Kerkebosje Heiliglandstichting

(stand van zaken d.d. 3 februari 2012)

Eind goed, al goed: Kerkebosje blijft gewoon bos
De Raad van State heeft het beroep gegrond verklaard dat omwonenden hadden ingesteld tegen het nieuwe bestemmingsplan Kerkebosje. Daarin krijgt het gebied de algemene bestemming 'bos', zoals ook voorgesteld in het ontwerp-bestemmingsplan. De Raad van State maakte echter korte metten met de nadere aanduiding 'natuurbegraafplaats' die voor bijna het gehele gebied zou gaan gelden. Zowel procedureel als inhoudelijk deugt deze bepaling in het bestemmingsplan niet. De toevoeging natuurbegraafplaats is een dusdanig grote wijziging, dat de gemeente het gewijzigde bestemmingsplan eerst als ontwerp voor inspraak had moeten vrijgeven, in plaats van het meteen vast te stellen. Verder heeft de gemeente zich onvoldoende rekenschap gegeven van de gevolgen van de natuurbegraafplaats op de nabijgelegen tuin en woning van belanghebbende. Het bestemmingsplan Kerkebosje blijft in stand, dat wil zeggen de bestemming is 'bos'. De nadere aanduiding 'natuurbegraafplaats' is geschrapt. uitspraak

(5 september 2011)
Natuurbegraafplaats als alternatief voor bebouwing
Eind april 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan. Aan de bestemming 'bos' in het ontwerp-bestemmingsplan, waar de WMG het uiteraard van harte mee eens is, is nu de nadere aanduiding 'natuurbegraafplaats' toevoegd. Bebouwing lijkt daarmee definitief van de baan. De WMG heeft geen bezwaar tegen deze ontwikkeling. Wel zullen wij alert blijven op de instandhouding en verbetering van de natuurwaarden (EHS-status) in het gebied.

(29 oktober 2009)
Hoofdpijndossier
De gang van zaken rond de bouwvergunning en bestemmingsplanwijziging van het Kerkebosje begint steeds ondoorzichtiger te worden. Die indruk ontstaat bij het lezen van de overeenkomst die op 10 juni 2009 gesloten is tussen de gemeente en de eigenaar van het Kerkebosje (Eerste Hulpstichting der Heilig Landstichting). Daarin staat dat het College van B & W zich zal inspannen om het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd aan de raad ter vaststelling voor te leggen, zodat een bestemming als natuurbegraafplaats mogelijk is. Alle kosten van de benodigde rapporten zijn voor rekening van de gemeente. In ruil daarvoor is de eigenaar van het Kerkebosje 'bereid afstand te doen van haar planschadeclaim voortvloeiende uit gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan'.

Opvallend in de overeenkomst is de datum van 6 januari 2009. Op deze datum heeft het College het besluit genomen waaruit de overeenkomst voortkomt. Toen wist het College dus blijkbaar al dat zij de in het ontwerpbestemmingsplan voorgestelde bestemming 'bos' niet meer wilde doorzetten. Het ontwerpbestemmingsplan was nota bene kort daarvoor ter inzage gelegd, van 24 december 2008 t/m 3 februari 2009. De eigenaar van het Kerkebosje heeft vervolgens op 3 februari 2009 een zienswijze ingediend waarin aan de buitenwereld voor het eerst de natuurbegraafplaats als alternatieve bestemming wordt voorgesteld. Maar blijkbaar was alles toen al lang binnenskamers geregeld en moest alleen nog de hobbel van medewerking van de gemeenteraad genomen worden.

Planschadeclaim: een reëel risico of handig argument?
De angst voor planschade lijkt de motor achter de besluitvorming. De gemeenteraad wordt telkens voorgehouden dat er een aanzienlijk risico op planschade is, wanneer door wijziging van het bestemmingsplan de economische waarde van het Kerkebosje wordt ingeperkt. De vraag is hoe groot dat risico eigenlijk is. Naar eigen zeggen heeft de gemeente een drietal adviezen ingewonnen, die zich verschillend uitlaten over de grootte van het planschaderisico. Wat er precies in die adviezen staat, wil de gemeente niet bekendmaken, omdat het zou gaan om persoonlijke opvattingen van de adviseurs. En zo blijft het spook van het planschaderisico boven het besluitvormingsproces hangen.

Essentieel is volgens ons het feit dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een negatief advies heeft uitgebracht over bebouwing van het Kerkebosje, met als gevolg dat er niet kan worden gebouwd. Met andere woorden, omdat het bosje (sinds 2003) tot het rijksmonument behoort, kan er in de praktijk geen gebruik meer worden gemaakt van de bouwbestemming die er sinds 1954 op zat. Het Kerkebosje is dus al sinds 2003 geen potentiële bouwlocatie meer. Dat maakt het niet erg aannemelijk dat er een aanzienlijk planschaderisico zou zijn, wanneer de bouwbestemming eraf wordt gehaald.

(5 oktober 2009)
Monumentenvergunning voor bouwplan geweigerd
Langzaam valt het doek voor het plan van Woonzorg Nederland om het Kerkebosje te bebouwen met een aantal appartementengebouwen. Na een negatief advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de gemeente besloten om de aangevraagde monumentenvergunning te weigeren. Zo'n vergunning is nodig, omdat het Kerkebosje deel uitmaakt van het rijksmonument Heilig Landstichting.

(17 april 2009)
Begraafplaats in Kerkebosje ongewenst
Uit een niet nader omschreven vrees voor een planschadeclaim heeft de gemeenteraad op 16 april ingestemd met een onderzoek naar de mogelijkheid om in het Kerkebosje in de Heilig Landstichting een zgn. natuurbegraafplaats te vestigen. Daarmee is de procedure om in een nieuw bestemmingsplan de bestemming bos vast te leggen opgeschort of mogelijk zelfs afgebroken. In december 2008 ging de raad nog unaniem akkoord met de bestemming bos voor het Kerkebosje dat een EHS-status heeft. Omwonenden en ook WMG zijn vooralsnog tegen een begraafplaats.

Het Kerkebosje valt in de EHS (Ecologische Hoofdstructuur). Daarvoor geldt een "nee, tenzij" beleid. Dat betekent dat ruimtelijke ingrepen (wijziging bestemming) niet mogelijk zijn, als daarmee de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied worden aangetast. Afwijken van deze regel is alleen mogelijk als het maatschappelijk belang groot is en er geen reële alternatieven zijn. Het is dus nog zeer de vraag of een begraafplaats op deze locatie wel toegestaan kan worden. Ook verzet de rijksmonumentale status van het complex Heilig Landstichting zich mogelijk tegen deze bestemming. De WMG vindt dat het Kerkebosje gewoon bos moet blijven en zal zich vooralsnog verzetten tegen iedere andere bestemming die de natuurstatus aantast.

Welke planschade er kan worden geclaimd, blijft tot nu toe onduidelijk. Volgens het oude bestemmingsplan uit 1954 mag er dan wel een recht op bebouwing zijn (bestemming "stichtingen ten behoeve van niet-commerciële doeleinden"), maar sinds 2003 is er voor wijzigingen in het gebied een monumentenvergunning vereist. De kans dat er een monumentenvergunning wordt verleend voor bebouwing van het Kerkebosje mag zeer klein worden geacht. Dan valt er dus weinig planschade te claimen bij een wijziging van de bestemming in bos.

Parkeerplaats komt mogelijk vrij voor bebouwing
Of er daadwerkelijk planschade te claimen valt is dus nog zeer de vraag. Daar komt nog bij dat de EHS-status van de parkeerplaats van museum Orientalis zal komen te vervallen. Aanleiding hiervoor is de herbegrenzing van de EHS die vorig jaar door de provincie is voorgesteld. Op verzoek van de gemeente heeft GS Gelderland recent besloten de parkeerplaats uit de EHS te halen. Al langer zijn er plannen voor woningbouw op deze parkeerplaats. Tot nu toe werden deze door de provincie afgewezen vanwege de EHS-status. In de toekomst is de EHS dus geen belemmering meer voor bestemmingswijziging van de parkeerplaats. Onduidelijk is of de waardestijging van de parkeerplaats als potentiële bouwlocatie meegenomen wordt in de onderhandelingen tussen het gemeentebestuur en de Eerste Hulpstichting HLS (eigenaar Kerkebosje en parkeerplaats) over het afzien van een schadeclaim.

Het niet kunnen bebouwen van de parkeerplaats was destijds, volgens het gemeentebestuur (zie adviesnota d.d. 20 december 2007), de reden waarom de grondeigenaar het Kerkebosje wil bebouwen.

WAT HIERAAN VOORAFGING:

Bestemmingsplan ter inzage
Tot en met 3 februari 2009 ligt het ontwerp bestemmingsplan Kerkebos ter inzage op het gemeentehuis. Het bestemmingsplan volgt op het voorbereidingsbesluit dat de gemeenteraad eind 2007 heeft genomen en legt de huidige situatie (= bos) vast. De enige bebouwing die volgens het nieuwe plan is toegestaan, betreft restauratie van de gedeeltelijk afgebroken bron (rijksmonument) midden in het Kerkebosje. De WMG juicht het toe dat de gemeente de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voortvarend heeft aangepakt en stemt in met het ontwerpbestemmingsplan. Nu moeten alleen de bouwplannen van Woonzorg nog van tafel.

Impasse in bouwplannen
Met de weigering van Woonzorg om een monumentenvergunning aan te vragen voor de vijf overgebleven bouwblokken is voorlopig een impasse ontstaan in de bouwplannen. De gemeente heeft meegedeeld dat een monumentenvergunning vereist is, omdat het Kerkebosje onder het rijksmonument Heilig Landstichting valt. Zolang er geen monumentenvergunning is, worden de bouwvergunningaanvragen aangehouden (dwz niet verder in behandeling genomen). Woonzorg heeft bezwaar gemaakt tegen de eis van een monumentenvergunning. Op 18 augustus jl. heeft de Bezwarencommissie een zitting gehouden over dit bezwaar. Daarbij kwam de nog niet beantwoorde vraag naar voren of door het indienen van nieuwe bouwplannen (die door de gemeente als een nieuwe vergunningaanvraag worden beschouwd) de oorspronkelijke aanvragen van een bouwvergunning niet zijn komen te vervallen. Uitspraak volgt.

Ook moest de Bezwarencommissie zich op 18 augustus jl. buigen over het bezwaar van Woonzorg tegen de afwijzing van de aangevraagde bouwvergunning voor blok 5. De gemeente heeft de aanvraag afgewezen wegens strijdigheid met het bestemmingsplan. Op deze locatie is volgens het (later opgedoken) bestemmingsplan uit 1970 geen bebouwing toegestaan.

Overigens heeft Woonzorg inmiddels ook bezwaar ingediend tegen het afwijzen door de gemeente van wijzigingen in de bouwblokken 1, 3, 4 en 6 (ingediend op 20 maart 2008). De gemeente is van mening dat de wijzigingen dusdanig groot zijn dat van nieuwe aanvragen moet worden gesproken.

Minister Verburg (LNV) acht bebouwing van Kerkebosje ongewenst
In antwoord op Kamervragen heeft Minister Verburg (LNV) meegedeeld dat zij bebouwing van het Kerkebosje ongewenst vindt. Helaas heeft zij geen juridische mogelijkheden om de gemeente tot de orde te roepen. Uit het antwoord blijkt tevens dat de gemeente in de afhandeling van de bouwaanvraag wordt bijgestaan door ambtenaren van het Ministerie van LNV en de provincie Gelderland. Verder wijst zij op de verplichte toetsing die in het kader van de Flora- en Faunawet noodzakelijk is. Op het terrein is de aanwezigheid gemeld van het vliegend hert (een zeldzame keversoort) en vleermuizen.

In de brief van de minister staat dat de bouwvergunningaanvragen van blokken 4, 5 en 6 geweigerd zullen moeten worden vanwege strijdigheid met het bestemmingsplan (uit 1970 en 1980). Vreemd is dat de gemeente tot nu toe alleen de aanvraag van blok 5 wegens strijdigheid met het bestemmingsplan heeft geweigerd. De andere twee aanvragen zijn aangehouden ivm de monumentenvergunning. Wat de zin daarvan is, daar kunnen we slechts naar raden. Wellicht hoopt de gemeente een schadeclaim te kunnen ontlopen, wanneer er geen monumentenvergunning wordt verleend en de bouw dus sowieso niet door kan gaan ongeacht het bestemmingsplan.

Ook bevestigt de minister dat de plankaart behorende bij het bestemmingsplan uit 1954 "zoek is". De gemeente zet zichzelf fraai te kijk! En dit was allemaal niet nodig geweest wanneer het College van B & W het voorbereidingsbesluit tijdig aan de gemeenteraad had voorgelegd en niet eerst de grondeigenaar had uitgenodigd om alsnog een bouwplan in te dienen.

Nieuwe bouwvergunningaanvraag ingediend
Woonzorg Nederland heeft op 20 maart 2008 wijzigingen op de aangevraagde bouwvergunningen voor blok 1, 2, 3, 4 en 6 ingediend. De nieuwe aanvraag verschilt van de eerste aanvraag in de vormgeving en ligging van de appartementengebouwen. Bij blok 2 is alleen de gevel gewijzigd, deze wijziging wordt meegenomen in de oude aanvraag. Van de overige blokken beschouwt de gemeente de wijzigingen als een nieuwe aanvraag, die moet worden aangehouden, aangezien het voorbereidingsbesluit (= geen bebouwing toegestaan) van kracht is. Het bezwaar dat Woonzorg tegen het voorbereidingsbesluit heeft ingediend, is inmiddels behandeld in de Bezwarencommissie en op 21 augustus heeft de gemeenteraad ingestemd met afwijzing van het bezwaar. Het voorbereidingsbesluit blijft dus in stand. Intussen wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan dat binnen een jaar na het van kracht worden van het voorbereidingsbesluit (dwz uiterlijk 1 januari 2009) een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage moet zijn gelegd.
De gemeente heeft inmiddels de bouwaanvraag van blok 5 geweigerd.

De andere bouwaanvragen van 19 december blijven in behandeling. Omdat er nu eerst een monumentenvergunning moet worden aangevraagd, worden deze aanvragen aangehouden. De zaak wordt dus als een hete aardappel vooruit geschoven. Uiteindelijk zal de gemeente toch een besluit moeten nemen over de aanvragen, maar mogelijk ketst de hele zaak eerder af op de monumentenvergunning.

Hier nog eens de gang van zaken op een rijtje:

17 juli 2007: College van B & W besluit het nemen van het voorbereidingsbesluit uit te stellen tot december 2007, om de grondeigenaar de gelegenheid te geven nog een bouwplan (cf. geldend bestemmingsplan) in te dienen.

19 december 2007: Woonzorg Nederland dient 6 bouwvergunningaanvragen in voor de bouw van appartementengebouwen in het Kerkebosje.

20 december 2007: Gemeenteraad neemt voorbereidingsbesluit (bebouwing cf. geldende bestemming is ongewenst ivm cultuurhistorie, natuur en landschap).

half januari 2008: Welstandscommissie is negatief over de bouwplannen.

februari 2008: Er duikt een bestemmingsplan uit 1970 op dat van toepassing is op een klein stukje van het Kerkebosje. Hier mag niet worden gebouwd. Blok 4, 5 en 6 liggen geheel of gedeeltelijk binnen dit bestemmingsplan.

27 februari 2008: Op verzoek van de gemeente buigt de Welstandscommissie zich nogmaals over de bouwplannen. Er volgt een negatief welstandsadvies.

maart 2008: Gemeente deelt mee dat er een monumentenvergunning dient te worden aangevraagd voor de blokken 1, 2, 3, 4 en 6 die binnen het Rijksmonument Heilig Landstichting liggen (blok 5 ligt erbuiten). De bouwaanvraag (d.d. 19 december 2007) wordt aangehouden totdat de procedure rond de monumentenvergunning is afgehandeld.

20 maart 2008: Woonzorg Nederland dient wijzigingen in op bouwvergunningaanvraag voor blokken 1, 2, 3, 4 en 6. Gemeente aanvaardt wijzigingen blok 2, maar andere aanvragen worden als nieuwe aanvraag beschouwd en worden aangehouden zolang voorbereidingsbesluit geldt. Oude vergunningaanvragen blijven in behandeling.

3 april 2008: Bouwvergunningaanvraag voor blok 5 geweigerd door gemeente ivm strijdigheid met bestemmingsplan (uit 1970).

14 april 2008: Zitting bezwarencommissie over bezwaar van Woonzorg Nederland tegen voorbereidingsbesluit.

18 augustus 2008: Zitting bezwarencommissie over bezwaar van Woonzorg Nederland tegen afwijzen bouwaanvraag blok 5 wegens strijdigheid met bestemmingsplan en tegen aanhouding van bouwvergunningaanvragen ivm monumentenvergunning.

21 augustus 2008: Gemeenteraad stemt in met afwijzen bezwaar tegen voorbereidingsbesluit.

17 september 2008: Gemeente legt voorontwerp bestemmingsplan ter inspraak voor aan belanghebbende organisaties en omwonenden.

18 december 2008: Gemeenteraad keurt ontwerpbestemmingsplan goed. Ontwerp wordt t/m 3 februari 2009 ter inzage gelegd.

28 april 2011: Gemeenteraad stelt gewijzigd bestemmingsplan vast. Bestemming 'bos' met nadere aanduiding 'natuurbegraafplaats'.

GS Gelderland bekritiseren handelwijze gemeentebestuur
In hun antwoord d.d. 8 februari 2008 op statenvragen over het Kerkebosje laten Gedeputeerde Staten van Gelderland zich kritisch uit over de handelwijze van het gemeentebestuur. GS stellen dat de gemeente, door in overleg te treden met de grondeigenaar, afbreuk heeft gedaan aan het doel van het voorbereidingsbesluit. Ook bevestigt de provincie dat nieuwe bebouwing van het Kerkebosje ongewenst is. In het Streekplan is het gebied aangewezen als EHS (Ecologische Hoofdstructuur).

Negatief welstandsadvies voor bouwplannen Kerkebosje
Op 27 februari heeft de welstandscommissie een negatief advies uitgebracht over de bouwplannen in het Kerkebosje. Dit blijkt uit informatie op de website van de gemeente (Info bouwvergunningen). In de Raadsvergadering van 20 december 2007 heeft de wethouder gesteld dat de ingediende bouwaanvraag alleen kan worden gehonoreerd "als de aanvraag voldoet aan alle eisen van bestemmingsplan en bouwverordening en als de aanvraag een positief welstandsadvies krijgt."
Het was de tweede keer dat de bouwplannen op de agenda van de welstandscommissie stonden. Naar verluid ging de gemeente niet akkoord met de wijze waarop in de vorige vergadering het negatieve oordeel van de Welstandscommissie tot stand was gekomen. Nu heeft de commissie haar eerdere oordeel dus bevestigd

Drie blokken strijdig met bestemmingsplan
Drie van de zes bouwaanvragen voor de appartementenblokken in het Kerkebosje in de Heilig Landstichting zijn strijdig met het bestemmingsplan en moeten dus door de gemeente worden geweigerd. Dit blijkt uit een onlangs opgedoken bestemmingsplan uit 1970 dat voor een klein stukje van het Kerkebosje geldt. Tot voor kort had de gemeente verklaard dat op het Kerkebosje een bestemmingsplan uit 1954 van toepassing was. Uit een grote la is nu een bestemmingsplan uit 1970 opgedoken waarin destijds o.a. de bouw van een schooltje (= bestemming bijzondere doeleinden) aan de westzijde in het Kerkebosje is geregeld. Later is deze locatie grotendeels opgegaan in nieuwere versies van het bestemmingsplan Heilig Landstichting kern. Daarbij is echter niet de begrenzing overgenomen, waardoor op een kleine strook bos nog steeds dat bestemmingsplan uit 1970 geldt. En daarop mag niet worden gebouwd. De bouwaanvragen voor bouwblokken nrs. 4, 5 en 6 die daar gedeeltelijk binnen liggen zijn dus strijdig met het bestemmingsplan. De gemeente zal deze aanvragen daarom moeten weigeren.

Landroof
Dit geval van "Landje pik" hebben we gemeld op de website van Landroof, het VPRO-programma dat iedere donderdagavond (Nederland 2, 19.25 uur) aandacht besteedt aan bouwplannen die het landschap aantasten.
Ook zijn door de Tweede Kamerfractie van Groen Links kamervragen gesteld aan de Minister van LNV.

Buurt komt in verzet tegen bouwplannen
Omwonenden uit de Heilig Landstichting hebben zich verenigd in de Actiegroep Kerkebos die zich inzet voor behoud van het bosje. Op hun website staan bouwtekeningen en andere informatie. Op woensdagavond 30 januari organiseerde de dorpsvereniging een informatieavond waar de gemeente en projectontwikkelaar een toelichting op de plannen gaven. Overigens ligt het dossier (of liever gezegd, de 6 dossiers want om een of andere reden heeft de aanvrager voor ieder woonblok een afzonderlijke aanvraag ingediend) voor een ieder ter inzage bij de gemeente.

Voorbereidingsbesluit
Op 20 december 2007 heeft de gemeenteraad van Groesbeek ingestemd met een voorbereidingsbesluit tav het Kerkebosje in de Heilig Landstichting. Dat betekent dat vanaf de inwerkingtreding van het besluit (publicatiedatum Staatscourant, 2 januari 2008) geen beroep meer kan worden gedaan op de bestemming die de locatie sinds 1954 heeft, namelijk "stichtingen ten behoeve van niet-commerciële doeleinden". De reden voor het voorbereidingsbesluit is (citaat adviesnota College van B & W): "Omdat de vigerende bestemming inmiddels in strijd is met het beleid van zowel Rijk, provincie als gemeente is het noodzakelijk om middels een voorbereidingsbesluit te voorkomen dat de vigerende bestemming alsnog wordt geëffectueerd." en "Bezien vanuit de aspecten planschade, cultuurhistorie, natuur en landschap en wonen is bebouwing van het Kerkebos ongewenst. Dit betekent dat bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied het Kerkebos een bestemming krijgt in overeenstemming met de Visie op Wonen en Werken, waarbij de bebouwingsmogelijkheden komen te vervallen."

Lees hier het gedeelte uit het verslag van de Carrouselvergadering d.d. 20 december 2007 waarin het voorbereidingsbesluit is besproken.

Toch bouwplannen ingediend
De WMG is het eens met het voorbereidingsbesluit. Het gebied valt onder de EHS en dient een natuurbestemming te krijgen. Daarmee is de kous echter niet af. Want wat blijkt? Op 17 juli 2007 heeft het College van B & W besloten om behandeling van het voorbereidingsbesluit in de Raad uit te stellen van augustus naar december en de eigenaar alle medewerking te verlenen aan een bouwplan (zie verslag onder rondvraag).

Het bouwplan is op 19 december ingediend, een dag voordat de raad het voorbereidingsbesluit nam. De WMG vindt het onbegrijpelijk dat het College de eigenaar van te voren heeft ingelicht wat neerkomt op een uitnodiging om nog een bouwplan in te dienen. Daarmee is het voorbereidingsbesluit achterhaald en zijn de mooie woorden over het ongewenst zijn van bebouwing van het terrein, niet meer dan loze kreten. Het is overigens ook opmerkelijk dat de gemeenteraad geen enkel kritisch geluid heeft laten horen over deze handelwijze.

De WMG zal zich tegen de bouwplannen verzetten. Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van 72 appartementen, met parkeergarages. Eigenaar van het bosje is de Eerste Hulpstichting van de Heilig Landstichting die in dit project samenwerkt met Woonzorg Nederland die de bouwvergunning heeft aangevraagd. Woonzorg Nederland is een groot woningbedrijf (vroeger heette dit woningcorporatie) met in 2006 een winst van 42 miljoen euro, niet bepaald een niet-commerciële instelling dus. Hoe men woningbouwplannen denkt te kunnen rijmen met de bestemming die er in 1954 aan gegeven is, is nog zeer de vraag. Het lijkt erop dat men gewoon appartementen wil bouwen, met een sausje van 'woonzorg' om aan de bijzondere bestemming te kunnen voldoen. De eigenaar maakt er geen geheim van dat de bouwplannen voortkomen uit de behoefte aan geld om de historische gebouwen van de Heilig Landstichting (openluchtmuseum) te kunnen restaureren.

Het valt de gemeente te verwijten dat zij te traag is geweest met het veiligstellen van de EHS in het bestemmingsplan. Volgens de Nota Ruimte (in 2005 goedgekeurd door de Tweede Kamer) zijn gemeenten verplicht om de EHS vast te leggen in bestemmingsplannnen. Uiterlijk in 2008 moet dit gereed zijn. Het 'tippen' van de grondeigenaar over het op handen zijnde voorbereidingsbesluit lijkt ons in strijd met alle zorgvuldigheidsbeginselen die we van een overheid mogen verwachten.