Bouwlocatie Sportpark zuid

(stand van zaken 14 september 2009)

WMG trekt bezwaar tegen bouwplan Sportpark Zuid in
Omdat de gemeente, in overleg met het waterschap, het plan met betrekking tot de Drulse beek heeft aangepast, heeft de WMG besloten het bezwaar tegen de verleende vrijstelling en bouwvergunningen in te trekken. Ook dienen we geen zienswijze in op het ontwerp bestemmingsplan dat onlangs ter inzage lag. Hoewel het plan nog niet definitief is, heeft de WMG er nu vertrouwen in dat de ecologische functie van de Drulse beek voldoende wordt gerespecteerd. Verder legt de WMG zich neer bij de uitspraak van de rechtbank die het beroep tegen de verleende kapvergunning heeft afgewezen.

Dit besluit heeft de WMG genomen om een herhaling van zetten, en daarmee onnodige vertraging van de uitvoering van het bouwplan, te voorkomen. Al eerder oordeelde de rechtbank dat het beroep van de WMG tegen de verleende vrijstelling niet ontvankelijk was, omdat -anders dan de gemeente meende- tegen de vrijstelling alleen beroep openstaat wanneer deze in combinatie met de bouwvergunning wordt verleend. Een positief punt heeft dit beroep nog wel opgeleverd, namelijk aandacht voor behoud van de ecologische functie van de Drulse beek (SED-watergang, zie hieronder). In het ontwerp bestemmingsplan is het definitieve waterhuishoudingsplan weliswaar nog niet opgenomen, maar wij gaan ervan uit dat gemeente en waterschap tot een goede oplossing komen.

Overigens heeft het beroep tegen de vrijstelling en kapvergunning niet tot vertraging van de uitvoering van het bouwplan geleid. In verband met het bouwrijp maken heeft de WMG al eerder ingestemd met het kappen van bomen op het terrein (met uitzondering van de houtopstand langs de Nieuwe Drulse weg waartegen ons beroep zich richtte). Zoals een ieder weet, kan de bouw van o.a. de Fokuswoningen pas starten als de accommodatie van De Treffers is verhuisd. De bouw van het nieuwe onderkomen van de voetbalclub is onlangs begonnen.

(27 augustus 2009)
Uitspraak rechtbank in beroep tegen vrijstelling en kapvergunning
Op 11 augustus 2009 heeft de rechtbank Arnhem uitspraak gedaan in het beroep dat de WMG heeft ingesteld tegen de verleende vrijstelling van het bestemmingsplan buitengebied t.b.v. de realisatie van de nieuwe woonwijk en tegen de verleende kapvergunning. Helaas heeft de rechter besloten het beroep tegen de kapvergunning ongegrond te verklaren. De rechtbank mag kapvergunningen slechts terughoudend toetsen, gemeenten hebben veel beleidsvrijheid hierin. De rechter vond dat de gemeente voldoende heeft gemotiveerd waarom de houtopstand niet behouden kan blijven. Wat betreft het beroep tegen de vrijstelling van het bestemmingsplan, heeft de rechtbank het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Niet omdat de WMG als belanghebbende partij niet ontvankelijk zou zijn, maar omdat de vrijstelling op zich niet openstaat voor beroep. De rechter was het niet eens met de stelling van de gemeente dat de vrijstelling alleen ziet op het bouwrijp maken van het perceel. Volgens de rechter is met de vrijstelling beoogd het woningbouwproject mogelijk te maken. Dat betekent dat alleen beroep tegen de vrijstelling kan worden ingesteld in het kader van het besluit tot de verlening van de bouwvergunningen. Met andere woorden, ons beroep is te vroeg ingesteld. Helaas zijn wij daarin door de gemeente op het verkeerde been gezet (want volgens de gemeente stond de vrijstelling wel open voor beroep). Gevolg: ons geld (griffierechten) zijn we kwijt, terwijl we met deze procedure niets zijn opgeschoten.

(22 juli 2009)
Ontwerp bestemmingsplan bouwplan Sportpark Zuid voorbarig
Binnen amper drie weken na afloop van de bezwarentermijn voor de vrijstelling en bouwvergunning 1e fase voor de woningen komt de gemeente nu op de proppen met een ontwerp bestemmingsplan voor de bouwlocatie Sportpark Zuid (voormalige Treffersvelden). Dit terwijl er nog geen uitspraak is gedaan door de rechtbank Arnhem in het beroep van de WMG tegen de verleende vrijstelling van het bestemmingsplan buitengebied t.b.v. het bouwplan. Ook het bezwaar dat we tegen de vrijstelling en bouwvergunningen hebben gemaakt staat in principe nog open voor beroep bij de rechtbank. Het was verstandiger geweest als de gemeente de uitspraak van de rechter had afgewacht. Zoals het nu gaat lopen er allerlei procedures door elkaar, waarbij de WMG helaas geen andere keuze heeft dan vooralsnog tegen alle (ontwerp)besluiten bezwaar te maken.

(3 juli 2009)
Bezwaar tegen bouwvergunningen
Van de rechtbank ontvingen we bericht dat men meer tijd nodig heeft om tot een uitspraak te komen in het beroep dat de WMG heeft ingediend tegen de verleende vrijstelling voor de aanleg van de woonwijk. Op de zitting kregen we de indruk dat ons beroep te vroeg zou zijn ingesteld, en dat gewacht had moeten worden totdat de bouwvergunningen 1e fase zouden zijn verleend. De gemeente heeft op 28 mei, de dag van de zitting, de bouwvergunningen verleend. Deze liggen tot 5 juli a.s. ter inzage. Volgens ons is er nu een zeer onduidelijke situatie ontstaan, omdat volgens de gemeente al vrijstelling is verleend voor de aanleg en inrichting van de wijk (bijv. stratenplan, groen in de wijk, parkeerplaatsen, verplaatsing/versmalling Drulse beek) en thans alleen nog bezwaar zou kunnen worden gemaakt tegen de bouwvergunningen van de individuele woningen. Het was beter geweest als men de uitspraak van de rechter had afgewacht. Om nu niet voor een voldongen feit te komen staan, heeft de WMG formeel bezwaar gemaakt tegen de verleende bouwvergunningen en daarin nogmaals haar eerdere bezwaren (zie hieronder) herhaald. Zoals al eerder gezegd, zijn wij geen principieel tegenstander van woningbouw op deze locatie. Wel bepleiten we een groene invulling van de wijk, behoud en bij voorkeur versterking van de ecologische functie van de Drulse beek en behoud van de gezichtsbepalende houtwal langs de Nieuwe Drulseweg.

(20 mei 2009)
Zitting bij rechtbank op 28 mei 2009
Op 28 mei a.s. houdt de rechtbank Arnhem zitting over het beroep (met aanvulling) dat wij hebben ingesteld tegen de verleende vrijstelling van het bestemmingsplan buitengebied en de kapvergunning ten behoeve van de aanleg van de nieuwe woonwijk op de voormalige Treffersvelden. In de tussentijd is er wel wat gebeurd. Ten eerste, het gesprek dat wij half januari met Oosterpoort over evt. aanpassing van het plan hebben gehad, heeft helaas weinig opgeleverd. Oosterpoort gaf aan de uitkomst van de rechtzaak af te willen wachten.

Ten tweede, Waterschap Rivierenland heeft zich bij de rechtbank gemeld als belanghebbende. In een brief heeft het waterschap toegegeven dat men te weinig oog heeft gehad voor de SED-status (Specifieke Ecologische Doelstelling, dwz ecologische functie moet minstens behouden blijven, maar bij voorkeur versterkt) van de Drulse beek bij de instemming met het waterhuishoudingsplan voor de wijk. Duidelijk is geworden dat de beek gaat worden versmald, verplaatst en rechtgetrokken. Bovendien komt er aan twee zijden beschoeiing. Deze maatregelen komen uiteraard de ecologische functie niet ten goede.

Het laatste nieuws is dat de gemeente onlangs een brief aan de rechtbank heeft gestuurd waarin men aankondigt dat voor het noord-oostelijk deel van de wijk een nieuw bestemmingsplan zal worden opgesteld. Het terrein moet daar met maar liefst 1,75 meter worden opgehoogd!. Daardoor zou, volgens de brief, een ongewenste situatie zijn ontstaan, omdat de aansluiting op de bestaande woonwijk problematisch bleek. Met andere woorden: de buurt staat op zijn achterste benen nu zij de consequenties van het bouwplan begint te aanschouwen. Ons komt het voor dat de gemeente dit van te voren had kunnen bedenken. Met de aankondiging dat er een nieuw bestemmingsplan voor dit deel wordt voorbereid, lijkt de gemeente te hopen dat de kwestie Drulse beek buiten de behandeling van het beroep blijft. We gaan ervan uit dat dit punt tijdens de zitting bij de rechter wordt opgehelderd.

Beroep bij rechtbank
Helaas heeft de gemeente tot nu toe geen bereidheid getoond om een beter inrichtingsplan te overwegen voor de nieuw te bouwen woonwijk Sportpark zuid. Onze zienswijze op het ontwerpbesluit van de gemeente om vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen ten behoeve van woningbouw op de voormalige Treffersvelden, is van tafel geveegd. De WMG stond daarna geen andere weg open dan beroep bij de rechtbank aan te tekenen tegen het vrijstellingsbesluit. Dit is gebeurd op 20 november jl. Om onnodige kap van de houtopstanden te voorkomen, hebben we op 23 december jl. ook beroep tegen de verleende kapvergunning moeten aantekenen.
Binnenkort (half januari) hebben we een gesprek met Oosterpoort om te bezien of er in onderling overleg toch tot een oplossing kan worden gekomen.

Van 50 naar 127 woningen
Zoals bekend schuiven de Treffers een stukje op langs het Nijerf en is het de bedoeling om huizen te gaan bouwen op de voorste, vrijgekomen velden langs de Nieuwe Drulse weg. In de Visie op Wonen en Werken die in 2004 door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt gesproken over een capaciteit van naar schatting 50 grondgebonden, traditionele woningen die in een parkachtig woonmilieu moeten komen te liggen. Daarvan is nu geen sprake meer in de plannen. Er moeten 127 woningen verrijzen, uiteenlopend van een appartementengebouw en goedkope koopwoningen (een deel ervan met een blinde achterwand die tevens geluidwal is tegen het hoofdveld van de Treffers) tot vrije sectorkoopwoningen en bouwkavels. Het grote aantal woningen zou noodzakelijk zijn om het project "rendabel" te maken.

Groen in de wijk
Het probleem van een volgepropte woonwijk is dat er te weinig ruimte is voor het noodzakelijke openbaar groen. In dit geval wil men bijna alle houtbestanden kappen en komt er te weinig groen voor terug. Het groen dat er komt wordt ook nog de verantwoordelijkheid van de bewoners. Zo zou ieder verplicht een beukenhaagje van maximaal 1 meter hoog (mag dus ook minder zijn?) als scheiding tussen voortuin en straat moeten onderhouden. Het voorbeeld daarvan zien we in de wijk Parachutistenstraat. Daarentegen worden veel meer dan het noodzakelijke aantal parkeerplaatsen aangelegd. Hiervoor gelden bepaalde normen, maar de gemeente gaat daar ruim overheen zitten, omdat mensen hun garage of oprit niet zouden gebruiken voor hun auto. Daarom moeten er blijkbaar op de openbare weg meer parkeerplaatsen worden aangelegd. Duidelijk is dat dit ten koste gaat van het openbaar groen.

Drulse beek
En dan is er nog de Drulse beek. Die is in 2001 hersteld, heeft een meanderend verloop en een oeverzone gekregen. In het bouwplan wordt de beek aan twee kanten (ter hoogte van De Bats en De Gaffel) sterk ingekrompen en rechtgetrokken. Dit terwijl de beek in het provinciaal beleid de status van SED-water (Specifieke Ecologische Doelstelling) heeft. Met het plan wordt de ecologische functie van de beek aangetast. Waarom dit kan en nodig is, wordt niet onderbouwd in de Ruimtelijke Onderbouwing. De WMG heeft daarom aan de rechter gevraagd om het besluit te vernietigen.

Kapvergunning
Al eerder maakte de WMG bezwaar tegen de verleende kapvergunning voor bijna alle houtopstanden op het terrein. Het bezwaar is inmiddels door de bezwarencommissie afgewezen waarna de gemeente onlangs heeft besloten de kapvergunning definitief te verlenen. Ook hiertegen hebben we beroep bij de rechtbank ingesteld, ten einde onnodige kap te voorkomen.