plan Speeltuin Kerkstraat


Nadat de gemeente medio 2018 bekend maakte dat er een speeltuin in de groenstrook aan de Kerkstraat te Groesbeek komt, is er commotie ontstaan. Omwonenden en belanghebbenden maakten bezwaar. Ook de WMG is van mening dat de voorgestelde inrichting van de speeltuin hier niet past. Na bemiddeling is een compromis-inrichtingsplan opgesteld waarin partijen zich kunnen vinden.

(29 mei 2019, update 11 juni 2019)
Bemiddeling afgerond, plan bijgesteld
Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken tussen de bemiddelaar en bezwaarmakers en initiatiefnemers is een gewijzigd inrichtingsplan opgesteld. Een aantal toestellen is komen te vervallen waardoor er minder aantasting van zichtlijnen plaatsvindt. Ook wordt er gekozen voor natuurlijke materialen, komt er een groene afscheiding langs Kerkstraat en spoorlijnzijde, en wordt het water bij het spelen betrokken. Het huidige poeltje wordt vervangen door een waterspeelplaats. Of alles zal passen op de beperkt beschikbare ruimte moet nog worden bezien. De gemeente heeft in ieder geval toegezegd dat er geen bomen of struiken worden gekapt/weggehaald, wel kan er wat worden gesnoeid. De WMG is akkoord met dit compromis.
Update: De bemiddelaar heeft inmiddels een rapport uitgebracht aan het college.

(6 maart 2019)
Bemiddeling gestart
De door het gemeentebestuur opgezette bemiddeling is van start gegaan. Vorige week hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden van de bemiddelaar met de bezwaarmakers en met de initiatiefnemers voor de speeltuin. Ook is er een gesprek geweest met een vertegenwoordiger van de WMG.
Update: op 11 maart ontvingen wij de volgende mededeling namens de bemiddelaar: [zij] 'bekijkt nu de mogelijkheden voor een alternatief plan dat (zo mogelijk) recht doet aan eenieders belangen. Naar verwachting zal dat ongeveer twee weken in beslag nemen. Daarna bekijkt ze in welke vorm zij verder met u en andere betrokkenen in overleg treedt.'

(26 januari 2019)
Financiering onduidelijk
De kosten van de realisering van de speeltuin bedragen volgens de begroting ruim € 68.000 inclusief btw. Naast aanschaf van speeltoestellen (€ 60.000) gaat het om inrichtingskosten (hovenier) en 'ontwikkelingskosten'. De vraag is hoe deze kosten betaald gaan worden. In het persbericht van juli 2018 lezen we het volgende: De gemeente denkt mee over de financiering van het inwonersinitiatief. Daarnaast is de stichting in gesprek met andere partijen om de financiering rond te krijgen. Alleen als de financiering rond is, kan de speeltuin worden gerealiseerd. Initiatiefnemers [....] vertellen: "Nu gaan we op zoek naar geld. We hebben een stichting opgericht om zo bij verschillende fondsen iets aan te vragen."
Het gemeentebestuur heeft op 17 juli 2018 een eenmalige subsidie toegezegd van € 15.000, bestaande uit € 13.000 als btw-voordeel en € 2.000 subsidie voor de realisering van de speeltuin. De stichting zelf is kennelijk niet btw-plichtig, maar de gemeente kan de betaalde btw op bepaalde goederen en diensten terugvragen. In het door het college goedgekeurde ambtelijke voorstel staat de wat raadselachtige zin: Er worden met de stichting afspraken gemaakt over de verschillende betalingen zodat wij BTW kunnen afdragen.
Eind 2018 werd duidelijk dat niet de stichting maar de gemeente zelf de speeltoestellen gaat aanschaffen (en onderhouden). In het verslag van de zitting bij de bezwarencommissie staat: Wat betreft het subsidie licht zij [de wethouder] toe dat de gemeente Berg en Dal de speeltoestellen koopt met een BTW voordeel van € 13.000,-- en per saldo slechts € 2.000,-- investeert. Het terugvragen van btw op deze gemeentelijke aanschaffen lijkt dus logisch. Het vreemde is echter dat de stichting voor de financiering van het project middelen werft bij particuliere fondsen zoals het VSB Fonds en Jantje Beton. Dergelijke fondsen sluiten doorgaans gemeentelijke aanvragen en projecten uit van financiering. De vraag is dus of er op deze manier geen oneigenlijk gebruik van deze particuliere fondsen wordt gemaakt.
In het vervangingsschema speeltoestellen dat de gemeenteraad op 27 september 2018 heeft goedgekeurd, staat inderdaad een gemeentelijke investering van € 60.000 genoemd voor de nieuwe speeltuin Kerkstraat. Met (nieuw) de toevoeging dat dit bedrag door derden wordt gefinancierd. Ook dit bevestigt het vermoeden dat de stichting in het leven is geroepen om de gemeentelijke financiering van dit project rond te krijgen.

(11 januari 2019)
Landschappelijk en ecologisch niet passend
In mei 2017 is het idee van enkele initiatiefnemers voor een speelplek besproken tijdens een infoavond waarin door aanwonenden zorgen werder geuit. Daarna is nooit meer met de buurt overlegd. Wel heeft men in maart 2018 een Stichting Speeltuin Kerkstraat opgericht en in juli 2018 met de gemeente een gebruiksovereenkomst gesloten, voor het in gebruik nemen van de gemeentelijke grond ten behoeve van het realiseren van een speeltuin. Op 25 juli 2018 was het bericht over de oprichting van de speeltuin in de plaatselijke media te lezen.

Omwonenden en belanghebbenden maakten bezwaar, nadat medio 2018 een kant en klaar inrichtingsplan voor de speeltuin middels een gemeentelijk persbericht bekend was gemaakt. Hoewel het collegebesluit formeel niet voor bezwaar en beroep open staat (want het bestemmingsplan laat speelvoorzieningen in het openbaar groen toe), zijn de bezwaren van de buurt toch besproken tijdens een zitting van de Commissie bezwaar en beroep. De commissie heeft daarna verslag en advies aan het college uitgebracht. De bezwaren hebben niet tot een ander standpunt van het College geleid, zo blijkt uit het besluit van 20 december 2018. Wel heeft het gemeentebestuur besloten om een bemiddelaar aan te stellen die partijen bij elkaar gaat brengen om uit dit conflict te komen.

Ook de WMG is geschrokken van de omvang van het plan. Het eerdere persbericht van medio 2018 hebben wij destijds helaas gemist. Net als buurtbewoners gingen wij ervan uit dat het plan zich zou beperken tot enkele speelvoorzieningen voor de allerkleinste kinderen. Maar volgens het inrichtingsplan komen er zelfs sporttoestellen(!) voor de jeugd tot 15 jaar. Wij vinden dat deze plek daar niet geschikt voor is. In ons standpunt dat wij naar het College hebben gestuurd, pleiten wij ervoor om de wat ruigere grassen- en kruidenstrook tussen het beekje en de spoorlijn vrij te houden van speeltoestellen; dit is een natuurlijke strook die beheerd zou moeten blijven ten behoeve van de instandhouding en ontwikkeling van natuurwaarden. Ook mag het zicht op het monumentale kerkje niet te veel worden verstoord. Dat kan door te kiezen voor alleen lage speeltoestellen, van natuurlijke materialen, die zo ver mogelijk van de Houtlaan af worden geplaatst, en in een lijn langs de Kerkstraat.