Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in de gemeente Berg en Dal.

Het laatste nieuws:

Respectering van perceelsgrenzen gevraagd
Al meerdere jaren constateren wij dat gemeentelijke bermen nogal gemakkelijk lijken te worden meegeploegd of bespoten met bestrijdingsmiddelen van naburige agrarische percelen. Ook in voorjaar 2021 hebben wij diverse gevallen daarvan gevonden. In een brief aan de ZLTO afdeling Rijk van Nijmegen vragen we aandacht voor dit probleem.

LBG is weer aan het werk!
Nu de coronaversoepelingen zijn ingezet, kunnen de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek weer aan het werk. Op zaterdag 5 juni heeft LBG gewerkt in het Schildbroek, het mooie natuurgebiedje achter de Boersteeg. Omdat het broedseizoen is, wordt er natuurlijk niet gezaaid en gesnoeid, maar er waren nog voldoende andere klusjes te doen.

Milieujournaal
Het nieuwste milieujournaal nummer 183 (mei 2021) besteedt weer veel aandacht aan lokale onderwerpen: de geschiedenis van het landgoed Nederrijk, een interview met uilenbeschermer (maar meer dan dat) Jan Jacobs, wespvlinders in Groesbeek, en een gesprek met een aanwonende van het geplande zonnepark Boersteeg. In de serie over ons voedsel staat dit keer de zonnebloem centraal. En we hebben weer een natuurboekbespreking!

Nog meer ellende op ons (fiets)pad
Het houdt niet op. Terwijl er nog steeds geen oplossing is in het terugdringen van het te hoge aantal doodgereden reptielen, heeft de gemeente het plan opgevat om het 6,3 km lange betonpad tussen de Biesseltsebaan en Duitse grens twee keer zo breed te gaan maken. Ten koste van de ecologische verbindingsfunctie van de voormalige spoorlijn en ten koste van het leefgebied van beschermde dieren. De WMG zal zich hiertegen verzetten.

Energietransitie: de eerste projecten worden concreet
Eind 2019 heeft de gemeenteraad een ruimtelijke visie duurzame energieopwekking vastgesteld. Windenergie is geen optie, zonneparken wel. Inmiddels liggen er zo'n 20 plannen voor grotere of kleinere zonneparken. Het gemeentebestuur heeft er enkele uitgekozen waar men nu mee aan de slag wil. Aan de gewenste landschappelijke inpassing, in combinatie met versterking van de biodiversiteit, gaat men nog een zware dobber hebben. Dat is al meteen gebleken.

Pleidooi voor graften in het hellinggebied
Het instandhouden van de kweldruk is van levensbelang voor De Bruuk. Dit ondergrondse water is afkomstig van de stuwwal. Daarom pleit de WMG in het kader van het project Aanpak wateroverlast Breedeweg voor de aanleg van graften in het hellinggebied. We vragen gemeente, waterschap en provincie om te kiezen voor een integrale aanpak die zowel de wateroverlast bestrijdt als zo gunstig mogelijk is voor De Bruuk.

Nieuwe poging om melkfabriek door te drukken
'Een toonbeeld van duurzaamheid', zo kwalificeert het college de geplande melkfabriek van Kees Koolen in de leegstaande kippenfarm aan de Dennenkamp. In de fabriek moet melk worden verwerkt tot lang houdbare UHT-melk voor de export. Dit vreet stroom, net zoveel als alle 35.000 inwoners van de gemeente nu gebruiken! Koolen heeft grote melkveebedrijven in Gelderland gekocht om daar alsnog zijn plannen voor embryokweek voor het Braziliaanse megaproject te realiseren. Dit is niet bepaald ons idee van duurzaamheid.

Nieuw onderwerp: de Omgevingswet
We maken een pagina aan voor een nieuw onderwerp waar we de komende tijd mee te maken gaan krijgen: de invoering van de Omgevingswet. Bedoeld om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen. Of dat goed is voor milieu, natuur en landschap is de vraag. De WMG gaat hier kritisch naar kijken. Een onderwerp dat in dit kader nu al speelt in Berg en Dal zijn de toekomstige regels voor horeca-activiteiten.