Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in de gemeente Berg en Dal.

Het laatste nieuws:


LBG-wandeling bij de Holthurnsche Hof
Op zondag 24 februari a.s. staat de eerste wandeling van Landschapsbeheer Groesbeek in 2019 op het programma. Onder begeleiding van deskundige gidsen wordt gewandeld rond de Holthurnsche Hof. De gidsen belichten niet alleen de natuurwaarden van het gebied, maar ook de rijke cultuurhistorie die al begon in de Romeinse Tijd.

Plan Speeltuin Kerkstraat
Het inrichtingsplan voor een speeltuin aan de Kerkstraat in Groesbeek is ongewenst, vanwege de aantasting van zichtlijnen op het monumentale kerkje en aantasting van de grassen-en kruidenstrook aan de spoorlijnzijde. Omwonenden vrezen overlast. Er gaat nu een bemiddelaar aan de slag.

Nieuw Milieujournaal
In het nieuwste nummer (174, december 2018) een uitgebreid artikel over de noodzakelijke ecologische verbindingen voor planten van natte schraalgraslanden. De boekbespreking is dit keer gewijd aan het bekroonde boek Darwin in de stad, over de evolutionaire aanpassing van planten en dieren aan de door de mens vormgegeven omgeving. Verder zijn er artikelen over invasieve exoten en de gevolgen daarvan, over kruidenrijke akkers en akkerranden (met wandelroute!) en over mais (deel 2) in de serie Ons voedsel. Het nieuwste Milieujournaal is nu ook online te lezen op deze website.

Fietspad spoorkuil: aanvullende beschermende maatregelen nodig
Helaas is het tot op heden niet gelukt om met de gemeente aanvullende beschermende maatregelen in de spoorkuil af te spreken. In 2017 zijn er meer dan 40 zandhagedissen en ook 4 hazelwormen gesneuveld op het fietspad door de spoorkuil. In het Maatregelenplan fietspad spoorkuil (medio 2016 overeengekomen tussen gemeente, WMG en Ravon) dat een einde maakte aan het slepende conflict met de RVO, is afgesproken dat er bij meer dan 15 doodgereden zandhagedissen in een seizoen overleg komt over aanvullende maatregelen ter voorkoming van meer slachtoffers.

Europees Hof: Nederlands stikstofbeleid voldoet niet
Op 7 november 2018 heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan over de aanvaardbaarheid van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) in relatie tot de Europese Habitatrichtlijn (bescherming natuurgebieden). De Raad van State had hierom verzocht en een aantal vragen voorgelegd aan het Hof. In haar uitspraak zet het Hof een dikke streep door een belangrijk uitgangspunt van de PAS: nu stikstofruimte uitdelen in de verwachting dat er in de toekomst stikstof wordt ingeleverd, terwijl er thans al sprake is van forse overbelasting van de natuurgebieden.

Landelijke Natuurwerkdag 2018 op de Galgenhei
Op zaterdag 3 november vond de jaarlijkse Landelijke Natuurwerkdag 2018 plaats. Landschapsbeheer Groesbeek organiseerde een werkochtend op de Galgenhei (Nieuweweg). Er kwamen maar liefst 70 personen (volwassenen en jeugd) meehelpen met onderhoudswerkzaamheden in dit fraaie natuurgebiedje.

Kippenfarm: besluit van de ondernemer ophanden?
Op 19 december 2018 heeft Schiphorst, de adviseur van Koolen, een memo naar de gemeenteraad gestuurd. Daarin staat dat Koolen voornemens is begin 2019 een keuze te maken tussen kippen of melk. Schiphorst spreekt van een dilemma en hij vreest de 'emoties en besluiteloosheid' van de gemeenteraad. Het zijn verwijten die niet terecht zijn. Want het is niet aan de gemeenteraad om met een plan of oplossing te komen, maar aan de ondernemer.

WMG wijzigt naam en werkgebied
Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 juni 2018 hebben de leden van de WMG ingestemd met de voorgestelde wijziging van de statuten. De naam is gewijzigd in Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal; vanwege de naamsbekendheid van de afkorting WMG blijven we onszelf WMG noemen. Het werkgebied van de vereniging wordt het gehele grondgebied van de gemeente Berg en Dal.