemmingsplan Centrum Groesbeek-dorp). Omdat bij het verlenen van vrijstelling moet worden uitgegaan van het op dat moment geldende recht, moet alsnog de vrijstellingsprocedure worden gevolgd in het kader van het nieuwe bestemmingsplan. De bezwarencommissie verklaart daarmee het bezwaar van de WMG gegrond, de door de gemeente gemaakte fout kan eenvoudig worden hersteld door opnieuw de vrijstellingsprocedure conform artikel 19 WRO te doorlopen.

De gemeente negeert dit advies en verklaart bovendien de WMG niet-ontvankelijk.
Dit punt kwam ook aan de orde tijdens de zitting van de Raad van State op 27 februari jl. over het schorsingsverzoek dat de WMG mbt het nieuwe bestemmingsplan had ingediend (zie Bestemmingsplan Centrum Groesbeek-dorp). Dit verzoek is afgewezen, omdat volgens de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan de bouw van het bankgebouw niet mogelijk maakt. Daarvoor moet eerst de procedure rond de wijzigingsbevoegdheid voor deze locatie worden gevolgd. Ook het feit dat de gemeente inmiddels een besluit op bezwaar heeft genomen in het kader van een artikel 19 lid 2 WRO vrijstelling van het bestemmingsplan is volgens de Raad van State geen ontwikkeling die een spoedeisend belang bij schorsing van het bestemmingsplan met zich meebrengt. De Raad overweegt daarbij dat een artikel 19 vrijstelling gegrond moet zijn op een zelfstandige ruimtelijke onderbouwing. Bovendien staan thans nog rechtsmiddelen open tegen de verleende bouwvergunning en vrijstelling. Conclusie van de Raad van State is dus dat er geen spoedeisende reden is thans de werking van het nieuwe bestemmingsplan te schorsen. Ons verzoek werd dus afgewezen (zie uitspraak), maar tegelijkertijd heeft de uitspraak van de Raad van State nuttige informatie opgeleverd. De WMG is namelijk ontvankelijk verklaard, dit tegen de zin van gemeente en provincie.

Bezwaren WMG tegen bankgebouw in Kerkstraat
Waarom moet het nieuwe bankgebouw van de Rabobank in de Kerkstraat komen en kan het niet gewoon op de huidige locatie worden gebouwd? Dat is een van de vragen die de WMG stelt in haar bezwaar op het voornemen van de gemeente vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen voor de bouw van een bankgebouw op de plek van het voormalige postkantoor aan de Kerkstraat. Het gebouw is te groot en past niet in de groene omgeving van het monumentale Hervormde kerkje.

In alle plannen en visies die zijn opgesteld t.b.v. de centrumplannen is deze locatie aangewezen als groene zone en studiegebied voor horecafunctie. Waarom daar een bankgebouw moet komen, wordt in het geheel niet toegelicht in de ruimtelijke onderbouwing. Een studie naar een horecafunctie op deze plek is nooit uitgevoerd. Bovendien blijkt er meer commerciele ruimte te worden gerealiseerd dan in de oorspronkelijke plannen aangegeven. Geen enkele noodzaak dus om de bank te verplaatsen naar een locatie waar het volgens de WMG een te grote inbreuk maakt op de omgeving.

Opvallend is dat het toenmalige College van B & W in 2004 van mening was dat er niet moest worden meegewerkt aan het verzoek van de Rabobank om het bankgebouw te verplaatsen naar deze locatie. Ook architect Ouwens die als Supervisor ruimtelijke kwaliteit de gemeente adviseerde over de centrumplannen wees het plan resoluut van de hand. Het paste namelijk niet in het Masterplan en Beeldkwaliteitsplan.

De WMG vindt dat er moet worden vastgehouden aan de visie en uitgangspunten (Masterplan, Beeldkwaliteisplan, Stedenbouwkundig plan) die eerder door de raad zijn vastgesteld, met brede steun van bij het centrumplan betrokken belangenorganisaties en groeperingen. Dit is een langdurig proces van plussen en minnen geweest, een compromis waarin iedereen zich kon vinden. Bij de realisering van de plannen bleek de locatie Kloosterpad oost een bouwlaag hoger te worden en de locatie Dorpsplein (De Weem) nog veel groter en hoger dan in de plannen geformuleerd. De TPG-locatie zou volgens de plannen groen moeten blijven, met een paviljoentje met een horecafunctie. Ook dat onderdeel van het centrumplan dreigt nu ten prooi te vallen aan verstening.

Het bezwaar volgt op de zienswijze die de WMG eerder heeft ingediend en die op alle punten door de gemeente is afgewezen.

Archief:

Locatie Dorpsplein
(stand van zaken d.d. 11 september 2008)

De WMG heeft besloten het beroep bij de rechtbank tegen de verleende bouwvergunning voor De Weem, het appartementengebouw aan het Dorpsplein, in te trekken. Dit is het gevolg van overleg dat wij met de gemeente hebben gevoerd. Als resultaat daarvan is op 5 september jl. een overeenkomst gesloten waarin de gemeente een aantal toezeggingen doet over de verdere invulling van de centrumplannen en de inrichting van de openbare ruimte in het centrum.

Zo zal er in het vervolg vooraf overleg zijn tussen gemeente en WMG over de nog in te vullen bouwlocaties van de centrumplannen. Daarmee hopen we gerechtelijke procedures te kunnen voorkomen. Concreet is afgesproken dat de bouwlocatie Kloosterpad-West niet hoger zal worden dan drie bouwlagen. Wat betreft het Zoma-terrein vormt het pilotplan uit 2003 de basis voor het aantal bouwlagen. De WMG behoudt zich het recht voor om in de toekomst tegen bouwvergunningen beroep in te stellen.
Verder zal het College zich ervoor inspannen dat er aan beide hoekpunten van De Weem (bouwlocatie Dorpsplein) grote bomen worden geplant, die het aanzicht op het grote gebouw kunnen verzachten. Ook zal de gemeente zich inspannen voor behoud van het groen in het centrum en een goede ecologische verbinding aan beide zijden van de spoorlijn.

De WMG had op 11 april 2008 beroep ingesteld bij de Rechtbank tegen het besluit van het College van B & W om vrijstelling van het geldende bestemmingsplan en een bouwvergunning 1e fase te verlenen voor de bouw van 26 appartementen, winkelruimten en ondergronds parkeren aan het Dorpsplein (op de plek van de apotheek). Eerder oordeelde de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften dat de ingediende bezwaren ongegrond waren. Het gemeentebestuur heeft vervolgens ons bezwaar afgewezen en dit op 6 maart schriftelijk meegedeeld. Het standpunt van de WMG is dat het gebouw te hoog en te massaal is, en in strijd met eerder gemaakte afspraken in het kader van de centrumplannen.