Bouwplan Groen Groesbeek


[Plangebied, tussen de wijk Herwendaal, Knapheideweg en 1e Colonjes, waar voorheen een tuincentrum zat. Links het Groesbeek bos met o.a. bosvijver De Koepel]

In het Actieplan Wonen dat in september 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld, is het terrein van het voormalige tuincentrum Groen Groesbeek aangewezen als ontwikkellocatie voor nieuwe woningbouw. Vervolgens is een plan gemaakt voor een nieuwe woonwijk met 53 nieuwe woningen van verschillende categorieen.

(8 september 2022)
Zienswijze bestemmingsplanprocedure
Vanaf 12 juli 2022 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. De WMG heeft daar een zienswijze op ingediend.
Wat hieraan voorafging: In het kader van de tegenwoordig gewenste participatie hebben wij in een eerder stadium al eens overlegd met de projectontwikkelaar. In 2021 werd bekend dat er concrete plannen zijn om huizen te gaan bouwen op het voormalige terrein van het tuincentrum, in opdracht van aannemingsbedrijf Janssen-Groesbeek. De WMG heeft in het gesprek aangegeven geen tegenstander te zijn van de bouwplannen aldaar, maar heeft wel een aantal voorstellen aangedragen die de wijk ten goede kunnen komen met betrekking tot de natuur en het (leef)milieu op die locatie. Naast het terrein ligt een ecologische verbindingszone langs de (helaas drooggevallen) Drulsebeek. Wij hebben ervoor gepleit deze zone te verbreden waardoor de natuur zich beter kan ontwikkelen en deze strook ook aantrekkelijk wordt voor de nieuwe bewoners. In verband met de afwatering lijkt het ons verstandig om enkele graften aan te leggen, ook bovenstrooms in het agrarische gebied. In het kader van de klimaatdoelen hebben we uiteraard gewezen op het nut van zonnepanelen op de daken en andere maatregelen zodat de woningen niet aan het gas hoeven en het liefst helemaal klimaatneutraal kunnen zijn. Tenslotte hebben wij gevraagd de leemlagen onder het terrein in kaart te brengen en te voorkomen dat de funderingen van de woningen deze lagen aantasten. De leemlagen zorgen voor een watervoerend pakket dat belangrijk is voor de Drulsebeek, de 'Eau de Colonjes' (poel achter de Lidl), de bronnen stroomafwaarts bij Oomen en de kweldruk in bijvoorbeeld De Foeperpot.

Dan onze zienswijze. In het ontwerpbestemmingsplan is deels tegemoet gekomen aan onze voorstellen. Toch blijven er van onze kant vragen en ook zorgen. Zo is nog steeds onduidelijk hoe het nu met de leemlagen onder het plangebied zit. Wij vinden dat te allen tijde voorkomen moet worden dat de watervoerende werking van leemlagen wordt verstoord door bijv. het aanbrengen van funderingen, graafwerkzaamhden, aanleg van warmtesystemen d.m.v. lussen in de grond. We vragen de gemeente daarop toe te zien.