Megastallen Van Deurzen


(14 november 2017)
Op deze pagina leest u over twintig jaar strijd tegen de komst van wat toen de grootste legbatterij in Nederland had moeten worden. Een juridische strijd tussen natuur- en milieubeschermers enerzijds en de veehouder en toenmalige gemeente Groesbeek anderzijds. Waarin de gemeente telkenmale het bedrijf de hand boven het hoofd hield, actief hielp met het verkrijgen van vergunningen (we noemen het verzonnen begrip 'bestaand hebbende rechten' op grond waarvan men meende een vergunning te kunnen verlenen) en weigerde in te grijpen bij niet-legale handelingen. In april 2016 viel voor Van Deurzen definitief het doek, toen zijn bedrijf werd geveild en in handen kwam van Kees Koolen. Tot die tijd is de kippenfarm, afgezien van enkele 'gedoogtermijnen', nooit legaal in bedrijf geweest. En nu zijn er plannen voor een melkfabriek in de voormalige megastallen. We openen hiervoor een nieuwe pagina op onze website: melkfabriek.

Betekent dit dat er geen kippenbedrijf meer kan worden gevestigd? Nee, dit is lang niet zeker. Hoewel de WMG diverse malen met succes bij de rechtbank in beroep is gegaan tegen verleende vergunningen, is er in 2009 een milieuvergunning verleend en in 2016 een natuurbeschermingswetvergunning (vanwege uitstoot van ammoniak op o.a. De Bruuk). Beide zijn in het beroep bij de Raad van State overeind gebleven (van de milieuvergunning betreft dit de rechtsgevolgen). Dit is louter het gevolg van veranderde regelgeving die nu meer toestaat dan voorheen. Degenen die beweren dat de milieuregelgeving voor de veehouderij steeds strenger wordt, hebben dus ongelijk.

(25 mei 2017)
Een melkfabriek in plaats van kippen?
Op de informatieavond van 13 april hebben gemeente en initiatiefnemer het plan toegelicht om in plaats van legkippen melk te gaan verwerken in het stallencomplex. De presentaties kunt u hier nog eens nalezen, inclusief info over de landschappelijke inpassing waar op de avond zelf geen tijd meer voor was. Van de gemeente ontvingen wij ook een verslag van de informatieavond.

In aansluiting op deze bijeenkomst heeft de WMG een aantal vragen aan de gemeente gesteld. Ook anderen hebben gereageerd. Van de gemeente ontvingen we vervolgens een beantwoording op deze vragen en reacties.

U kunt hier ook het artikel lezen dat is gepubliceerd in het Groesbeeks Milieujournaal 167/168 (mei 2017).

Gedeputeerde Staten heeft op 16 mei antwoord gegeven op vragen die vanuit Provinciale Staten waren gesteld over de eventuele komst van de melkfabriek.

(7 april 2017)
Nieuwe eigenaar, nieuwe plannen
We hebben uit het nieuws kunnen vernemen dat de nieuwe eigenaar van het (voormalig) kippenbedrijf plannen heeft om op deze locatie in het buitengebied een melkfabriek te beginnen. Op 13 april houdt de gemeente hierover een informatieavond. Een goed moment om de stand van zaken op te maken. In april 2016 is het bedrijf van Van Deurzen via een openbare veiling in handen gekomen van Dutch Dairy Genetics BV uit Vorden. Deze bv is eigendom van booking.com-miljonair Kees Koolen die zoals bekend plannen heeft verkondigd om het grootste melkveebedrijf ter wereld in Brazilie te beginnen. In Nederland heeft hij inmiddels veel commotie veroorzaakt met zijn plan voor een megastal met 1445 stuks rundvee in Wichmond, gemeente Bronckhorst. En nu is hij eigenaar van wat ooit de grootste legbatterij van Nederland was. De vraag is natuurlijk of ons dorp en het milieu iets opschiet met deze grootheidswaan(zin). Melkverwerking (en daarmee bedoelen we niet de zelfkazende boer) is een industriële activiteit die thuishoort op een bedrijventerrein en niet in het agrarisch buitengebied. De WMG wil eerst meer informatie, voordat zij een standpunt bepaalt.

Relevant is ook wat de huidige stand van zaken is m.b.t. de benodigde vergunningen voor een kippenbedrijf. In mei 2010 is er een milieuvergunning voor 232.000 legkippen (in traditionale kooihuisvesting/legbatterij, inmiddels verboden) verleend en onherroepelijk geworden. Er konden echter geen kippen worden gehouden, omdat er geen geldige Natuurbeschermingswetvergunning aanwezig was. Die is in 2015 verleend door de provincie; deze vergunning gaat over de ammoniakuitstoot en de gevolgen daarvan voor Natura2000-gebieden. Waar het voorheen niet mogelijk was om een vergunning te krijgen voor nieuwe activiteiten, omdat er al sprake was van flinke overbelasting van de natuur, kwamen er door de invoering van het salderingsprincipe wel mogelijkheden. Van Deurzen heeft daarvan gebruik gemaakt en 'ammoniak' gekocht van twee andere Groesbeekse bedrijven. Een van deze bedrijven was niet meer actief, maar de milieuvergunning was nog niet ingetrokken (de gemeente voert daarin helaas geen actief beleid). Het beroep dat tegen deze vergunningverlening is ingesteld bij de Raad van State, werd helaas afgewezen. Het rechtscollege oordeelde in haar uitspraak dat voldaan is aan de regels voor externe saldering.
Opvallend was nog dat in de zitting van deze zaak de tenaamstelling van de vergunning aan de orde kwam. De provincie heeft namelijk in augustus 2016 de vergunning op naam van de nieuwe eigenaar, Dutch Genetics BV [waarschijnlijk wordt hier Dutch Dairy Genetics BV bedoeld], gezet en daar was Van Deurzen het niet mee eens. De Raad van State heeft zich hierover om formele redenen niet willen uitspreken.

(27 januari 2016)
Kritiek op vergunningverlening Van Deurzen
In een zienswijze op de ontwerp-omgevingsvergunning, die de gemeente op 16 december 2015 ter inzage heeft gelegd, heeft de WMG zich samen met andere milieuorganisaties kritisch uitgelaten over de wijze waarop de gemeente voornemens is het megakippenbedrijf van Van Deurzen een vergunning te verlenen. Een van de kritiekpunten betreft het aangevraagde stalsysteem, de zgn. verrijkte kooi voor 291.000 kippen (oftewel een legbatterij 'met een behangetje'). Ooit bedacht door de politiek om destijds bestaande legbatterijbedrijven een overgangsperiode te gunnen, maar niet van toepassing op dit bedrijf.

(2 maart 2015)
Provincie wil Van Deurzen vergunning verlenen
De WMG heeft een zienswijze ingediend op het voornemen van de provincie Gelderland om kippenbedrijf Van Deurzen een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet te verlenen. In 2014 werd een vergunning nog geweigerd of vernietigd, maar omdat de kippenboer ammoniak heeft opgekocht van andere veehouders zou hij volgens de provincie toch in aanmerking komen voor een vergunning. De WMG denkt van niet.

Van Deurzen wil maar liefst 291.000 kippen gaan houden in zgn. verrijkte kooien of koloniehuisvesting (laat u niet misleiden door deze termen, de legkip zit nog steeds in een kooi op iets meer dan 1 A4tje per kip). Het bedrijf beschikt niet over een geldige milieuvergunning voor dit stalsysteem dat door de wetgever onder allerlei voorwaarden is ingevoerd ter vervanging van de traditionele kooi of legbatterij. Of het bedrijf aan deze voorwaarden voldoet, is nog de vraag. Verder stelt de WMG in de zienswijze vraagtekens bij de manier waarop de provincie ammoniak saldeert met een tweetal bedrijven in Groesbeek.

(5 april 2014)
Natuurbeschermingswetvergunning door Raad van State vernietigd
Zoals te verwachten viel, heeft de Raad van State de door de provincie in augustus 2013 verleende Natuurbeschermingswetvergunning van Van Deurzen vernietigd (uitspraak). De provincie meende dat er voldoende salderingsruimte was voor nieuwe vergunningen, maar de Raad van State oordeelde dat deze zgn. depositiebank juridisch niet door de beugel kan. Naar verluid zou Van Deurzen inmiddels bezig zijn met een nieuwe aanvraag. De WMG blijft de zaak aandachtig volgen.

(2 oktober 2013)
Raad van State haalt streep door vergunningverlening Natuurbeschermingswet van provincie Gelderland

In een voorlopige voorziening heeft de Raad van State op 2 oktober jl. een natuurbeschermingswetvergunning van een Gelders veebedrijf geschorst. Daarbij zijn grote vraagtekens geplaatst bij het beleid dat de provincie Gelderland momenteel hanteert (een toename van de ammoniakuitstoot is volgens de provincie vergunbaar, indien de stikstofdepositie van dat bedrijf op een natuurgebied onder de drempelwaarde van 0,5% van de kritische depositiewaarde blijft). De voorzieningenrechter concludeert dat het provinciebestuur zonder een goed verhaal vergunningen verleent die leiden tot een toename van stikstofdepositie op de al zwaar overbelaste natuur. En dat mag natuurlijk niet. Deze uitspraak betekent volgens de WMG dat ook de vergunning van Van Deurzen de prullenbak in kan. Ook in dit geval heeft de provincie een vergunning verleend met een beroep op de 0,5% drempelwaarde. De WMG is hiertegen in beroep gegaan.

(3 september 2013)
WMG in beroep tegen verleende Natuurbeschermingswetvergunning
Na de volgens de Raad van State terechte weigering om een vergunning vanwege de Natuurbeschermingswet te verlenen, is de provincie in februari 2013 een procedure begonnen om het kippenbedrijf alsnog een vergunning te bezorgen. Volgens de provincie moet het bedrijf weliswaar als nieuwvestiging worden beschouwd, maar is er voldoende zgn. salderingsruimte (doordat andere bedrijven zijn gestopt) om deze nieuwe ammoniakuitstoot toe te staan. Uiteraard heeft de WMG een zienswijze ingediend, omdat we het daar in het geheel niet mee eens zijn. Natuurgebieden zoals De Bruuk zijn nog steeds zwaar overbelast qua stikstofdepositie, dat wil zeggen er komt meer ieder jaar veel meer stikstof uit de lucht op terecht dan verantwoord wordt geacht. Per saldo wordt de bodem van De Bruuk dus voedselrijker, met funeste gevolgen voor de bijzondere graslandvegetaties die juist gedijen onder zeer voedselarme omstandigheden.

Helaas heeft de provincie de ingediende zienswijzen niet gehonoreerd en op 15 augustus 2013 het besluit genomen de vergunning te verlenen. Wij hebben hiertegen beroep ingesteld.

Nu de provincie het bedrijf als nieuwvestiging beschouwt, kan er geen omgevingsvergunning (de vroegere milieuvergunning) worden verleend, aangezien nieuwvestiging van intensieve veehouderij volgens de provincie niet is toegestaan. Uit emailverkeer blijkt dat de gemeente vindt dat er wel een omgevingsvergunning kan worden verleend. En zo dreigt het kippenbedrijf toch nog een vergunning te worden ingerommeld.

(10 oktober 2012)
Natuurbeschermingswetvergunning terecht geweigerd
De Raad van State heeft het beroep van Van Deurzen tegen de weigering van de provincie Gelderland om een vergunning voor de kippenstal af te geven in het kader van de Natuurbeschermingswet, ongegrond verklaard. In haar uitspraak oordeelde het rechtscollege dat de provincie terecht de vergunning heeft geweigerd, aangezien er geen passende beoordeling is uitgevoerd van de gevolgen van het bedrijf voor Natura-2000 gebied De Gelderse Poort. De provincie weigerde in december 2010 alsnog de vergunning, nadat o.a. de WMG bezwaar had gemaakt tegen de vergunningverlening. Al eerder wees de Raad van State het verzoek van Van Deurzen om een voorlopige voorziening af.

(9 mei 2011)
Raad van State wijst schorsingsverzoek Nb-wetvergunning van Van Deurzen af
De Raad van State heeft op 4 mei jl. het verzoek van Van Deurzen om een voorlopige voorziening afgewezen. In het kader van zijn beroep tegen de weigering van de provincie Gelderland om zijn bedrijf een Natuurbeschermingswetvergunning te verlenen, heeft hij de Raad van State om een voorlopige voorziening (d.w.z. schorsing van de weigering) gevraagd. Zoals verwacht is dat verzoek afgewezen, omdat toekenning ervan zou betekenen dat de Natuurbeschermingswetvergunning meteen in werking treedt en de kippenboer de stallen kan gaan vullen. Dit zonder dat de gevolgen voor de beschermde natuurgebieden zijn vastgesteld en evt. getoetst door de bestuursrechter. uitspraak

Van Deurzen in beroep tegen weigering Natuurbeschermingswetvergunning
Op 19 april vond de zitting plaats van de Raad van State over het verzoek van Van Deurzen om een voorlopige voorziening. Legbatterijhouder Van Deurzen heeft beroep ingesteld bij de Raad van State tegen de weigering van de provincie Gelderland om zijn bedrijf een Natuurbeschermingswetvergunning te verlenen. Ook heeft hij de Raad van State gevraagd in een voorlopige voorziening de weigering ongedaan te maken en in plaats daarvan hem een vergunning te verlenen. De weigering van de provincie is het gevolg van de door de WMG en anderen ingediende bezwaren tegen de aanvankelijk verleende vergunning. Uitspraak wordt verwacht op 4 mei.

Als belanghebbende partij heeft de WMG een zienswijze op deze kwestie bij de Raad van State ingediend. Wij zijn van mening dat het verzoek van Van Deurzen moet worden afgewezen en dat de provincie terecht geen vergunning heeft verleend. Wel vinden we het jammer dat de provincie blijft volharden in het standpunt dat er sprake is van bestaand gebruik (omdat de stallen in 2004 - illegaal - in bedrijf waren). Volgens ons heeft het bedrijf geen bestaande rechten, een standpunt dat ook diverse malen door de Raad van State is uitgesproken, ook in het kader van de schorsing van de aanvankelijk wel verleende Natuurbeschermingswetvergunning.

(2 februari 2011)
Toch milieuvergunning voor Van Deurzen
De Raad van State heeft op 2 februari 2011 uitspraak gedaan in het beroep dat de WMG heeft ingesteld tegen de milieuvergunning aan pluimveehouderij Van Deurzen. Het beroep is weliswaar gegrond verklaard, maar als gevolg van in de tussentijd veranderde regelgeving (toetsingskader geurhinder) blijven de rechtsgevolgen van de vergunning in stand. Omdat het bedrijf nog geen natuurbeschermingswetvergunning heeft, blijven de stallen voorlopig leeg.

Centraal in het beroep stond de toetsing op geurhinder van het bedrijf. Op 1 april 2010 had de Raad van State de milieuvergunning om die reden geschorst. Daarna heeft de gemeente een nieuw besluit genomen waarin de vergunning m.b.t. het ventilatiesysteem is aangepast. De Raad van State heeft een zgn. deskundigenbericht laten opstellen waarin de zaak nader bekeken wordt. Conclusie is dat bij drie woningen de geurnormen worden overtreden. Reden om het besluit te vernietigen. Maar omdat de overheid in juni 2010 het toetsingskader voor geurhinder heeft aangepast en het bedrijf wel aan deze normen zou voldoen, laat de Raad van State de rechtsgevolgen van de milieuvergunning in stand.

(1 december 2010)
Geen natuurbeschermingswetvergunning voor Van Deurzen
De provincie Gelderland heeft de natuurbeschermingswetvergunning aan pluimveehouderij van Deurzen alsnog geweigerd. Dat gebeurde nadat de WMG en anderen bezwaar hadden gemaakt tegen de verleende vergunning. Volgens ons is er geen sprake van een bestaande situatie, maar moet het bedrijf juridisch als nieuwvestiging worden beschouwd. Bovendien is er al sprake van een overbelaste situatie qua ammoniakdepositie op o.a. De Bruuk. Al eerder was de vergunning geschorst door de Raad van State. De bezwarencommissie van de provincie is nu tot hetzelfde oordeel gekomen, met als resultaat dat de natuurbeschermingswetvergunning alsnog is geweigerd. Zonder deze vergunning mag het bedrijf niet operationeel zijn.

(1 april 2010)
Nu ook milieuvergunning Van Deurzen geschorst door Raad van State
Onlangs hebben de WMG en Wakker Dier een tweede schorsingsverzoek bij de Raad van State ingediend, daarover is op 1 april uitspraak gedaan. Aan de orde was een technisch rapport over het vergunde ventilatiesysteem dat in opdracht van de verzoekers was opgesteld door een onafhankelijk deskundige. Conclusie van het rapport is dat er met de vergunde ventilatoren nooit een uittreesnelheid van 10 m/s kan worden bereikt. Een lagere snelheid leidt tot overschrijding van de toegestane geurnorm in de omgeving. De Raad van State betwijfelt daarom of met het vergunde systeem aan de geurnormen kan worden voldaan. Gevolg: schorsing van de milieuvergunning.

(24 maart 2010)
Natuurbeschermingswetvergunning Van Deurzen geschorst door Raad van State
Op verzoek van o.a. de Vereniging van Eigenaren Villapark De Zeven Heuvelen heeft de Raad van State op 23 maart de natuurbeschermingswetvergunning van Van Deurzen geschorst (uitspraak). Dit betekent dat er voorlopig geen kippen in de stallen mogen worden geplaatst, totdat uitspraak in de bodemprocedure is gedaan. De provincie heeft de vergunning verleend, omdat de voorgenomen bedrijfsvoering (233.000 kippen) een verbetering in ammoniakdepositie zou betekenen ten opzichte van de situatie op 1 oktober 2005 (= ijkdatum Natuurbeschermingswet) toen Van Deurzen 300.000 kippen in de stallen had zitten. De Raad van State trekt dit standpunt nu in twijfel, omdat de milieuvergunningen altijd zijn bestreden en uiteindelijk geen stand hebben gehouden. Ook staat vast dat de bedrijfsvoering leidt tot meer depositie op de betreffende natuurgebieden, terwijl er al sprake is van een overbelaste situatie.

(19 februari 2010)
Verzoek om voorlopige voorziening milieuvergunning afgewezen
Op 12 februari 2010 heeft de voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in het mede namens de WMG ingediende verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in het kader van de verleende milieuvergunning. Toekenning van dat verzoek zou leiden tot schorsing van de milieuvergunning, zodat daarvan geen gebruik kan worden gemaakt totdat uitspraak in de bodemprocedure is gedaan. Onze argumenten hadden betrekking op de mer-procedure die niet goed is gevolgd en op overschrijding van de wettelijke geluidsnormen. De Raad van State oordeelde dat deze zaken nader onderzoek vergen. De voorlopige voorzieningenprocedure leent zich daar echter niet voor. Derhalve werd het verzoek afgewezen.

Overigens behandelt de Raad van State op 19 februari 2010 opnieuw een verzoek om een voorlopige voorziening, nu in het kader van de Natuurbeschermingswetvergunning die door de provincie is verleend.

Hoe onafhankelijk is de mer-commissie?
De gemeente Groesbeek laat zich in de milieuvergunningprocedure bijstaan door de heer Pijnenburg van het RMB (Regionaal MilieuBedrijf, een samenwerkingsverband van een aantal Brabantse gemeenten). Gemeenten kunnen het RMB inhuren voor advies en het uitvoeren van mer-procedures. Daar is niks mis mee, maar wel met de advisering door de mer-commissie. Een milieueffectrapportage bijv. van een grote veehouderij wordt beoordeeld door een kleine werkgroep van de mer-commissie, bestaande uit een secretaris, voorzitter en enkele onafhankelijke deskundigen. Deze onafhankelijke deskundigen blijken nogal eens afkomstig uit de advieswereld. Zo is de heer Pijnenburg als werkgroeplid van de mer-commissie betrokken bij tal van mer-beoordelingen van veehouderijbedrijven. Wat betreft de mer van Van Deurzen, daar bestond de werkgroep uit een secretaris, voorzitter en 2 deskundigen waarvan een werkzaam is bij een onderzoekinstituut. De andere "onafhankelijke deskundige" blijkt een agrarisch adviseur te zijn die veehouderijbedrijven helpt bij het aanvragen van milieuvergunningen. De mer van Van Deurzen is opgesteld door medewerkers van LTO Advies en deze zelfde personen zijn ook weer als werkgroeplid in de rol van onafhankelijk deskundige bij mer-beoordelingen in de veehouderij betrokken.
Typisch een geval van "Wij van WC-eend adviseren WC-eend".

(1 december 2009)
WMG maakt bezwaar tegen natuurbeschermingswetvergunning
We hebben bij de provincie Gelderland bezwaar gemaakt tegen de aan Van Deurzen verleende natuurbeschermingswetvergunning. Naar onze mening is onvoldoende komen vast te staan dat er aan de bedrijfsvoering (in juridische zin nieuwvestiging van het bedrijf) geen significante negatieve gevolgen voor de Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten in de omgeving zijn verbonden.

Medio 2008 is het toetsingskader ammoniak door een uitspraak van de Raad van State onbruikbaar geworden. Provincies moeten nu zelf een afweging maken of een activiteit waarbij in de nabijheid van Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten ammoniak wordt uitgestoten vergunbaar is. Gelderland heeft hiervoor in juli 2009 een zgn. interim toetsingskader ammoniak en Natura 2000 vastgesteld. Op grond daarvan heeft de provincie Van Deurzen een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet verleend.

In de vergunning wordt ten onrechte uitgegaan van een verandering van een bestaande bedrijfsvoering. Men stelt vervolgens dat er sprake is van een afname van de ammoniakuitstoot (want minder kippen en andere emissiemethode) ten opzichte van de bestaande situatie, met als conclusie dat het bedrijf vergunbaar is. De Raad van State heeft echter al herhaaldelijk vastgesteld dat er in het kader van de milieuvergunning geen sprake is van bestaande rechten. Het bedrijf moet als een nieuwvestiging worden beschouwd. De ammoniakuitstoot van het bedrijf moet dan ook als een toename van de depositie worden beschouwd.

In de omgeving van het bedrijf liggen o.a. Natura 2000 gebied De Bruuk en het beschermd natuurmonument 'Genestica Germanica' in het Groesbeeks bos. Op beide, en overigens ook op de andere natuurgebieden die in de beoordeling worden meegenomen, is de huidige ammoniakdepositie hoger dan de kritische depositiewaarde. Er komt dus meer stikstof uit de lucht op deze gebieden terecht dan maximaal aanvaardbaar wordt geacht vanuit het behoud van het beschermde vegetatietype. Zoals bekend is overbemesting een van de grote problemen voor de Nederlandse natuur. Voorbeeld: de jaarlijkse ammoniakdepositie op de heischrale graslanden van De Bruuk bedraagt zo'n 2800 mol/ha, terwijl maximaal 830 mol/ha zou mogen zijn. Het toestaan van nieuwe uitstoot als gevolg van een nieuwvestiging van een bedrijf, zonder dat vaststaat dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de natuurgebieden, is strijdig met de Natuurbeschermingswet en met de Europese Natura 2000-wetgeving.

(9 november 2009)
Gemeente verleent milieu- en bouwvergunning aan Van Deurzen
Ondanks gemotiveerde zienswijzen van o.a. voetbalclub Achilles, uitgaanscentrum De Linde, vereniging van eigenaren Zevenheuvelen en WMG heeft de gemeente een milieuvergunning verleend aan Van Deurzen voor het houden van 232.000 legkippen. Gelijktijdig is de bouwvergunning verleend voor het aanpassen van de stallen. De WMG beraadt zich over vervolgstappen.

(3 november 2009)
Besluit natuurbeschermingsvergunning ter inzage gelegd
Tot en met 2 december 2009 ligt (oa. op het gemeentehuis) de natuurbeschermingsvergunning ter inzage die de provincie Gelderland heeft verleend aan Van Deurzen. Het gaat hier om de gevolgen van zijn bedrijfsvoering (ammoniakuitstoot) voor de natuurgebieden in de omgeving. Dit onderwerp maakt sinds enige tijd geen deel meer uit van een door de gemeente te verlenen milieuvergunning, maar wordt in een afzonderlijke vergunning geregeld waartegen bezwaar bij de provincie kan worden gemaakt.

(21 juli 2009)
Ontwerp-milieuvergunning Van Deurzen zit boordevol onduidelijkheden
Hoe zit nu eigenlijk de inrichting in elkaar waarvoor Van Deurzen een milieuvergunning (oprichtingsvergunning) heeft aangevraagd? Dat is een van de punten uit de zienswijze die de WMG heeft gegeven op de ontwerp-milieuvergunning die de gemeente wil gaan verlenen. Zo is bijvoorbeeld zeer onduidelijk wat het ventilatiesysteem precies inhoudt, met als gevolg dat de nodige vraagtekens moeten worden gezet bij de uitkomsten die Van Deurzen in de Milieueffectrapportage heeft aangeleverd ten aanzien van o.a. geurhinder, geluid en fijn stof. Van Deurzen beschrijft de nieuwe inrichting aan de hand van wijzigingen van de oude situatie. Helaas maakt dat de zaak alleen maar mistiger, omdat in de afgelopen jaren herhaaldelijk de voorschriften uit de bouw- en milieuvergunning niet zijn nageleefd.

De WMG is van mening dat er vanwege het Legkippenbesluit 2003 geen milieuvergunning meer mag worden verleend voor dit legbatterijsysteem dat wettelijk verboden is.

Van 10 juni tot en met 21 juli 2009 lag in het gemeentehuis het ontwerpbesluit m.b.t. een nieuwe milieuvergunning voor Van Deurzen ter inzage. Nadat drie keer een milieuvergunning is vernietigd, is de gemeente nu voornemens de kippenboer een nieuwe milieuvergunning te verlenen. Het aantal kippen gaat terug van 300.000 (= 5 per kooi) naar 232.000 (volgens Van Deurzen 4 per kooi). Het aantal kooien blijft ongewijzigd. Dat levert meteen een controleprobleem op, want ziet u de handhavende instantie al in 60.000 kooien kippen tellen?!

De ammoniakuitstoot op natuurgebieden wordt tegenwoordig geregeld via een natuurbeschermingswetvergunning (bevoegd gezag provincie). De gemeente zegt daarom in de milieuvergunningverlening geen rekening te kunnen houden met dit milieuaspect. Dit is vreemd, omdat Van Deurzen wel iets wil veranderen aan de mestdroging (een milieuvergunningsaspect) waardoor de ammoniakuitstoot toeneemt. Van Deurzen is verplicht gebruik te maken van de best beschikbare technieken. Luchtwassers zouden volgens hem technisch niet haalbaar zijn, terwijl hij deze in 2004 in de Mer-rapportage nog beschreef als meest milieuvriendelijke alternatief. Vorig jaar nog heeft de provincie Gelderland subsidie toegekend aan een ander kippenbedrijf in Groesbeek voor het plaatsen van een luchtwasser.

(8 april 2009)
Raad van State: gemeente heeft terecht dwangsom opgelegd
Nadat Van Deurzen eerder nul op het rekest had gekregen in zijn schorsingsverzoek, heeft de Raad van State nu in de bodemprocedure haar oordeel bevestigd: de gemeente heeft vanwege het ontbreken van een milieuvergunning terecht een dwangsom opgelegd indien het bedrijf niet per 1 september 2008 zou zijn ontruimd. Er is geen zicht op legalisatie, omdat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de ammoniakdepositie van het bedrijf niet tot significante negatieve gevolgen voor De Bruuk leidt. En voor de zoveelste keer heeft de Raad van State vastgesteld dat er geen rechten ontleend kunnen worden aan eerdere, verlopen milieuvergunningen.
uitspraak 8 april 2009

(9 februari 2009)
MER commissie brengt toetsingsadvies uit
De aangepaste MER (milieueffectrapportage) inclusief een aanvulling daarop, bevat alle informatie die naar het oordeel van de MER commissie nodig is om de milieuvergunningaanvraag van legbatterij Van Deurzen te kunnen toetsen aan alle eisen die de wet daartoe stelt. Dit staat in het toetsingsadvies dat de commissie op 26 januari 2009 heeft uitgebracht. In 4 ammoniakgevoelige beschermde natuurgebieden in de omgeving zal de vestiging van het bedrijf resulteren in een verdere verslechtering van een reeds overbelaste situatie. Dit betekent dat momenteel geen milieuvergunning kan worden verleend die in beroep stand houdt.

Volgens de gemeente is de provincie nu aan zet. Conform de uitspraken van de Raad van State zijn 'oude' rechten vervallen en moet bij de milieuvergunningverlening worden uitgegaan van nieuwvestiging van het bedrijf. Door uitspraken van de Raad van State in eerdere, andere beroepzaken kunnen momenteel in ons land geen milieuvergunningen worden verleend voor nieuwe bedrijven of bedrijfsuitbreidingen die resulteren in meer ammoniakdepositie in beschermde natuurgebieden waarin al sprake is van een overbelaste situatie en waarbij de vergunningverlener niet kan aantonen dat er geen significante negatieve effecten als gevolg van de extra ammoniakdepositie optreden.

In dit geval zijn de Natura 2000 gebieden De Bruuk en St. Jansberg van belang. Op beide komt al vele malen meer ammoniak terecht dan verantwoord zou zijn voor deze voedselarme ecosystemen. De MER commissie heeft daar nog twee gebieden aan toegevoegd, het Bronnenbos Refter en Boswachterij Groesbeek (waarmee de natuurmonumenten Heselenberg en Mulderskop worden bedoeld). Van Deurzen heeft ook voor deze gebieden moeten aangeven wat de ammoniakdepositie wordt. Ook voor deze gebieden concludeert de MER commissie dat de vestiging van het bedrijf zal leiden tot verdere verslechtering.

De aangepaste MER maakt deel uit van de nieuwe milieuvergunningaanvraag die Van Deurzen vorig jaar bij de gemeente heeft ingediend. Met 232.000 kippen en een ander ventilatiesysteem claimt hij aan de wettelijke vereisten op het gebied van ammoniak, stank, fijn stof en geluid te kunnen voldoen. Een wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt echter. Het lijkt er meer op dat er gegoocheld is met getallen om een en ander kloppend te krijgen.
Lees hier de zienswijze van de WMG.

Wat hieraan vooraf ging:

(27 augustus 2008)
Raad van State: gemeente mag dwangsom opleggen aan Van Deurzen
Op woensdag 27 augustus heeft de Raad van State het verzoek afgewezen van kippenboer Van Deurzen tot het treffen van een voorlopige voorziening inzake de dwangsom die op 1 september a.s. ingaat indien hij zijn bedrijf dan niet heeft ontruimd. Van Deurzen voert aan dat hij een ontvankelijke milieuvergunningaanvraag heeft ingediend. Daardoor zou er concreet uitzicht op legalisatie bestaan en zou het bedrijf volgens hem gedoogd moeten worden, totdat de milieuvergunning is verleend. Volgens de Raad van State heeft de gemeente Groesbeek juist gehandeld door te stellen dat er geen zicht op legalisatie is, omdat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de ammoniakdepositie van het bedrijf niet tot significante negatieve gevolgen voor De Bruuk leidt.
Meteen na de uitspraak is Van Deurzen begonnen met het ruimen van de stallen. Op 1 september jl. heeft de gemeente bevestigd dat de stallen leeg zijn.
uitspraak 27 augustus 2008

Van Deurzen dient nieuwe milieuvergunningaanvraag in
Van Deurzen heeft een nieuwe milieuvergunningaanvraag ingediend, voor 232.000 kippen en met een ander ventilatiesysteem. Voor aanpassing van het ventilatiesysteem van het bedrijf is een bouwvergunning nodig. Die kan pas verleend worden, nadat de milieuvergunning is verleend. Dit is een procedure die tijd vraagt. Overigens heeft Van Deurzen zijn stallen niet gebouwd volgens de huidige bouwvergunning. Zo is de brandveiligheid nog steeds niet in orde. De mededeling van Van Deurzen dat hij in oktober 2008 zijn nieuwe ventilatiesysteem kan hebben gerealiseerd, heeft dus niet zoveel betekenis. Er zal nog moeten blijken of het bedrijf met een ander ventilatiesysteem in combinatie met minder kippen voldoet aan de nieuwe stanknormen van de Wet geurhinder en veehouderij.

Raad van State geeft Van Deurzen tot 1 september tijd om te ontruimen
Op 28 april heeft de Raad van State in een voorlopige voorziening het besluit van de gemeente om de megakippenfarm Van Deurzen te sluiten en per 1 mei a.s. een dwangsom op te leggen, geschorst. Volgens het hoogste rechtscollege heeft de gemeente de kippenboer te weinig tijd gegeven om de kippen af te voeren (uitspraak 28 april). De Raad van State heeft daarop Van Deurzen tot 1 september de tijd gegeven om de stallen te ontruimen. Daarna mag de gemeente een dwangsom van 35.000 euro per week, tot een maximum van 600.000 euro, opleggen.

Ook de Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften heeft zich inmiddels uitgesproken over het bezwaar dat Van Deurzen bij de gemeente heeft ingediend tegen het besluit per 1 mei te gaan handhaven. De Commissie wijst het bezwaar af. In aansluiting daarop heeft het College van B & W op 5 augustus besloten het bezwaar af te wijzen en het besluit in stand te laten, met verlenging van de begunstigingstermijn tot 1 september a.s. (dus in lijn met het besluit van de Raad van State).

Half april heeft Van Deurzen een nieuwe aanvraag voor een milieuvergunning ingediend, voor het houden van 225.000 kippen waarbij een ander ventilatiesysteem wordt gebruikt waardoor de stankhinder volgens de kippenboer onder de toegestane norm van de Wet geurhinder en veehouderij zou blijven. De Raad van State vond net als de gemeente dat deze aanvraag geen zicht op legalisatie (van de huidige inrichting) biedt. Eerst moet de MER-procedure doorlopen worden. Van Deurzen claimt nu dat hij de verplichte milieueffectrapportage heeft geactualiseerd en de vergunningaanvraag compleet is.

Vermoedelijk heeft Van Deurzen de kippen al voor de uitspraak van 27 februari waarin de milieuvergunning vernietigd werd, laten ruien (een omstreden, dieronvriendelijke methode). Daardoor kan hun lijdensweg in de legbatterij nog een tijd worden gerekt.

Gemeente besluit: Kippen Megafarm Van Deurzen moeten voor 1 mei weg
Het College van B & W heeft haar voornemen gestand gedaan en op 26 maart kippenboer Van Deurzen gesommeerd om voor 1 mei a.s. de kippen en de mest af te voeren, op straffe van een dwangsom van 35.000 euro per week. Er is geen zicht op legalisatie. Van Deurzen heeft laten weten een nieuwe milieuvergunningaanvraag voor te bereiden. Het besluit van de gemeente volgt op de vernietiging door de Raad van State van de milieuvergunning (uitspraak 27 februari). Daags daarna heeft de WMG een handhavingsverzoek ingediend. Met het besluit wijst de gemeente het verzoek om handhaving van de WMG en andere belanghebbenden toe.

Opnieuw MER-procedure nodig
In de motivatie van het besluit stelt de gemeente dat er geen zicht op legalisatie is. De huidige inrichting met 300.000 kippen voldoet niet aan de stanknormen van de Wet Geurhinder en Veehouderij die sinds 1 januari 2007 geldt. Een nieuwe aanvraag zal niet alleen op die wet moeten worden getoetst, maar ook aan andere milieu-eisen zoals ten aanzien van ammoniak (depositie op o.a. Natuurreservaat De Bruuk) en luchtkwaliteit/fijn stof. Bij een nieuwe aanvraag moet ook opnieuw de MER-procedure (milieu-effectrapportage) worden doorlopen. Op 11 juni 2008 heeft de MER-commissie hierover een advies uitgebracht aan het College van B & W. Aanvankelijk had Van Deurzen aangekondigd chemische luchtwassers te willen plaatsen, nu claimt hij een andere oplossing voor de kippenstank te hebben bedacht: door de ventilatielucht uit de stallen met grote snelheid recht omhoog te blazen. Uit de MER zal moeten blijken of deze en andere maatregelen voldoende zijn om aan alle milieu-eisen (o.a. stank, natuur, fijn stof, geluid) te kunnen voldoen.

Voor wie nog eens de gang van zaken in deze kwestie wil doornemen, heeft jurist Valentijn Wosten naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 27 februari 2008 een overzicht gemaakt. Hij gaat ook in op de beperkingen van het milieurecht bij het tegengaan van dit soort ongewenste ontwikkelingen in de veehouderij.

Nieuwsarchief over Van Deurzen:

(donderdag 28 februari 2008)
Milieuvergunning voor de derde maal vernietigd: gemeente moet snel handhaven
Op donderdag 28 februari heeft de WMG een handhavingsverzoek bij de gemeente ingediend. Dit verzoek volgt op de uitspraak van de Raad van State die op woensdag 27 februari voor de derde maal een door de gemeente verleende milieuvergunning heeft vernietigd. Hoewel de gemeente inmiddels heeft aangekondigd te zullen gaan handhaven, laat ze in het midden op welke termijn dat gaat gebeuren. Mogelijk wil men dit laten afhangen van de legcyclus van de kippen. En dan vrezen we een herhaling van de gang van zaken van enkele jaren geleden. Toen heeft Van Deurzen op de legkippen geforceerde rui toegepast (d.w.z. enkele dagen geen eten en drinken, waardoor ze gaan ruien en daarna weer een aantal maanden aan de leg zijn; overigens in Nederland een verboden methode). Hij wist de legcyclus daarmee op te rekken naar 2 jaar. De WMG vindt het nu welletjes na 5 jaar illegale bedrijfsvoering en eist onmiddellijke beeindiging van de bedrijfsactiviteiten.

(27 februari 2008)
Milieuvergunning niet alleen vernietigd, maar ook geweigerd
De WMG en andere bezwaarmakers kregen van de Raad van State volledig gelijk: de gemeente had deze vergunning voor het houden van 300.000 kippen niet mogen verlenen, vanwege overschrijding van de stanknormen.
De Raad van State heeft niet alleen het besluit van de gemeente tot vergunningverlening vernietigd, maar ook de vergunning geweigerd. Dat betekent dat de aanvraag voor een milieuvergunning van tafel is. De Raad van State is als het ware op de stoel van de gemeente gaan zitten en heeft als bevoegd gezag de aangevraagde milieuvergunning geweigerd. De gemeente mag nu niet opnieuw deze aanvraag gaan beoordelen en daar nieuwe argumenten bij verzinnen. Er is dus ook geen zicht op legalisatie. Dat betekent dat er niet gedoogd mag worden. Het bedrijf moet dus dicht.

Lees hier de uitspraak van de Raad van State.

Het tv-programma Landroof heeft op 31 januari aandacht besteed aan deze kwestie. Op de website van het programma kunt u de uitzending nog bekijken.

(15 januari 2008)
Gemeente heeft geen nieuwe argumenten
Op 15 januari 2008 vond bij de Raad van State de zitting plaats van het bezwaar dat de WMG en andere partijen hebben gemaakt tegen de door de gemeente verleende milieuvergunning van Van Deurzen. Nadat twee eerdere milieuvergunningen door de Raad van State zijn vernietigd, was het de derde keer dat bezwaarmakers en gemeente elkaar troffen bij de Raad van State. Uit het verweer van de gemeente sprak weinig begrip voor de feitelijke situatie die zich rondom de kippenfarm afspeelt: stankoverlast. Het College blijft hardnekkig het mantra herhalen dat er nou eenmaal in 1998 een afspraak is gemaakt die nagekomen moet worden. De Raad van State heeft echter de vorige keer duidelijk vastgesteld dat de vroegere rechten vervallen zijn.

Taboe: het S-woord
Wie de stukken leest die in de afgelopen jaren zijn geproduceerd over deze kwestie, kan vaststellen dat de realiteit stelselmatig door het gemeentebestuur wordt genegeerd. Er is tot op heden geen enkel begrip getoond voor het feit dat omwonenden, op meer dan 500 meter afstand, STANK overlast ervaren. Niet alleen stank, ook zwermen vliegen en geluid van ventilatoren veroorzaken overlast. Klagen heeft geen zin, want "uw woning valt buiten de stankcirkel". Alsof het probleem dan niet bestaat. Terecht maken de eigenaren van het villapark, de voetbalclub en uitgaanscentrum De Linde bezwaar. Zij worden in de praktijk met deze situatie geconfronteerd.

(juli 2007) Minister VROM beantwoordt Kamervragen nav vernietigde milieuvergunningen Van Deurzen
Lees hier het antwoord van Minister Kramer van VROM op vragen uit de Tweede Kamer over de kwaliteit van milieuvergunningverlening door gemeenten. Aanleiding voor de vragensteller (Partij voor de Dieren) was vernietiging door de Raad van State van drie milieuvergunningen van ondernemer Van Deurzen. De Minister schrijft dat uit een recent onderzoek van milieuvergunningen van grote intensieve veehouderijbedrijven is gebleken dat de kwaliteit van de vergunningen onder de maat is.

Raad van State verwerpt verzoek om voorlopige voorziening
De Raad van State heeft het verzoek van de WMG en andere partijen om een voorlopige voorziening (schorsing) mbt de milieuvergunning van Van Deurzen afgewezen. Het rechtscollege oordeelde dat de motivering van de gemeente nieuwe elementen bevat. Het oordeel daarover en over de andere argumenten die tot de omstreden milieuvergunning hebben geleid zal worden geveld in de bodemprocedure die nog aanstaande is.

Samen met de Vereniging van Eigenaren van het Villapark Zevenheuvelen en enkele andere partijen heeft de WMG beroep ingesteld bij de Raad van State tegen de nieuwe milieuvergunning die de gemeente Groesbeek heeft afgegeven aan de legbatterij van Van Deurzen aan de Dennekamp. Al twee keer eerder is de milieuvergunning vernietigd door de Raad van State. De gemeente doet nu een derde poging, maar komt nauwelijks met nieuwe argumenten. Bij voetbalclub Achilles wordt de wettelijke stanknorm fors overschreven, maar de gemeente meent dat dat aanvaardbaar is omdat het sportcomplex nauwelijks zou worden gebruikt (hetgeen door Achilles wordt tegengesproken). Gezien de nieuwe Wet Geurhinder die sinds 1 januari 2007 van kracht is, waarin sportaccommodaties niet meer als stankgevoelige objecten gelden, verklaart de gemeente de stankoverlast bij Achilles als niet relevant. Echter, de Wet Geurhinder is niet van toepassing op deze milieuvergunningaanvraag. Zou dat wel zo zijn, dan treedt onmiddellijk een probleem op met wettelijke overbelasting van stank bij het Villapark. De gemeente denkt dus met twee maten te kunnen meten. Bovendien blijft men volhouden dat er rechten zijn ontstaan uit het feit dat er in het verleden een kippenbedrijf aan de Cranenburgsestraat heeft gestaan. Daarvan heeft de Raad van State al eerder vastgesteld dat die wettelijk niet bestaan. Wij verwachten dat de nieuwe motivering van de gemeente geen stand houdt. Daarnaast zijn er nog tal van andere beroepsgronden waarover de Raad van State nog geen oordeel heeft uitgesproken.

Uitspraken van de Raad van State kunt u vinden op de website www.raadvanstate.nl, zoeken in de rubriek Uitspraken met trefwoord 'groesbeek'

(juni 2007)
Van Deurzen haalt bakzeil inzake negeren brandveiligheidsvoorschriften Op 6 juni 2007 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep dat kippenboer Van Deurzen had ingesteld tegen de door de gemeente in juni 2004 (!) opgelegde dwangsom van 100.000 euro vanwege het niet nakomen van de brandveiligheidsvoorschriften in zijn bedrijfsgebouwen. 's Lands hoogste rechtscollege oordeelde het beroep ongegrond. Zij is van oordeel dat er geen bijzondere omstandigheden zijn waarom de dwangsom niet zou mogen worden opgelegd. Van Deurzen heeft verzuimd de vereiste sprinklerinstallatie of compartimentering aan te brengen. Zijn argument dat het om een grote investering gaat, terwijl onduidelijk is of zijn bedrijf kan blijven bestaan vanwege de omstreden milieuvergunning, maakte geen enkele indruk op de Raad. "Nu appellant (= Van Deurzen) reeds heeft gebouwd en het gebouw in gebruik heeft genomen voordat de voor ingebruikname daarvan vereiste milieuvergunning in rechte onaantastbaar was, dient dit voor zijn rekening en risico te komen." aldus de uitspraak van de rechters.
Commissie voor de Behandeling van Bezwaarschriften
Op 2 juli 2007 houdt de Commissie voor de Behandeling van Bezwaarschriften een hoorzitting over het door het College van B & W afgewezen bezwaar dat de WMG op 8 maart jl. had ingesteld tegen het besluit om niet te handhaven. [Naschrift: uiteindelijk heeft de bezwarencommissie geen uitspraak gedaan.]

(9 maart 2007)
De WMG en andere belanghebbende partijen hebben op 8 maart een formeel bezwaar ingediend bij de gemeente tegen het besluit om niet te handhaven. De illegale bedrijfsvoering gaat door, zonder dat daaraan een gedoogbesluit ten grondslag ligt. Volgens de bezwaarmakers is er geen uitzicht op legalisatie. De uitspraak van de Raad van State van 22 november 2006 was glashelder: er kan geen milieuvergunning worden verleend voor een bedrijf van deze omvang op deze plek. De nieuwe Wet Geurhinder, waar de gemeente aan refereert in haar motivering van het veronderstelde uitzicht op legalisatie, is niet van toepassing op deze milieuvergunningaanvraag omdat de aanvraag voor 1 januari 2007 is gedaan. Bovendien is de nieuwe wet op een aantal punten strenger. Tenslotte is nog van belang dat de Raad van State de vergunning heeft vernietigd op het enkele punt van de afstand tot de tribune van Achilles en de andere bezwaren nog niet eens in haar oordeel heeft betrokken. Wij verwachten dat een nieuwe vergunning voor 300.000 kippen net zo kansloos zal zijn als de twee eerdere die nu vernietigd zijn.

(16 februari 2007)
Op donderdag 15 februari stond de kwestie Van Deurzen op de agenda van de Politieke Markt in het gemeentehuis van Groesbeek. Het College van B & W had een zgn. informatieve notitie naar de raad gezonden. Insprekers waren de WMG, de Vereniging van Eigenaren van het Villapark Zevenheuvelen en juridisch adviseur Wosten die in de afgelopen namens bezwaarmakers procedures tegen de gemeente voerde. Zij verzochten de raad om in te grijpen nu de kans dreigt dat de gemeente voor de derde keer de fout ingaat met de vergunningverlening aan Van Deurzen. Dat verzoek werd niet overgenomen. Het wachten is nu blijkbaar op een nieuw (ontwerp)besluit voor de milieuvergunning dat volgens het College van B & W voor half maart zal worden gepubliceerd.
Lees hier de notitie die Thijssen aan de gemeenteraad heeft gestuurd.
Lees hier de reactie van de WMG.

(27 januari 2007)
Raad van State maant gemeente te reageren op handhavingsverzoek
De gemeente moet voor 31 januari a.s. reageren op het verzoek van WMG, omwonenden en andere belanghebbende partijen om handhavend op te treden tegen de illegale bedrijfsvoering van pluimveebedrijf Van Deurzen aan de Dennenkamp. Dat heeft de Raad van State op 17 januari jl. bepaald in een rechtzaak die door Wakker Dier is aangespannen. Het verzoek om handhaving is op 22 november 2006 ingediend. Op die dag vernietigde de Raad van State de verleende milieuvergunning voor het houden van 300.000 kippen. Volgens de wet moet de gemeente binnen 4 weken reageren op zo'n handhavingsverzoek. Dat is niet gebeurd, waarna Wakker Dier naar de Raad van State ging. Ook de Commissie behandeling Bezwaar- en beroepschriften verklaarde het bezwaarschrift van de dierenorganisatie gegrond.

(22 november 2006)
Milieuvergunning Van Deurzen vernietigd door Raad van State
Op 22 november 2006 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep dat de WMG, omwonenden en andere belanghebbende partijen hebben ingesteld tegen de verleende milieuvergunning voor het legkippenbedrijf van Van Deurzen. De Raad van State heeft onomwonden de milieuvergunning vernietigd. De vergunning voldoet niet aan de eisen uit de Stankrichtlijn. Daardoor vindt op de tribune van Achilles (op 159 meter afstand van de stallen) een overschrijding van de stanknormen plaats. Deze afstand zou volgens de wet minstens 319 meter moeten bedragen. Het argument van de gemeente dat er rekening moet worden gehouden met de vervallen vergunning uit 1977 als bestaand hebbend recht, heeft geen weerklank gevonden bij het hoogste rechtscollege.
Klik hier voor de uitspraak van de Raad van State.

Met deze uitspraak van de Raad van State lijkt een einde te komen aan onze 10 jaar durende strijd tegen deze voor dier, mens en milieu ongewenste legbatterij. Hieronder een overzicht van wat we in de afgelopen jaren tegen dit bedrijf hebben ondernomen:

Raad van State verwerpt onbeperkt gedogen
In de bodemprocedure die de WMG tegen de gemeente heeft ingespannen tegen het intrekken van de dwangsom en het voor onbepaalde tijd gedogen van het illegale bedrijf ("totdat er een milieuvergunning is verleend" aldus de gemeente) heeft de Raad van State op 1 februari 2006 uitspraak gedaan. Het gedoogbesluit is niet vernietigd, omdat het rechtscollege van mening is dat er concreet uitzicht op legalisatie bestaat. Dit oordeel is niet gestoeld op een inhoudelijke beoordeling van de vergunningaanvraag, maar louter op procedurele gronden. Er ligt namelijk een aanvraag die aan de wettelijke eisen voldoet, zodat de gemeente een besluit tot het verlenen van het milieuvergunning kan nemen. Bovendien heeft de gemeente aangekondigd positief te zullen beslissen en op korte termijn. De Raad van State vindt dit goede gronden om de dwangsom in te trekken en tijdelijk te gedogen. Wel is de onbepaalde termijn van het gedoogbesluit vernietigd. De Raad van State heeft nu zelf een termijn vastgesteld: het gedoogbesluit vervalt op het moment dat de milieuvergunning in werking treedt, maar uiterlijk op 1 juli 2006.

"Bestaand hebbende rechten"??
De gemeente heeft tot en met 16 december 2005 het tweede ontwerpbesluit voor een milieuvergunning ter inzage gelegd. Dit ontwerpbesluit komt in de plaats van een in maart van dit jaar gepubliceerd ontwerpbesluit waarvan vrij snel duidelijk werd dat het onvoldoende informatie bevatte.
Een belangrijk punt in de overwegingen van de gemeente is de vraag of er rechten zijn om op deze plaats een bedrijf van deze omvang te vestigen. Volgens de Wet Milieubeheer vervalt een milieuvergunning wanneer de inrichting niet binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning is voltooid en in werking gebracht. De gemeente erkent dat er op grond hiervan geen bestaande milieuvergunning is waaraan rechten zouden kunnen worden ontleend. Dat betekent normaliter dat er bij de beoordeling van de vergunningaanvraag uit moet worden gegaan van nieuwvestiging van een bedrijf. In dit geval zou dat leiden tot afwijzing van de aanvraag (vanwege overschrijding van o.a. stanknormen). De gemeente heeft speciaal voor Van Deurzen echter de term "bestaand hebbende rechten" bedacht om hem alsnog tegemoet te komen. De WMG vindt dat de gemeente gewoon de wettelijke regels moet toepassen, zoals die ook voor ieder ander bedrijf gelden. Uiteraard heeft de WMG bezwaar gemaakt tegen het ontwerpbesluit.

Kort geding tegen kippenboer afgewezen
Helaas heeft de Rechtbank Arnhem het kort geding afgewezen dat de WMG samen met andere gedupeerden (o.a. omwonenden, Vereniging van Eigenaren Villapark De Zeven Heuvelen en Tigchelhoff Vastgoed) op 28 september had aangespannen tegen Van Deurzen. Partijen eisten beëindiging van de illegale bedrijfsactiviteiten. Eisers ondervinden ernstige hinder van het bedrijf dat niet over een geldende milieuvergunning beschikt. Deze hinder bestaat uit stank, geluid, (fijn) stofemissies en schade aan natuurwaarden. Al bijna 3 jaar worden de eisers geschaad in hun woongenot, bedrijfsmogelijkheden en statutaire belang (WMG). De rechter volgde de uitspraak van de Raad van State die op 31 augustus het verzoek om een voorlopige voorziening had afgewezen met het argument dat er door de gemeente wordt gewerkt aan legalisering van de illegale situatie. Overigens moet de bodemprocedure bij de Raad van State nog gevolgd worden, hetgeen tot een andersluidende uitspraak kan leiden. [Ook in 2001 werd het bezwaar van de WMG tegen de verleende milieuvergunning aanvankelijk middels het verzoek om een voorlopige vergunning afgewezen, maar werd de WMG in de bodemprocedure alsnog in het gelijk gesteld hetgeen leidde tot vernietiging van de milieuvergunning.]

Brandveiligheid nog steeds niet in orde
Vorig jaar heeft de gemeente het kippenbedrijf een dwangsom opgelegd, indien het niet na 23 juli 2004 zou voldoen aan de brandveiligheidseisen. Van meet af aan voldoet het bedrijf niet aan deze (gebruikelijke) eisen en dat is tot op heden het geval. De gemeente heeft dan ook afgelopen voorjaar meegedeeld de dwangsom van 100.000 euro te willen innen. Van Deurzen heeft daartegen bezwaar gemaakt bij de Commissie voor de behandeling van Bezwaarschriften. Zoals te verwachten is het bezwaar ongegrond verklaard. De kippenboer is nu naar de rechter gestapt. De zaak dient binnen enkele maanden.

Van Deurzen veroordeeld voor overtreding pluimveerechten
Op 30 juni 2005 moest Van Deurzen zich verantwoorden voor de strafrechter in Arnhem. Het Openbaar Ministerie beschuldigde hem van valsheid in geschrifte en het houden van veel meer kippen dan toegestaan. Onder het motto 'milieuambtenaren hoeven niet alles te weten' heeft de kippenboer een dubbele boekhouding bijgehouden. De Algemene Inspectie Dienst (AID) telde in maart vorig jaar meer dan 300.000 kippen, terwijl Van Deurzen slechts voor 97.000 kippen pluimveerechten zou hebben. In het kader van het Nederlandse mestbeleid mogen veehouders alleen dieren houden als ze daarvoor productierechten hebben. De rechtbank heeft de kippenboer een taakstraf en een boete opgelegd. Vanwege een juridische fout in de dagvaarding (de persoon Van Deurzen was gedaagd en niet een van zijn BV's als werkgever van de medewerker die met de boekhouding heeft geknoeid) is hij gedeeltelijk ontslagen van rechtsvervolging. Van Deurzen is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak. Voor ons is deze strafzaak het zoveelste bewijs dat Van Deurzen zich aan geen enkele wetgeving in Nederland gebonden acht. Sterker nog, hij deinst zelfs niet terug voor fraude en leugens.

Gemeente Groesbeek betwist kippentelling van AID
Volgens de Stichting Wakker Dier hebben de Algemene Inspectiedienst en de gemeente Groesbeek onenigheid over het aantal kippen dat Van Deurzen momenteel houdt in zijn stallen. De gemeente houdt het op 'slechts' 284.000 kippen, terwijl de AID (= de officiële controle- en opsporingsdienst van het ministerie van landbouw) meer dan 300.000 kippen heeft geteld. Van Deurzen heeft een milieuvergunning voor 300.000 dieren aangevraagd. Wakker Dier heeft op 24 juni 2005 de VROM-inspectie (de toezichthouder op milieuwetgeving) verzocht de gemeente Groesbeek onder curatele te stellen. De inspectie is bevoegd tot een zogeheten plaatsing onder verscherpt toezicht bij langdurig wanbeleid van een gemeente.

Rechtbank verwerpt beroep Van Deurzen tegen geweigerde bouwvergunning
Op 7 juni 2005 heeft de Rechtbank Arnhem uitspraak gedaan in het beroep van Van Deurzen tegen de weigering van de gemeente om een herziene bouwvergunning af te geven. Het beroep is afgewezen en de gemeente is in het gelijk gesteld. Aanvankelijk was deze bouwvergunning medio 2003 van rechtswege verleend, maar later na bezwaren van de WMG en Vereniging Milieuoffensief alsnog geweigerd. Van Deurzen is daartegen in beroep gegaan, omdat naar zijn mening de bewaren niet-ontvankelijk zouden moeten worden verklaard. Ook maakte hij bezwaar tegen de gevolgde werkwijze van de gemeente. De rechter heeft de gemeente nu volledig in het gelijk gesteld. Een bouwvergunning moet wettelijk geweigerd worden, indien niet voldaan wordt aan de brandveiligheidsvoorzieningen. De opmerking van Van Deurzen dat deze voorzieningen nu vrijwel in orde zijn maakte op de rechter weinig indruk. Terecht, want het is inmiddels wel een vaststaand feit dat hij zaken anders voorstelt dan ze zijn. Er moet gewoon een nieuwe bouwvergunning worden aangevraagd. Wanneer gaat dit gebeuren?!

Na een korte adempauze opnieuw in de stank!
Helaas heeft de stankvrije periode maar een kleine maand geduurd. De kippenlucht is inmiddels weer in de wijde omgeving te ruiken. Wethouder Thijssen heeft eerder verklaard dat het volgens hem wel meevalt met de stankoverlast, omdat de gemeente tot op heden weinig klachten over stank heeft ontvangen. Blijkbaar is het dus nodig dat burgers hun beklag doen, voordat de gemeente zelf het probleem inziet. De WMG roept iedereen op om stankoverlast van de kippenstallen te melden bij de gemeente (bij milieuambtenaar dhr. Dijkema).

Van Deurzen vult opnieuw zijn stallen, zonder vergunning
Sinds begin april 2005 heeft bio-industrieel Van Deurzen opnieuw zijn stallen aan de Dennenkamp in Groesbeek gevuld met 300.000 nieuwe kippen. Van Deurzen heeft geen milieuvergunning, maar de gemeente weigert op te treden. Daarmee is de grootste legbatterij van Nederland opnieuw illegaal in bedrijf. De kippenfarm is operationeel sinds november 2001, gelijktijdig met de vernietiging door de Raad van State van een eerder verleende milieuvergunning. Vervolgens heeft de gemeente het bedrijf gedoogd. Volgens de gedoogbeschikking had het bedrijf tot februari 2004 mogen draaien zonder geldige milieuvergunning, in de praktijk is de legbatterij tot op heden operationeel. Een dwangsombesluit om de kippenboer te dwingen zijn illegale activiteiten te beëindigen is in december 2004 weer door de gemeente ingetrokken. Half maart schorste de Raad van State het nieuwe besluit van de gemeente om te blijven gedogen, zolang het bedrijf geen milieuvergunning heeft. De WMG heeft daarna aangifte gedaan tegen Van Deurzen ivm overtreding van de Wet Milieubeheer. Ook het Openbaar Ministerie is benaderd over deze kwestie.Bij de gemeente is opnieuw een verzoek om handhaving ingediend.

Tweede ontwerp-besluit voor milieuvergunning aangekondigd
Tot en met 8 april kon bezwaar worden gemaakt tegen de voorgenomen milieuvergunningverlening. Een groot aantal omwonenden en andere belanghebbenden hebben samen met de WMG bezwaar ingediend, schriftelijk en tijdens de hoorzitting die op 7 april is gehouden. Naar aanleiding van recente uitspraken van de Raad van State moet de aanvrager nog aanvullend onderzoek doen, o.a. naar de verspreiding van fijn stof en de gevolgen van ammoniak-uitstoot voor nabijgelegen natuurterreinen. Daarom zal er volgens de gemeente een tweede ontwerpbesluit worden gepubliceerd. Wij zijn benieuwd hoe lang dat op zich laat wachten. Van Deurzen heeft zijn stallen inmiddels illegaal gevuld en heeft niets te vrezen van de gemeente in de rol van handhaver.

Fijn stof
Nederland zit ver boven de Europese normen voor luchtkwaliteit. Met name fijn stof (deeltjes kleiner dan 10 micrometer) is een groot probleem waaraan duidelijke gezondheidsrisico's zitten. De overheid zal naar aanleiding van uitspraken van de Raad van State concrete maatregelen moeten gaan nemen om de emissie van fijn stof te verminderen. Wie dacht dat alleen het verkeer de boosdoener is heeft het mis. De pluimvee- en varkenshouderij draagt in Nederland bijna 20% bij aan de totale uitstoot van fijn stof. Of een stalsysteem een gereduceerde ammoniakuitstoot heeft (zgn. groenlabel), zoals de stallen van Van Deurzen, doet er niet toe. Er wordt volop geventileerd en daardoor wordt stof uitgestoten. Met technische oplossingen zoals luchtwassers is er op zich al veel aan dit probleem te doen. Bijkomend voordeel van luchtwassers is dat ook de stankhinder afneemt. Van Deurzen heeft in zijn MER gesteld een investering in luchtwassers te duur te vinden.

Gemeente weigert op te treden
Bij verschillende gelegenheden heeft wethouder Thijssen verklaard dat de gemeente geen mogelijkheden heeft om de bedrijfsvoering stil te leggen en te voorkomen dat Van Deurzen zijn stallen weer vult met kippen. Nieuwe kippen in het bedrijf betekent weer jaren getraineer van Van Deurzen, overlast voor de omwonenden, schending van het dierenwelzijn en aantasting van het milieu. Terwijl er geen wettelijke basis voor een bedrijf van deze omvang is. De wethouder blijft echter volhouden dat er sprake is van een legaliseerbare situatie en dat er niets is veranderd ten opzichte van de situatie in 1995 toen de raad goedkeuring verleende aan de overeenkomst met de kippenboer, De Linde en Achilles. Hij vergeet helaas een paar dingen te melden, onder andere dat het kippenbedrijf volgens de Wet Milieubeheer geen rechten meer heeft. Het bedrijf moet dus gewoon als een nieuwe vestiging worden beschouwd. En alleen al vanwege overschrijding van de cumulatieve stanknormen kan er dan geen milieuvergunning voor een bedrijf van deze omvang worden afgegeven. De Raad van State heeft dit bevestigd in haar uitspraak van 11 maart jl. waarin het nieuwe gedoogbesluit (gedogen totdat de milieuvergunning er is) van de gemeente werd geschorst. Volgens de RvS kan niet "worden vastgesteld dat sprake is van concreet zicht op legalisatie". Uitspraken van de Raad van State kunt u vinden op de website www.raadvanstate.nl, zoeken in de rubriek Uitspraken met trefwoord 'groesbeek'

Bedrijf is niet legaliseerbaar
Nogmaals, volgens de WMG is er geen wettelijke basis om het bedrijf de gevraagde milieuvergunning te verlenen. Er wordt simpelweg niet voldaan aan de milieunormen (o.a. overschrijding van de normen voor cumulatieve stankhinder). De rechten die het bedrijf destijds had (in een milieuvergunning uit 1977) zijn vervallen. De gemeente is echter van mening dat "in zekere mate rekening dient te worden gehouden met" de oude situatie. Of die redenering stand houdt zal nog moeten blijken. Er wordt in ieder geval met twee maten gemeten, want in een poging de stankcijfers kloppend te krijgen worden van een buurman nog niet gebruikte varkensrechten afgepakt.

De WMG is tegen de activiteiten van dit bedrijf vanwege:

Bouwvergunning ook niet in orde
Ook de bouwvergunning van het bedrijf is nog niet in orde. Van Deurzen heeft zich niet gehouden aan de voorschriften van de bouwvergunning uit 2001. Hij heeft o.a. een afwijkend ventilatiesysteem geinstalleerd (N.B. omwonenden klagen al jaren over de geluidsoverlast), een illegaal slaapvertrek in het gebouw gemaakt (hij zal vast geen Groesbekers in dienst hebben!) en de brandveiligheidsvoorschriften genegeerd. Zolang de bouwvergunning niet rond is, mag het bedrijf volgens de wet niet operationeel worden, ook al heeft het een milieuvergunning. Maar blijkbaar kan in Groesbeek gedoogd worden.
Vraagt Van Deurzen sowieso wel eens een vergunning voor iets aan? Bomen kappen, een onverhard pad asfalteren, een vijver aanleggen, voor al die zaken heb je in Groesbeek een vergunning nodig. Alleen Van Deurzen niet, zo blijkt. Die vijver, voor de opvang van regenwater van de daken van het enorme stallencomplex (jaarlijks zo'n 8000 m3 water) is trouwens aangelegd op de oude stallen. Daar bevinden zich op en in de bodem nog grote hoeveelheden kippenmest, die nu langzaam verder de grond in sijpelen. En dit in een gebied waar wellicht in de toekomst drinkwater zal worden gewonnen. 

Voorgeschiedenis
Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de geschiedenis rond de vergunningverlening voor dit bedrijf.

27 oktober 1977
Milieuvergunning verleend aan het pluimveebedrijf aan de Cranenburgsestraat 31A voor houden van 75.000 kippen in deep-pitstallen

16 januari 1995
Overeenkomst tussen gemeente, pluimveebedrijf, De Linde en Achilles (waarbij o.a het kippenbedrijf naar achteren wordt verplaatst). Bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.

21 februari 1996
Gemeente verleent milieuvergunning aan het pluimveebedrijf aan de Cranenburgse straat 31A voor het houden van 300.000 kippen in groenlabelstal

30 september 1996
Aankoop bedrijf door H. van Deurzen

19 november 1998
Milieuvergunning uit 1996 is onherroepelijk geworden (en vanaf deze datum 3 jaar geldig. Is inmiddels vervallen.)

7 mei 2001
Van Deurzen vraagt nieuwe milieuvergunning aan, omdat hij niet voor 19 november 2001 operationeel kan zijn (waardoor milieuvergunning uit 1996 van rechtswege zou komen te vervallen)

26 juni 2001
Gedeputeerde Staten van Gelderland keuren bestemmingsplanwijziging goed, indien er nieuwe ontsluitingsweg naar bedrijf is

22 september 2001
WMG dient bezwaar in tegen voorgenomen milieuvergunning

6 november 2001
Gemeente verleent milieuvergunning en een bouwvergunning

november 2001
Graafwerkzaamheden bij bedrijf (nieuwe lokatie) na aankoop “stumpelder paedje”

7 januari 2002
WMG gaat naar Raad van State vanwege ontbreken MER (milieueffectrapportage) in milieuvergunning. Bouw wordt stilgelegd.

19 februari 2002
Uitspraak Raad van State in voorlopige voorziening: geen MER nodig in milieuvergunning. Van Deurzen hervat bouw.

20 november 2002
Uitspraak Raad van State in bodemprocedure: vernietiging milieuvergunning vanwege ontbreken MER. Tegelijkertijd is Van Deurzen begonnen met aanvoer en plaatsing van legkippen.

22 november 2002
Gemeente deelt Van Deurzen mee dat hij niet gebouwd heeft volgens de bouwvergunning (o.a. afwijkend ventilatiesysteem, onvoldoende brandveiligheid, slaapvertrek aanwezig). Oude stallen aan Cranenburgsestraat moeten voor 19 mei 2003 worden gesloopt.

15 maart 2003
WMG verzoekt de gemeente handhavend op te treden in illegale bedrijfsvoering (want milieuvergunning ontbreekt)

4 april 2003
Van Deurzen vraagt nieuwe bouwvergunning aan ter legalisatie van de afwijkingen tov de oude bouwvergunning uit 2001

11 april 2003
Gemeente besluit bedrijf te gedogen gedurende 1 legcyclus (14 maanden) tot februari 2004

27 juni 2003
Gemeente verzuimt binnen de wettelijke termijn te reageren op bouwvergunningaanvraag waarna deze van rechtswege wordt verleend

9 december 2003
WMG maakt bezwaar tegen van rechtswege verleende bouwvergunning

21 april 2004
Uitspraak Raad van State na beroep waarin gedoogbesluit wordt goedgekeurd

juni 2004
Van Deurzen komt op de proppen met een Mer (milieueffectrapportage)

3 juni 2004
Gemeente neemt beslissing op bezwaar tegen van rechtswege verleende bouwvergunning en weigert de bouwvergunning. Van Deurzen gaat hiertegen in beroep bij de rechter.

12 augustus 2004
Gemeente besluit het bedrijf een dwangsom op te leggen voor het nog langer in stand houden van de activiteiten. Van Deurzen gaat hiertegen in beroep.

20 oktober 2004
Raad van State wijst bezwaar van Van Deurzen tegen dwangsombesluit af, maar bepaalt dat dwangsom pas mag ingaan na 15 december 2004

25 oktober 2004
MER Commissie beoordeelt dat MER rapport de essentiële informatie bevat en constateert knelpunten

8 november 2004
Tijdens zitting van de Commissie Bezwaar en Beroep komt Van Deurzen met nieuwe cijfers over cumulatieve stankhinder

14 december 2004
Gemeente trekt dwangsombesluit in en neemt nieuw gedoogbesluit

27 januari 2005
WMG dient bezwaar in tegen nieuw gedoogbesluit en tegen intrekking dwangsombesluit en stelt beroep in bij de Raad van State

8 maart 2005
Gemeente neemt ontwerpbesluit voor milieuvergunning

10 maart 2005
Van Deurzen begint met het afvoeren van kippen uit de stallen

11 maart 2005
Uitspraak Raad van State: gemeente mag dwangsom intrekken. Gedoogbesluit geschorst vanwege ontbreken concreet zicht op legalisatie

16 maart 2005
WMG doet aangifte van overtreding van de Wet Milieubeheer

begin april 2005
Van Deurzen vult stallen met nieuwe kippen, zonder milieuvergunning.
Gemeente kondigt aan dat er een tweede ontwerpbesluit voor de milieuvergunning gaat komen

7 juni 2005
Rechtbank Arnhem verklaart beroep van Van Deurzen tegen geweigerde bouwvergunning ongegrond

24 juni 2005
Stichting Wakker Dier verzoekt Ministerie van VROM om gemeente Groesbeek onder curatele te stellen vanwege langdurig wanbeleid tav Van Deurzen

28 juni 2005
Gemeente wijst bezwaar af van Van Deurzen tegen opgelegde dwangsom van € 100.000 vanwege niet nakomen van brandveiligheidseisen (de termijn is reeds verstreken, de maximale dwangsom kan worden geïnd). Van Deurzen stapt naar de rechter. Behandeling volgt.

14 juli 2005
Rechtbank Arnhem veroordeelt Van Deurzen tot taakstraf en boete wegens valsheid in geschrifte

31 augustus 2005
Raad van State wijst verzoek van WMG om voorlopige voorziening mbt niet handhaven van gemeente af. Bodemprocedure volgt nog.

28 september 2005
WMG en andere partijen eisen in kort geding beëindiging van de illegale bedrijfsvoering. Verzoek afgewezen.

18 november 2005
Gemeente Groesbeek legt tweede ontwerpbesluit voor milieuvergunning ter inzage

1 februari 2006
Raad van State vernietigt gedoogbesluit van gemeente, voor zover het de (onbepaalde) termijn. Gedoogtermijn wordt beperkt tot uiterlijk 1 juli 2006.

1 maart 2006
Gemeente verleent milieuvergunning

20 april 2006
WMG tekent beroep aan bij Raad van State tegen verleende milieuvergunning

22 november 2006
Raad van State vernietigt milieuvergunning
WMG verzoekt gemeente handhavend op te treden tegen illegale bedrijfsvoering

17 januari 2007
Raad van State maant gemeente uiterlijk 31 januari 2007 te reageren op handhavingsverzoek

8 maart 2007
Nadat gemeente heeft laten weten niet te zullen handhaven en uiterlijk half maart een nieuw (ontwerp-)besluit voor vergunningverlening te zullen publiceren, dienen WMG en andere partijen formeel bezwaar in tegen het besluit om niet te handhaven. De gemeente wijst dit bezwaar af waarna partijen een uitspraak vragen aan de Commissie voor de Behandeling van Bezwaarschriften. Behandeling op 2 juli a.s.

6 juni 2007
Raad van State verwerpt beroep van Van Deurzen tegen de door de gemeente ingestelde dwangsom vanwege het niet nakomen van de brandveiligheidsvoorschriften.

2 juli 2007
Zitting van de Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften over het door B & W afgewezen bezwaar van de WMG tegen het besluit om niet te handhaven. Een uitspraak laat nog op zich wachten.

4 juli 2007
Raad van State verwerpt verzoek van WMG en anderen om een voorlopige voorziening (schorsing van de milieuvergunning)

15 januari 2008
Zitting van Raad van State over het beroep dat WMG en anderen hebben ingediend tegen de verleende milieuvergunning

27 februari 2008
Raad van State vernietigt besluit tot milieuvergunningverlening en weigert de aangevraagde vergunning

28 februari 2008
WMG dient verzoek om handhaving in bij de gemeente

26 maart 2008
Gemeente besluit tot handhaving, Van Deurzen moet voor 1 mei 2008 de zaak leegruimen. Van Deurzen gaat hiertegen in beroep.

half april 2008
Van Deurzen dient nieuwe aanvraag voor milieuvergunning in voor 225.000 kippen en ander ventilatiesysteem

28 april 2008
Raad van State geeft Van Deurzen tot 1 september de tijd om stallen leeg te ruimen.

4 juli 2008
Van Deurzen dient bij Raad van State verzoek tot treffen van voorlopige voorziening m.b.t. dwangsom na 1 september in.

5 augustus 2008
Gemeente besluit bezwaar van Van Deurzen tegen handhavingsbesluit af te wijzen, met verlenging van de begunstigingstermijn tot 1 september.

13 augustus 2008
Nieuwe MER gedurende 6 weken ter inzage op gemeentehuis

14 augustus 2008
Zitting bij Raad van State over verzoek Van Deurzen mbt dwangsom

27 augustus 2008
Raad van State verwerp verzoek Van Deurzen, gemeente mag handhaven per 1 september 2008. Van Deurzen begint met ruimen.

1 september 2008
Gemeente bevestigt dat de stallen leeg zijn

26 januari 2009
Mer-commissie brengt advies uit over aangepaste milieueffectrapportage

8 april 2009
Uitspraak Raad van State bodemprocedure: gemeente heeft terecht gehandhaafd en dwangsom aan Van Deurzen opgelegd.

10 juni 2009
Nieuwe ontwerp-milieuvergunning ter inzage gelegd.

2 november 2009
Provincie verleent natuurbeschermingswetvergunning.

9 november 2009
Milieu- en bouwvergunning door gemeente verleend, voor 232.000 kippen en een ander ventilatiesysteem. WMG in beroep resp. maakt bezwaar.

1 december 2009
WMG maakt bezwaar tegen natuurbeschermingswetvergunning.

12 februari 2010
Raad van State wijst verzoek om schorsing milieuvergunning af.

23 maart 2010
Raad van State schorst natuurbeschermingswetvergunning.

1 april 2010
Raad van State wijst hernieuwd verzoek om schorsing milieuvergunning toe en schorst vergunning.

11 mei 2010
Gemeente herziet besluit milieuvergunning vanwege technische wijzigingen.

1 december 2010
Provincie weigert natuurbeschermingswetvergunning.

2 februari 2011
Raad van State vernietigt gemeentebesluit tot milieuvergunning en laat rechtsgevolgen milieuvergunning in stand.

4 mei 2011
Raad van State wijst schorsingsverzoek weigering natuurbeschermingswetvergunning af.

10 oktober 2012
Raad van State oordeelt dat Natuurbeschermingswetvergunning terecht is geweigerd door de provincie.

27 februari 2013
Provincie publiceert ontwerp-beschikking om toch Natuurbeschermingswetvergunning te verlenen. WMG dient zienswijze hiertegen in.

15 augustus 2013
Provincie wijst zienswijze af en besluit tot vergunningverlening Natuurbeschermingswet. WMG in beroep bij Raad van State.

28 maart 2014
Raad van State vernietigt Natuurbeschermingswetvergunning.

9 december 2015
Provincie verleent opnieuw een Nb-vergunning, met gebruikmaking van de nieuwe regels voor externe saldering van ammoniakuitstoot. Milieuorganisaties stellen beroep in bij Raad van State.

16 december 2015
Gemeente legt nieuwe omgevingsvergunning ter inzage, voor het houden van 291.000 kippen in de zgn. verrijkte kooi. WMG dient zienswijze in.

7 april 2016
Bedrijf op een veiling verkocht aan Dutch Dairy Genetics BV uit Vorden.

30 november 2016
Raad van State verklaart beroep tegen verleende Nb-vergunning ongegrond.