Natuur en landschap

De gemeente Berg en Dal is rijk aan natuur. Het bosgebied op de stuwwal, de Millingerwaard, Duivelsberg en het bijzondere natuurgebied De Bruuk zijn daar in het oog springende voorbeelden van, maar daarnaast is er een groeiend aantal kleinere gebiedjes in het cultuurlandschap waarin zich steeds mooiere natuur ontwikkelt. Voorbeelden daarvan zijn de Foeperpot, de Galgenhei, de Ecologische Verbindingszone Ubbergen-Groenlanden, de natuurpercelen rondom De Horst, de poelen in het boerenland etc.

De WMG zet zich ervoor in om deze natuur in stand te houden en te ontwikkelen (o.a. met ecologische verbindingen) en waar nodig de omstandigheden te verbeteren. Dit doen we door invloed uit te oefenen op plannen en beslissingen van de overheid (gemeentelijk, provinciaal en soms landelijk), concrete projecten voor te stellen, samenwerking te zoeken met andere partijen, en ook door zelf de handen uit de mouwen te steken. Kenmerkend voor onze vereniging is dat we op een constructieve manier meedenken en dat we vaak alternatieven voorstellen. Wanneer naar onze mening uiteindelijk toch onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van milieu, natuur en landschap, dan maken we gebruik van de wettelijke bezwaar- en beroepsprocedures.

Onderwerpen:

(Inter)Nationaal Park Reichswald/Ketelwald
We hebben onze webpagina over het Ketelwald weer uit het archief gehaald want anno 2024 doet zich een mogelijkheid voor om de Nederlands-Duitse samenwerking voor meer natuur op de beboste stuwwal nieuw leven in te blazen.

Fietspad door de spoorkuil
In november 2014 heeft de gemeente een betonnen fietspad aan laten leggen langs de voormalige spoorlijn in het Groesbeeks bos, zonder dat daarvoor de benodigde ontheffing op grond van de Flora- en faunawet was aangevraagd en verleend. Met als gevolg dat jaarlijks tientallen reptielen werden doodgereden. In 2023 besloot het gemeentebestuur eindelijk tot maatregelen.

Foeperpot
De Foeperpot is een gebiedje van 2 hectare midden in een woonwijk. Te nat om te bebouwen, maar precies goed voor de natuur. De WMG beheert dit gebiedje.

Herstel van de Koepel
Bosvijver de Koepel of 't Koepeltje nabij de Knapheideweg kampt al langere tijd met veel te lage waterstanden, en regelmatig staat de historische vijver zelfs helemaal droog. In 2019 zijn opnieuw herstelmaatregelen genomen, in samenwerking met de WMG.

De Bruuk
Zeer waardevol is De Bruuk, dat als Natura2000-gebied de hoogste beschermingsstatus geniet. Hier vinden we nog de zeldzame blauwgraslanden, een vegetatietype dat ooit algemeen was in ons land, maar nu nog maar in enkele beschermde gebieden voorkomt.

Sint-Jansberg
Een ander belangrijk natuurgebied bij Groesbeek is de Sint-Jansberg, ook Natura2000. Een klein stukje ligt in Groesbeek (Gelderland), het merendeel in de gemeente Mook en Middelaar (Limburg). Met bijzondere natuurwaarden, maar ook een rijke cultuurhistorie.

Natuur in het boerenland
Behalve de (grotere) natuurgebieden vinden we in het buitengebied steeds meer kleinere, particuliere landschapselementen die een belangrijke waarde voor natuur en landschap hebben.

Archief:

Heideherstel op de stuwwal (archief)
Sinds winter 2009/2010 is er onder de naam Heiderijk gewerkt aan heideherstel op de stuwwal tussen Nijmegen en Mook. Doel van het inmiddels afgesloten project is het verbeteren van het leefgebied van aan heide gebonden soorten.

Kapvergunningen
In verband met de vele bouwplannen die er in Groesbeek zijn moet er volgens de gemeente veel groen (bomen, struweel) in het dorp worden opgeruimd. De WMG vindt dat er in het algemeen te gemakkelijk besloten wordt om kapvergunningen voor al het groen op een nieuwbouwlocatie af te geven.