Milieu

Milieu is een breed begrip. De WMG beperkt zich in haar activiteiten tot die milieuzaken die op lokaal of regionaal niveau spelen. Dat gaat dan concreet om onderwerpen zoals milieuvergunningen voor bedrijven, ammoniak, stof, geluid, stank, water- en bodemverontreiniging.

Actuele kwesties:

Verdroging
Na drie opeenvolgende droge jaren is het toenemende probleem van verdroging in Groesbeek nog urgenter geworden. Aanhoudend (te) lage grondwaterstanden zijn slecht voor onze natuurgebieden, maar ook ongunstig voor de landbouw.

Bestrijdingsmiddelen
De WMG is voorstander van werkelijke verduurzaming van de landbouw waarin veel minder gebruik wordt gemaakt van o.a. chemische bestrijdingsmiddelen. Ook zijn wij voorstander van sterke beperking van het particuliere gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Handhaving milieuwetgeving
Handhaving is een belangrijk onderdeel van de milieuwetgeving. Wanneer het bevoegd gezag dit onvoldoende doet, kan de WMG waar nodig een handhavingsverzoek indienen.

Stikstofproblematiek
Een landelijk probleem: er komt nog steeds teveel stikstof uit de lucht neer op beschermde natuurgebieden (zoals De Bruuk en St. Jansberg), door uitstoot uit de landbouw, verkeer en industrie. Met als gevolg grote schade aan de natuur. Lees hier meer over achtergronden en actualiteit.

Archief:

Melkfabriek ongewenst
Het plan voor vestiging van een melkfabriek in het buitengebied, in de leegstaande kippenstallen van Van Deurzen, is van de baan (juni 2021). Daarmee is voorlopig voorkomen dat Groesbeek een nieuw probleem wordt 'ingerommeld' op deze omstreden locatie.

Legbatterij Van Deurzen
Sinds 2001 is de WMG betrokken bij gerechtelijke procedures om een eind te maken aan de milieubelastende en illegale activiteiten van de grootste legbatterij van Nederland. In 2016 is het doek gevallen voor Van Deurzen; de nieuwe eigenaar wil er een melkfabriek beginnen.

Sanering stortplaats onder wijncentrum
Op de voormalige gemeentewerf tegenover tankstation Oomen komt volgens het plan van gemeente en wijnbouwers een wijncentrum. Daarvoor moet eerst de naoorlogse stortplaats worden gesaneerd.

Bodemverontreiniging Parachutistenstraat
Dankzij de inzet van de WMG wordt de bouwlocatie Parachutistenstraat voor aanvang van de nieuwbouw gesaneerd. Op deze plek is ernstige grondwaterverontreiniging met o.a. benzeen vastgesteld.

Wet geurhinder en veehouderij
Sinds 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij van kracht geworden. Deze nieuwe wetgeving is in de plaats gekomen van de richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 en is van toepassing op de milieuvergunningverlening voor de veehouderij. Ook de Groesbeekse burgers krijgen met de gevolgen van deze wet te maken.