Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in de gemeente Berg en Dal.

Het laatste nieuws

Vooraankondiging: LBG-filmavond op 13 januari 2023
Op 13 januari 2023 staat de vertoning van een documentaire op het programma van Landschapsbeheer Groesbeek. Rob Bos maakte die over 50 jaar roofvogelonderzoek in het Reichswald.

Samen buiten werken in de natuur
Voor wie het leuk vindt om samen met anderen buiten te werken voor natuur en landschap, is er Landschapsbeheer Groesbeek. Iedere eerste zaterdagochtend van de maand gaan de vrijwilligers aan de slag op een plek in het mooie Groesbeekse landschap. Er is altijd iets te doen zoals het snoeien van struweel, het knotten van wilgen, het schoonmaken van poelen etc. Er is inmiddels ook een kleine maandagochtendgroep actief die wekelijks kleinere klussen oppakt. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom!

Fietspad spoorkuil: hoe staat het met de zandhagedis?
Het overleg met de gemeente over het grote aantal gesneuvelde reptielen op het fietspad door de spoorkuil levert weinig nieuws op. De WMG heeft gevraagd om meer detaillering van het populatieonderzoek naar de zandhagedis, omdat wij ons zorgen maken over de stand van de populatie. Inmiddels zit het actieve seizoen 2022 er weer op. Het wachten is nu op de rapportage van Bureau Waardenburg.

Bezwaar tegen windturbines naast het Reichswald
De WMG heeft bij de Kreis Kleve bezwaar gemaakt tegen de vergunningaanvraag van twee windturbines pal naast het Reichswald. De ecologische beoordeling is volgens ons onder de maat. Zo wordt veel te weinig rekening gehouden met het feit dat dit deel van de stuwwal van groot belang is voor de vogeltrek. Ook wordt miskend dat gevoelige broedvogels zoals wespendief, havik en rode wouw veel verder van hun nest foerageren dan de afstandsnorm die de vergunningaanvrager op basis van oud onderzoek hanteert.

Meer aandacht nodig voor verdrogingsproblematiek
We maken een nieuwe pagina aan over verdroging, een toenemend probleem dat onze natuur en ook de landbouw bedreigt. Wie denkt dat na een normaal regenjaar (2021), volgend op drie droge zomers, alles weer bij het oude is heeft het mis. Helaas was 2022 ook weer langdurig droog. Over een langere reeks van jaren bezien is er een gestage daling van de grondwaterstand in de stuwwal. En daarmee daalt ook de kweldruk in het lage deel van Groesbeek.

Energietransitie
Eind 2019 heeft de gemeenteraad een ruimtelijke visie duurzame energieopwekking vastgesteld. Windenergie is geen optie, zonneparken wel. Enkele pilots voor zonneparken zijn in ontwikkeling. Zowel de landschappelijke inpassing, in combinatie met versterking van de biodiversiteit, als het creƫren van maatschappelijk draagvlak roepen veel discussie op.