Rotonde Zevenheuvelenweg / Nieuweweg

(stand van zaken d.d. september 2016)

Zorgen over verkeersveiligheid op én bij rotonde
Eind 2013 heeft de Groesbeekse gemeenteraad besloten dat er een rotonde moet komen op de splitsing Zevenheuvelenweg (noord) / Nieuweweg. Hoewel de splitsing niet als onveilig te boek staat, was de gemeenteraad van mening dat er iets gedaan moest worden met 'het gevoel van onveiligheid' dat automobilisten daar zeggen te ervaren. Uit de beschikbare opties om daar iets aan te doen, koos een meerderheid van de raad de duurste variant, een rotonde. In mei 2016 werd de ontwerp omgevingsvergunning door het gemeentebestuur ter inzage gelegd. De WMG heeft daarop een zienswijze ingediend. Twee punten zijn daarin van belang, de noodzakelijke bomenkap en de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. Op 2 augustus 2016 heeft de gemeente de omgevingsvergunning verleend. Helaas zijn er geen inhoudelijke verbetering op het plan aangebracht. Wat betreft de bomenkap is duidelijk gesteld dat deze vervangen zullen worden door nieuwe bomen, met een minimale doorsnede van 20-25 cm (op 1 m boven maaiveld). Lindes worden vervangen door nieuwe lindes, eiken door eiken. De WMG gaat hiermee akkoord.


Dan de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers, na aanleg van de rotonde. De vraag is of die voor alle verkeer op en nabij de rotonde voldoende is gewaarborgd. WMG heeft in de zienswijze aangegeven dat er een probleem is met het veilig kunnen oversteken van fietsers over de Nieuweweg van en naar de Zevenheuvelenweg-zuid. Deze fietsers moeten nu - en straks ook - oversteken op een onduidelijk punt, tussen de bomenlaan door. Dit punt ligt op slechts 20 meter van de rotonde. De vraag is of van de automobilist mag worden verwacht om alert te zijn op overstekend verkeer direct na of vlak voor een rotonde, waarbij bovendien geen signalering op het wegdek is aangebracht.
In de reactie op deze zienswijze stelt de gemeente: 'Deze fietsers hebben twee mogelijkheden om veilig over te steken. Op de eerste plaats is recht tegenover de aansluiting van de Zevenheuvelenweg-Zuid een doorsteek aanwezig naar het fietspad. Op deze locatie kunnen de fietsers recht oversteken. Doordat de rijbaan van de Nieuweweg (westzijde) verlegd wordt om aan te sluiten op de rotonde, heeft een fietser die hier oversteekt een beter zicht op naderend verkeer dan in de huidige situatie, waarbij de bomen het zicht beperken. Als alternatief kunnen fietsers via het fietspad met voorrang de Nieuweweg (westzijde) oversteken. Vanaf dat punt kan de fietser met de fiets aan de hand naar de Zevenheuvelenweg-Zuid lopen.'
Het is natuurlijk zot, dat fietsers voor hun eigen veiligheid maar moeten gaan lopen.

Zienswijze WMG op ontwerp omgevingsvergunning

Besluit verleende omgevingsvergunning