Bodemsanering Wijncentrum

Archief. De bodemsanering heeft plaatsgevonden, voorzover dat het onderzochte deel betreft, en het gebouw staat er.

Update 21 februari 2013
De WMG heeft besloten geen beroep in te stellen tegen het besluit van de provincie tot goedkeuring van het bodemsaneringsplan voor het wijncentrum, nadat ons bezwaar tegen dit besluit was afgewezen door de provincie. De provincie garandeert dat de bodemsanering zonder risico's voor mens en milieu kan en zal worden uitgevoerd. Wel zijn er volgens ons procedurele fouten gemaakt, zo heeft men ten onrechte niet de gehele omvang van de bodemverontreiniging onderzocht en vastgesteld. Dit betreft de aanliggende landbouwpercelen waarop o.a. de biologische wijnbouw plaatsvindt. In tegenstelling tot wat in het bestemmingsplan staat, mag er geen afkoppeling van regenwater boven de gesaneerde locatie (d.w.z. herschikt stortmateriaal) plaatsvinden en mogen er geen struiken en bomen worden geplant die dieper wortelen dan 1 meter (ivm afdekfolie). De WMG had uiteraard liever gezien dat de verontreiniging wordt opgeruimd, maar begrijpt ook dat dit vanwege de hoge kosten niet altijd mogelijk is.
Saneringsplan (pdf-bestand, zonder bijlagen)
Saneringsplan (incl. alle bijlagen, zip-bestand 13 Mb)

(21 augustus 2012)
WMG maakt bezwaar tegen saneringsplan
Op de voormalige gemeentewerf aan de Herwendaalseweg, tegenover tankstation Oomen, komt volgens het plan van gemeente en wijnbouwers een wijncentrum. Daarvoor moet eerst de naoorlogse stortplaats worden gesaneerd. In de jaren tussen 1945 en ongeveer 1950 is deze locatie gebruikt als stortplaats van huishoudelijk afval, puin, asfalt etc. Er is volgens het provinciale Besluit vaststelling ernst en spoedeisendheid d.d. 10 juli 2012 sprake van een ernstige bodemverontreiniging (criterium hiervoor is meer dan 25 m3 bodem met gehalten van schadelijke stoffen boven de interventiewaarde). Bouwen daarop is wettelijk niet toegestaan, er moet worden gesaneerd. Daartoe heeft de gemeente, als eigenaar van de grond, een saneringsplan laten opstellen, dat onlangs door de provincie is goedgekeurd in het Besluit instemming saneringsplan d.d. 10 juli 2012.
De WMG heeft bezwaar ingediend tegen beide besluiten.

Wat houdt sanering van de bodemverontreiniging in?
Anders dan je misschien zou denken, betekent bodemsanering niet per definitie dat de rommel wordt opgeruimd. Volgens de overheid zou dat ondoenlijk zijn, omdat ons land vol ligt met stortplaatsen. Het algemene beleid is om stortplaatsen met rust te laten, en indien er wel iets op moet gebeuren bijv. woningbouw, het geheel af te dekken met een zgn. leeflaag (een laag schone grond) zodat er geen contact meer is met het afval. Verder mogen er uiteraard geen schadelijke stoffen in het grondwater terecht komen. De voorgenomen sanering onder het bouwplan wijncentrum houdt globaal in dat het afval ter hoogte van de bouwput wordt uitgegraven en vervolgens ter plekke wordt 'verwerkt' (= uitgespreid naar gelang de geplande terreinhoogte). Daarbovenop wordt een leeflaag van 1 meter grond aangebracht.

Te weinig bekend over de inhoud van de stortplaats
Het bezwaar van de WMG richt zich vooral tegen het gebrek aan kennis over de inhoud van de stortplaats. Er is weinig tot niets onderzocht aan het metersdiepe afval (3200 m3) dat ter hoogte van de bouwput ligt en dat volledig gaat worden uitgegraven en op een depot gezet. Daarna zal dit spul worden uitgereden en uitgespreid over het terrein rondom het te bouwen gebouw. Er is alleen met het oog gekeken naar de inhoud van een paar boringen: resten afval, asbest en metaal, sterk puin, brokken asfalt en geen bodem. Zonder beschermende maatregelen voor de omgeving zal dit afval met onbekende gehaltes aan schadelijke stoffen ter plekke worden omgeschept. Dat zal geen stofvrij proces zijn. Wij vinden dit niet zorgvuldig en hebben de provincie gevraagd om aanvullend bodemonderzoek. Dit ook ivm mogelijke grondwatervervuiling die na 'sanering' nog op zou kunnen treden. In eerdere grondwatermetingen zijn verhoogde gehalten aan arseen, chroom en nikkel aangetroffen.

Tegenstrijdigheden in bestemmingsplan wijncentrum
Het vastgestelde, nog niet onherroepelijke bestemmingsplan wijncentrum dat eind 2012 is gepubliceerd, bevat tegenstrijdigheden met het saneringsbesluit. Zo verbiedt de provincie in het saneringsbesluit de aanplant van begroeiing die dieper wortelt dan de dikte van de leeflaag (1 meter), terwijl in het bestemmingsplan een groene aankleding van het terrein met inheemse bomen wordt voorzien. Bomen wortelen doorgaans dieper dan 1 meter. Ook zal volgens het bestemmingsplan het dakwater worden afgekoppeld van het riool en ter plekke in de bodem worden geinfiltreerd. Het saneringsbesluit zegt hier niets over. Dit vinden wij onverstandig, omdat daarmee de kans op uitlekken van schadelijke stoffen vanuit het nog steeds aanwezige afval naar het grondwater toeneemt.