Handhaving milieuwetgeving

Handhaving is een belangrijk onderdeel van de milieuwetgeving. Wanneer het bevoegd gezag dit onvoldoende doet, kan de WMG waar nodig een handhavingsverzoek indienen. Lees hier meer over handhavingskwesties.

(4 juni 2015)
Update: Kippenbedrijf Cranenburgsestraat stilgelegd
Het illegaal in bedrijf zijnde kippenbedrijf (40.000 vleeskuikens/plofkippen) van de familie Derks aan de Cranenburgsestraat 47a is voorlopig stilgelegd, nadat de gemeente eindelijk besloot een dwangsom op te leggen, indien men na 1 april 2015 nog kippen zou houden volgens het niet vergunde, milieubelastende 'systeem' waartoe het bedrijf al sinds mei 2014 was overgegaan. Hoewel de gemeente al sinds september 2014 wist dat er veel te veel ammoniak en stank werd uitgestoten, heeft het bedrijf dus nog ruim een half jaar illegaal kunnen doorgaan. Overigens beschikt het bedrijf over de benodigde omgevings- en natuurbeschermingswetvergunningen voor een stalsysteem dat minder ammoniak en geur uitstoot, maar heeft het tot nog toe verzuimd om de betreffende voorzieningen aan te brengen. Opvallend detail is dat de eigenaar zich laat voorstaan op duurzaamheid (met o.a. Rondeelstallen) en een bestuursfunctie in de ZLTO bekleedt.
Verder: het ingediende handhavingsverzoek van de milieuorganisaties (zie hieronder) blijkt te zijn zoekgeraakt tussen gemeentehuis en omgevingsdienst Nijmegen waaraan de gemeente milieuhandhaving heeft uitbesteed.

(1 april 2015)
Handhavingsverzoek kippenbedrijf Cranenburgsestraat 47a
Milieuorganisaties waaronder de WMG hebben bij provincie en gemeente een handhavingsverzoek ingediend tegen een kippenbedrijf aan de Cranenburgsestraat 47a dat zich niet houdt aan de omgevings- en natuurbeschermingswetvergunning, met als gevolg stankoverlast en veel te veel ammoniakuitstoot.

Het betreffende bedrijf waar in het verleden legkippen werden opgefokt, is vanaf begin vorig jaar overgestapt op het houden van 40.000 vleeskuikens (ook wel plofkippen genoemd). Zonder passende vergunningen. En hoewel men inmiddels beschikt over een aangepaste omgevingsvergunning en bijbehorende natuurbeschermingswet-vergunning, zijn de stallen nog steeds niet aangepast aan de milieueisen. De gevolgen daarvan zijn o.a. grote stankoverlast in de directe omgeving en een veel te hoge ammoniakuitstoot.

De handhaving is tot op heden een moeizaam traject. Na een controle heeft de gemeente in september 2014 het bedrijf meegedeeld dat het bedrijf in overtreding is door zich niet aan de vergunningeisen te houden. Eind december volgde een brief waarin het voornemen tot handhaving werd geuit, indien het bedrijf niet uiterlijk op 1 maart 2015 de zaak in orde heeft. Eind februari hebben milieuorganisaties waaronder WMG een formeel handhavingsverzoek ingediend bij zowel gemeente (omgevingsvergunning) als provincie (natuurbeschermingswet). Medio maart 2015 bleek het bedrijf nog steeds geen maatregelen te hebben genomen, noch te zijn stilgelegd.