Overige onderwerpen

Onderwerpen waarvoor (nog) geen afzonderlijke pagina op deze website is aangemaakt vind je hier.

Herinrichting Ooijse graaf

(13 december 2023)
Naar aanleiding van onze kritische zienswijze op name de hydrologie in het ontwerp bestemmingsplan heeft overleg plaatsgevonden met ARK/K3. Daarin is aangegeven dat er onlangs 5 ha extra grond voor natuur naast het projectgebied is aangekocht. Toegezegd is dat hierin naast rietmoeras ruimte komt voor ondiepe, altijd water bevattende kleiputplassen waarin de vegetatie van Krabbenscheer-Fonteinkruid tot ontwikkeling kan komen. Met deze afspraak is de grootste angel uit onze bedenking gehaald. Lees hier de brief die de WMG naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

(15 november 2023)
Nog steeds veel vragen niet beantwoord
In de carrouselvergadering van 5 oktober 2023 stond de voorbereiding van vaststelling door de raad van het bestemmingsplan Herinrichting Ooijse graaf op de agenda. Het was de eerste keer dat de raadsfracties formeel werden ingelicht over het plan; enkele insprekers waaronder de WMG gaven hun standpunt en brachten nieuwe gezichtspunten. Daarop volgden vragen vanuit de fracties aan de wethouder die daarop het antwoord schuldig moest blijven. Toegezegd werd een memo waarin een en ander verhelderd zou worden. Die memo kwam er inderdaad op korte termijn, maar geeft nog steeds geen antwoord op de fundamentele vragen die hier aan de orde zijn. Terecht heeft de raad besloten het onderwerp van de agenda van de raadsvergadering van 12 oktober te halen.
Het staat nu (voorlopig) op de raadsagenda van 14 december a.s.. Helaas missen we nog steeds de natuurtoets, de zgn. passende beoordeling die verplicht is in het kader van de Wet Natuurbescherming. Uit de passende beoordeling moet blijken dat er geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied plaatsvindt. De passende beoordeling vindt plaats tijdens de voorbereiding van het bestemmingsplan, zodat voor de vaststelling duidelijk is wat de effecten op de natuur zijn. Zonder deze informatie kan de raad het bestemmingsplan niet in goede orde vaststellen.
Ook de vraag of de grote, diepe put die na ontzanding overblijft in het landschap, opweegt tegen de extra natuurontwikkeling is nog niet in detail beantwoord. Willen we wel zo'n grote, diepe put in ons binnendijkse landschap, zeker op deze cultuurhistorische plek met een oude rivierarm? Vaststaat bovendien dat er weinig leven in dit soort diepe, stilstaande wateren zit; de natuurwaarde ervan is zeer beperkt. Een moeilijke afweging.

(15 november 2023)
Zienszwijze op ontwerp ontgrondingsvergunning ingediend
Ook op de ontwerp ontgrondingsvergunning die de provincie Gelderland per 7 augustus 2023 heeft gepubliceerd is door de WMG een zienswijze ingediend. Hierin hebben we de twee belangrijkste pijnpunten benoemd: 1. het gat van 20 hectare groot en een diepte van 30 meter dat na de zandwinning achterblijft in het landschap en 2. het ontbreken van een beoordeling van de mogelijk negatieve effecten van de nivellering van de waterhuishouding op het naastgelegen Natura2000-gebied.

(11 augustus 2023)
Zienswijze ingediend op ontwerp bestemmingsplan
In de Ooijse graaf, naast Natura2000-gebied, is door ontzander K3 in samenwerking met Stichting Ark en een plan gemaakt voor nieuwe natuurontwikkeling op landbouwgrond, in ruil voor zandwinning. De WMG heeft vragen bij deze ruil, over de haalbaarheid van het plan en over de evt. gevolgen op de waterhuishouding in het naastgeleden Natura2000-gebied en heeft daarom een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan ingediend.