Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in de gemeente Berg en Dal.

Het laatste nieuws

Ook geen windturbines naast het Reichswald
De WMG heeft bij de Kreis Kleve bezwaar gemaakt tegen de vergunningaanvraag van twee windturbines pal naast het Reichswald. De ecologische beoordeling is volgens ons onder de maat. Zo wordt veel te weinig rekening gehouden met het feit dat dit deel van de stuwwal van groot belang is voor de vogeltrek. Ook wordt miskend dat gevoelige broedvogels zoals wespendief, havik en rode wouw veel verder van hun nest foerageren dan de afstandsnorm die de vergunningaanvrager op basis van oud onderzoek hanteert.

Meer aandacht nodig voor verdrogingsproblematiek
We maken een nieuwe pagina aan over verdroging, een toenemend probleem dat onze natuur en ook de landbouw bedreigt. Wie denkt dat na een normaal regenjaar (2021), volgend op drie droge zomers, alles weer bij het oude is heeft het mis. Over een langere reeks van jaren bezien is er een gestage daling van de grondwaterstand in de stuwwal. En daarmee daalt ook de kweldruk in het lage deel van Groesbeek.

Fietspad spoorkuil: hoe staat het met de zandhagedis?
Op 5 april hadden we weer overleg met de gemeente over het grote aantal gesneuvelde reptielen op het fietspad door de spoorkuil. Zoals verwacht leverde dit weinig nieuws op. De WMG heeft gevraagd om meer detaillering van het populatieonderzoek naar de zandhagedis, omdat wij ons zorgen maken over de stand van de populatie.

WMG tegen bouwplannen op landgoed Nederrijk
Het gemeentebestuur heeft ingestemd met een principeverzoek voor woningbouw op landgoed Nederrijk. Revitalisering van het landgoed, noemt men dat. Met de opbrengst zou o.a. 'achterstallig onderhoud' van het bos worden aangepakt. Volgens de WMG is woningbouw helemaal niet nodig en zelfs ongewenst om de huidige natuurwaarden in stand te houden.

Beleidskader horeca: hoe staat het daarmee?
Uit de beantwoording van raadsvragen maken we op dat er een commissie is ingesteld van agrarisch ondernemers en horecasector ten einde tot een soort compromis te komen over de regels in het nog door de raad vast te stellen beleidskader. Maar wie komt er op voor de belangen van natuur, milieu en landschap en burgers in het buitengebied. Want die mogen niet meepraten, en ook de WMG niet.

Energietransitie
Eind 2019 heeft de gemeenteraad een ruimtelijke visie duurzame energieopwekking vastgesteld. Windenergie is geen optie, zonneparken wel. Enkele pilots voor zonneparken zijn in ontwikkeling. Zowel de landschappelijke inpassing, in combinatie met versterking van de biodiversiteit, als het creƫren van maatschappelijk draagvlak roepen veel discussie op.