Ruimtelijke ordening

Ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen) worden door ons nauwlettend gevolgd. We nemen deel aan allerlei overleg met bijv. de gemeente. Zo hebben we destijds voorgesteld om de beek de Groesbeek vanaf de bron (bij het NH-kerkje) weer zichtbaar te maken. Ook maken we ons sterk voor een "groene" aankleding van het centrum, dus veel bomen en ander groen tussen en rond de bebouwing. Dat laatste bepleiten we trouwens ook bij de herinrichting van bestaande woonwijken en de evt. bouw van nieuwe wijken.
Kenmerkend voor onze vereniging is dat we op een constructieve manier meedenken en dat we vaak alternatieven voorstellen. Wanneer naar onze mening uiteindelijk toch onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van milieu, natuur en landschap, dan maken we gebruik van de wettelijke bezwaar- en beroepsprocedures.

Actuele zaken (bestemmingsplannen, bouwplannen, verkeer):

Bouwplan Groen Groesbeek
Op het terrein van het voormalige tuincentrum staan 53 woningen gepland. Daar hebben we geen bezwaar tegen, wel zijn er zorgen over de milieuaspecten zoals bodem (watervoerende leemlagen), water en duurzaamheid.

Landgoed Nederrijk
Onder het mom van 'revitalisering' wil de eigenaar dure woningen bouwen op het landgoed Nederrijk. Voor het behoud van het natuurgebied is dit echter niet nodig en zelfs ongewenst.

Knarrenhof
We hebben niets tegen het woonhofconcept van de Groesbeekse knarren, maar de gekozen locatie is zeer ongewenst.

Energietransitie
De wens van de gemeente om uiterlijk in 2050 energieneutraal te zijn, zal gevolgen hebben voor de inrichting van met name het buitengebied. Mogen er windturbines en zonneparken komen en zo ja, waar en onder welke voorwaarden?

Mooksebaan
Naar aanleiding van het verkeersbesluit om de kruising bij 't Zwaantje veiliger te maken heeft de WMG bij de gemeente gepleit voor het verlagen van de maximumsnelheid op de Mooksebaan (traject door bos) tot 60 km/uur.

Recreatiewegen: fietspaden, mountainbikeroutes etc.
Fietspaden zijn ok, maar niet ieder fietspad is ok. De voortvarendheid waarmee nu betonfietspaden op onverharde paden in bos en buitengebied worden gepland, baart ons zorgen.

Omgevingswet
Een nieuw onderwerp waar we de komende tijd mee te maken gaan krijgen is de invoering van de Omgevingswet. Bedoeld om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen. Of dat goed is voor milieu, natuur en landschap is de vraag. De WMG gaat hier kritisch naar kijken.

Toekomstplannen Orientalis
Het al jaren kwakkelende voormalige Bijbels Openluchtmuseum heeft een ingrijpend plan naar buiten gebracht om het museum in de benen te houden. De vastgoedstrategie heeft gevolgen voor natuur en landschap.

Archief:

Melkfabriek ongewenst
Het plan voor vestiging van een melkfabriek in het buitengebied, in de leegstaande kippenstallen van Van Deurzen, is van de baan (juni 2021). Daarmee is voorlopig voorkomen dat Groesbeek een nieuw probleem wordt 'ingerommeld' op deze omstreden locatie.

Speeltuin Kerkstraat
Het inrichtingsplan voor een speeltuin aan de Kerkstraat in Groesbeek is gewijzigd na kritiek van omwonenden en belanghebbende organisaties o.a. WWG. Er is een bemiddelingstraject gevolgd.

Geen windturbines in het Reichswald
De WMG steunt de Nederlands-Duitse werkgroep die zich met succes heeft verzet tegen het voornemen om een windmolenpark in het Reichswald op te richten. Voorlopig is het plan van de baan.

Houd Altena Hettsteeg autovrij
Helaas is het niet gelukt om het tegen te houden, maar de WMG blijft betreuren dat de gemeente de grensovergang Altena Hettsteeg heeft opengesteld voor autoverkeer.

Zorgen over verkeersveiligheid nieuwe rotonde Zevenheuvelenweg, Groesbeek
De WMG heeft de gemeente gewezen op de onveilige situatie voor fietsers die willen oversteken naar de Zevenheuvelenweg-zuid, op slechts 20 meter afstand van de rotonde, zonder signaleringen voor andere weggebruikers.

Herziening bestemmingsplan buitengebied Groesbeek
De gemeente heeft het bestemmingsplan buitengebied herzien. De WMG zet zich actief in voor behoud van de landschappelijke waarden.

Nieuwe ontsluiting naar A73 ongewenst
In navolging van Groesbeek heeft ook de gemeente Mook in maart 2013 besloten om af te zien van een nieuwe ontsluiting naar de A73.

Kerkebosje Heilig Landstichting
Bebouwing van het Kerkebosje (EHS-gebied) in de Heilig Landstichting is dankzij breed verzet eindelijk van de baan.

Bestemmingsplan Dorpsstraat/Mariendaal, Groesbeek
Helaas wordt park Mariendaal verder aangetast door de bouw van gebouw C.

Bouwplan De Heikant, De Horst
Op de locatie van Hofei bij De Horst is een plan ontwikkeld voor de bouw van 91 woningen. De WMG heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan.

Bestemmingsplan Centrum Groesbeek-dorp
De Raad van State heeft op 19 augustus 2009 het beroep van de WMG gedeeltelijk gegrond verklaard en goedkeuring onthouden aan een tweetal belangrijke wijzigingsbevoegdheden.

Bankgebouw niet passend in Kerkstraat, Groesbeek
De Rabobank heeft besloten de geplande nieuwbouw in de Kerkstraat af te blazen.

Bouwplannen Sportpark Zuid, Groesbeek
Omdat er zoveel mogelijk woningen op een stukje grond moeten worden geperst, verdwijnt het bestaande groen. En was men even vergeten dat de Drulse beek een beschermde status als SED-watergang heeft.