Centrumplannen: locatie Dorpsstraat / Mariëndaal

(stand van zaken d.d. 30 december 2011)

Beroep tegen bestemmingsplan Dorpsstraat Mariendaal afgewezen
Helaas heeft de Raad van State het beroep van de WMG tegen het bestemmingsplan Dorpsstraat Mariendaal afgewezen. Wij hadden bezwaar tegen de plaatsing van gebouw C in park Mariendaal waardoor de landschappelijke waarden van dit historische park naar onze mening te veel worden aangetast. De Raad van State oordeelde anders en stelt in haar uitspraak o.a. dat de gemeente voldoende heeft aangetoond dat deze waarden niet worden aangetast en dat er maatschappelijke behoefte is aan de 13 zorgappartementen van gebouw C.

(2 november 2011)
Schorsingsverzoek ingetrokken na toezegging gemeente
Na overleg met de gemeente heeft de WMG het schorsingsverzoek m.b.t. het bestemmingsplan ingetrokken. De gemeente heeft op verzoek van de WMG toegezegd pas een beslissing op bezwaar m.b.t. de bouwvergunning van gebouw C te zullen nemen, nadat uitspraak door de Raad van State is gedaan over het bestemmingsplan Dorpsstraat-Mariendaal. Daarmee is de noodzaak van het schorsingsverzoek verdwenen. Het beroep tegen het bestemmingsplan wordt op 22 november a.s. behandeld tijdens een zitting bij de Raad van State.

(20 oktober 2011)
WMG vraagt schorsing bestemmingsplan Dorpsstraat Mariendaal
Op 22 november 2011 vindt bij de Raad van State de behandeling plaats van het beroep dat de WMG heeft ingesteld tegen het bestemmingsplan Dorpsstraat Mariendaal. Op 10 oktober 2011 behandelde de bezwarencommissie ons bezwaar tegen de bouwvergunning van gebouw C. Gebouw C is een luxe appartementengebouw dat midden in het oude park Mariendaal zou moeten komen. De WMG vindt dat daarmee de cultuurhistorische waarden van het park teveel worden aangetast. De gemeente maakte aan de bezwarencommissie duidelijk dat zij niet bereid was te wachten met de beslissing op bezwaar tot na de zitting bij de Raad van State. Daarom zijn we gedwongen de rechter te vragen een voorlopige voorziening te treffen voor het bestemmingsplan Dorpsstraat Mariendaal voor wat betreft gebouw C.

Overigens kwam de gemeente in haar verweerschrift en ook tijdens de zitting bij de bewarencommissie weer op de proppen met haar standpunt over ontvankelijkheid. De gemeente stelt dat de WMG in dergelijke procedures niet ontvankelijk is. De rechtbank heeft dit standpunt in vergelijkbare procedures tot nu toe niet gehonoreerd, maar blijkbaar denkt men bij de gemeente 'niet geschoten is altijd mis'.

(12 mei 2011)
WMG in beroep tegen bestemmingsplan Dorpsstraat Mariendaal
Helaas hebben we beroep moeten instellen tegen het bestemmingsplan Dorpsstraat Mariendaal, oa. vanwege het handhaven van gebouw C in park Mariendaal. Ondanks twijfels over de haalbaarheid van het plan heeft de gemeenteraad het toch vastgesteld. Gezien de crisis op de woningmarkt is het zeer onzeker of er ooit gebouwd gaat worden op de locatie Dorpsstraat (appartementen en winkelruimte). De WMG heeft geen bezwaar tegen de nieuwbouw op de locatie Mariendaal (behalve gebouw C dat zeer ongunstig in het al steeds verder aangetaste historische park is gepland). Ook de lokale Rabobank, eigenaar van een deel van de grond waarop het bestemmingsplan betrekking heeft, is in beroep gegaan bij de Raad van State. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan op 24 februari 2011 was er nog geen overeenstemming over de verkoop van deze grond en de verhuizing van de bank naar een andere geschikte locatie in het dorp. [Update: medio september 2011 heeft de Rabobank het beroep ingetrokken.]

(17 januari 2011)
Opnieuw zienswijze ingediend op gewijzigd ontwerp bestemmingsplan Dorpsstraat Mariendaal
Ook op het gewijzigde ontwerp bestemmingsplan heeft de WMG een zienswijze ingediend. Het blijft een massaal bouwplan, met in onze ogen ongewenste bebouwing (gebouw C) van het historische park Mariendaal. Er dreigt een overschot aan nieuwbouwwoningen (vooral appartementen) in Groesbeek. Het is zeer de vraag of het bouwplan ooit gerealiseerd gaat worden. Toch wil de gemeente wijziging van het bestemmingsplan doorzetten. De WMG vindt dit niet gewenst, vanwege alle 'losse eindjes' die er nog aan het bouwplan zitten. Overigens hebben wij geen bezwaar tegen het nieuwbouwplan van ZZG waarbij bestaande gebouwen van het zorgcentrum Mariendaal worden gesloopt en vervangen.

(12 oktober 2009)
Kritische kanttekeningen bij ontwerp bestemmingsplan Dorpsstraat Mariendaal
De WMG heeft een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat Mariendaal. Op deze locatie moet een ingrijpend nieuwbouwplan voor winkels, appartementen komen. Kritiek hebben we op de toegestane hoogte van een van de gebouwen: 26 meter hoogte vinden wij veel en veel te hoog voor de maat en schaal van Groesbeek. Ook vinden we het appartementengebouw (blok C) dat in het park van Mariendaal moet komen zeer ongewenst. Het park wordt daardoor te zeer aangetast in de kwaliteit die het nu heeft. Verder deugt de berekening van de benodigde parkeergelegenheid niet en schiet de onderbouwing van het plan ook op andere punten te kort.

(26 februari 2009)
Inspraak herstructurering
De WMG heeft een zienswijze ingediend op het bouwplan voor de locatie Dorpsstraat/Mariëndaal. Op de huidige plek van Blokker, Sjef van Bergen en de Rabobank en een deel van Mariëndaal moet nieuwbouw komen, met (zorg)appartementen, winkels en woningen. Wij vinden een deel van de gebouwen te hoog. Dat geldt zeker voor de 7 (!) bouwlagen tellende woontoren. Ook gebouw C dat in het park van Mariendaal moet komen, nota bene op een plek die door de gemeente een half jaar geleden nog als structureel (= te behouden en te beschermen) groen is bestempeld, vinden wij zeer ongewenst. Daarnaast is te weinig ruimte voor de Groesbeek gereserveerd; de schaarse ruimte wordt ingenomen door diverse ingangen voor laden/lossen en parkeergarage. Ook is onduidelijk of en hoe de groenzone rond de spoorlijn wordt aangelegd.

Overigens is de financiele haalbaarheid van dit project nog volslagen onduidelijk. De financiering van de bouw zou in deze tijden van economische crisis wel eens zeer problematisch kunnen zijn. Zo kampt bijv. woningcorporatie SGBB, die het woonzorgdeel uit het plan samen met ZZG Zorggroep zou realiseren, met grote liquiditeitsproblemen. [Update: inmiddels zijn andere projectontwikkelaars aangetrokken.] Ook is het nog zeer de vraag of er wel voldoende winkeliers te vinden zijn die bereid zijn de naar verluid hoge huurprijzen neer te tellen.