Bestrijdingsmiddelen

De WMG is voorstander van werkelijke verduurzaming van de landbouw waarin veel minder gebruik wordt gemaakt van o.a. chemische bestrijdingsmiddelen. Het is hoog tijd dat daarin concrete stappen worden gezet. Ook zijn wij voorstander van sterke beperking van het particuliere gebruik van bestrijdingsmiddelen.

(8 juni 2021)
Respectering van perceelsgrenzen gevraagd
Al meerdere jaren constateren wij dat gemeentelijke bermen nogal gemakkelijk lijken te worden meegeploegd of bespoten met bestrijdingsmiddelen van naburige agrarische percelen. Ook in voorjaar 2021 hebben wij diverse gevallen daarvan gevonden. Dat was voor ons reden om een brief te sturen aan de ZLTO afdeling Rijk van Nijmegen (met kopie aan Loonbedrijf Groesbeek en gemeente Berg en Dal) en daarin aandacht te vragen voor dit probleem. Helaas heeft de gemeenteraad besloten weinig prioriteit te geven aan het handhavingsbeleid in het buitengebied van Berg en Dal. Jammer, want de onverharde paden en hun bermen zijn belangrijke dragers van biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap.
Van Loonbedrijf Groesbeek ontvingen we al een reactie: voor een paar gevallen trekt men het boetekleed aan, en tevens wordt toegezegd dat de medewerkers hierop geattendeerd zullen worden om er zorgvuldiger mee om te gaan.


[De berm van het Dopheipad in april 2021: de gifspuit van de buurman is duidelijk 'uitgeschoten'.]

Glyfosaat/Roundup
Lees hier het artikel Glyfosaat: vloek of zegen? dat in mei 2018 is verschenen in ons Milieujournaal 171/172.